OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Den preliminära inkomstdeklarationen är ett underlag för att bestämma den debiterade preliminära skatten. Den som ansöker om F-skatt, eller redan har F-skatt eller SA-skatt och beräknar få ökad inkomst, ska lämna en sådan.

Syftet med den preliminära inkomstdeklarationen

När preliminär skatt ska betalas enligt särskild debitering, antingen som F-skatt, eller SA-skatt behövs ett underlag för att bestämma hur stor debiteringen ska vara.

För att debiteringen, tillsammