OBS: Detta är utgåva 2016.2. Sidan är avslutad 2023.

Undantagets omfattning

Omsättning av periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar är undantaget från skatteplikt när publikationen tillhandahålls (3 kap. 13 § ML)

 • utan ersättning
 • utgivaren mot ersättning
 • medlem eller anställd mot ersättning .

Undantaget gäller även när en publikation förs in till landet för att tillhandahållas på motsvarande sätt som nämnts ovan. Vad som är en periodisk publikation framgår av Grundläggande om periodiska publikationer.

Undantaget gäller även för kassettidningar och radiotidningar (3 kap. 17 § ML).

Rättsfall: Det som omsätts ska vara en vara

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden bedömt att ett tillhandahållande av en helt nätbaserad dagstidning inte omfattas av undantaget i 3 kap. 13 § ML. Vad bolaget tillhandahöll var inte en vara i form av en publikation utan en elektronisk tjänst (HFD 2013 not. 73).

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett annat förhandsbesked där Skatterättsnämnden också bedömt att ett tillhandahållande inte var undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 13 § ML. Det redaktionella arbete som bolaget utför utmynnar i en för tryckning förberedd elektronisk förlaga till publikationen (PDF). Skatterättsnämnden ansåg att det bolaget skulle framställa och leverera inte var en vara i form av en publikation utan en tjänst i form av en PDF-fil. Bolaget förfogade inte heller över någon ekonomisk rätt till publikationen. Bolagets tillhandahållande ansågs inte utgöra omsättning av en vara i form av ett sådant medlemsblad som avses i 3 kap. 13 § ML (HFD 2012 not. 45). Se även Undantag för framställning m.m. av medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter rubrik: Rättsfall: Redaktionellt arbete var inte framställning.

Vem får ge ut ett periodiskt medlemsblad?

Skatteverket anser att med periodiskt medlemsblad förstås en periodisk publikation som ges ut av en sammanslutning eller organisation. Publikationen ska i princip vara avsedd för medlemmarna, medlemmarnas anställda eller organisationer som är direkt eller indirekt anslutna till medlemmarna.

Rättsfall: Servicebolag ger ut medlemsbladet

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i ett förhandsbeskedsärende att en publikation skulle vara undantagen från mervärdesskatt för den del av upplagan som tillhandahölls medlem, antingen mot serviceavgift eller mot särskild ersättning för internt bruk i medlemmens verksamhet. Hänsyn togs till syftet med publikationens utgivande samt publikationens innehåll. Målet gällde ett servicebolag som ägdes till hälften var av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Revisorsamfundet (SRS). Servicebolaget skulle tillhandahålla information på revisions-, redovisnings- och skatteområdena samt angränsande områden i första hand för FAR- och SRS-medlemmarnas och deras anställdas behov. Informationen lämnades i bolagets publikation FAR/SRS Info som utkom i lösbladssystem cirka 20 gånger per år (RÅ 1989 not. 278).

Utgivaren kan vara annan än en sammanslutning, en arbetsgivare eller serviceorgan till dessa

Det utgör inget hinder för att undantaget från skatteplikt ska få tillämpas att en sammanslutning eller en arbetsgivare har överlåtit utgivningen av ett periodiskt medlemsblad eller en periodisk personaltidning till någon annan. Skatteverket anser att lagtexten inte innehåller någon begränsning som innebär att undantaget endast kan tillämpas om utgivaren är en sammanslutning, en arbetsgivare eller ett serviceorgan till dessa.

Det finns krav på syftet med publikationen

Det huvudsakliga syftet med publikationen ska vara att lämna information och meddelanden inom de områden sammanslutningen eller organisationen omfattar eller om det ändamål sammanslutningen eller organisationen har till föremål att främja.

Det finns inte något krav på att publikationen ska innehålla en viss mängd redaktionell text. Publikationen kan därför bestå endast av sammanställningar av resultat, prisnoteringar eller kommande arrangemang. Om publikationens innehåll huvudsakligen består av annonser, betraktas den som annonsblad och inte som medlemsblad.

Rättsfall: Det finns ett krav på medlemsförhållande

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden bedömt att en tidskrift inte är ett sådant periodiskt medlemsblad som var undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 13 § ML. Ett allmännyttigt bostadsbolag gav ut tidskriften till de boende. Skatterättsnämnden ansåg att en grundläggande förutsättning för att undantaget ska bli tillämpligt är att det föreligger ett medlemsförhållande. Den förutsättningen var inte uppfylld i det aktuella ärendet. Domen visar att undantaget för periodiska medlemsblad ska ges en restriktiv tolkning (RÅ 2003 not. 215).

Förhandsbesked: Information från kommun till kommunmedlemmar var inte medlemsblad

En publikation som gavs ut för kommunmedlemmars information ansågs inte utgöra medlemsblad (RSV 1972:32.2).

Förhandsbesked: Matchtidning var inte medlemsblad

En idrottsförening gav ut dels ett s.k. försäsongsnummer, dels inför varje tävlingstillfälle en matchtidning som innehöll laguppställningar m.m.. Skatterättsnämnden ansåg att matchtidningen närmast var ett programblad med hänsyn till innehållet och distributionssättet. Den vände sig inte i första hand till föreningens medlemmar och framstod inte heller som ett språkrör för föreningen. Matchtidningen omfattades därför inte av undantag från skatteplikt enligt då gällande motsvarigheten till 3 kap. 13 och 14 §§ ML samt 3 kap. 19 § första stycket 1 och 2 ML. Då omsättning av program inte var undantagen vid denna tidpunkt så blev tillhandahållandet skattepliktigt (SRN 1992-07-16).

Gratis utdelning av viss del av upplagan

Att viss del av upplagan delas ut gratis till annan än medlem eller anställd medför inte att publikationen förlorar sin status som medlemsblad eller personaltidning.

Rättsfall: Tidskrift med föreningsnyheter, debattartiklar och lokala nyheter var medlemsblad

En tidskrift som innehöll bl.a. föreningsnyheter, debattartiklar och lokala nyheter delades ut gratis av ett länsdistrikt. Tidskriften ansågs utgöra medlemsblad både när den delades ut till medlemmar i de föreningar som var anslutna till distriktet och till andra (RÅ 1980 Aa 132).

Förhandsbesked: Tidskrift utgiven av ett landsting var personaltidning

En tidskrift som gavs ut av ett landsting i en upplaga av cirka 20 000 exemplar, varav 14 000 exemplar distribuerades till personalen, ansågs vara en personaltidning. Tidskriften innehöll artiklar som väsentligen tillgodosåg personalgruppernas behov av allmän information. I övrigt innehöll den direkta upplysningar i personal- och andra tjänstefrågor. Att en viss del av tidskriften delades ut gratis till andra än anställda ändrade inte bedömningen att det var en personaltidning (RSV 1972:41.4).

Förhandsbesked: Tidskrift utgiven av en sammanslutning av bostadsrättsföreningar var medlemsblad

Skatterättsnämnden har ansett att den aktuella publikationen omfattades av undantaget för medlemsblad. Publikationen gavs ut av en sammanslutning av bostadsrättsföreningar och innehöll information om förhållanden som berörde de boende och reportage om olika aktiviteter i föreningarna. Den gavs ut mot ersättning till medlemmar och gratis till andra (SRN 1997-12-16).

Förhandsbesked: Tidskrift utgiven av fackförbund var medlemsblad

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att ett periodiskt medlemsblad inte miste sin skattefrihet för framställningen av någon del av upplagen, när den utökades väsentligt för att delas ut gratis till andra än medlemmar. Framställningen av hela upplagen omfattades ändå av undantaget enligt 3 kap. 19 § första stycket ML. Enligt nämnden går inte publikationens karaktär av medlemsblad förlorad därför att den delas ut gratis i stor omfattning till andra än medlemmar (SRN 1997-10-21).

Försäljning till annan än medlem eller anställd är skattepliktig

När ett periodiskt medlemsblad eller en periodisk personaltidning av utgivaren säljs till annan än medlem eller anställd, t.ex. en återförsäljare, är den försäljningen skattepliktig Sker omsättningen i ekonomisk verksamhet inom landet ska mervärdesskatt redovisas.

Hela den tryckta upplagan är dock alltid skattefri vid leveransen till utgivaren. Om utgivaren i stället köper framställning av upplagan kan undantaget i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML bli tillämpligt.

Förhandsbesked: Del av upplaga som säljs till medlem för att sedan säljas till allmänheten är skattepliktig

En viss del av upplagan av ett medlemsblad såldes till medlemmar, vilka sedan sålde tidningen vidare till allmänheten. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att denna försäljning inte var ett sådant tillhandahållande till medlem som är undantaget från skatteplikt. Mervärdeskatt skulle alltså tas ut på den delen av upplagan (RSV Im 1976:24).

Ingen avdrags- eller återbetalningsrätt

Undantaget i 3 kap. 13 § ML är ett s.k. okvalificerat undantag och ger därför inte rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 § ML. Läs mer på sidan Vid vissa undantagna omsättningar.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2012 not. 45 [1]
 • HFD 2013 not. 73 [1]
 • RÅ 1980 Aa 132 [1]
 • RÅ 1989 not. 278 [1]
 • RÅ 2003 not. 215 [1]
 • SRN 1992-07-16 [1]
 • SRN 1997-10-21 [1]
 • SRN 1997-12-16 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar [1]

Övrigt

 • rsv 1972:32.2 [1]
 • rsv 1972:41.4 [1]
 • rsv im 1976:24 [1]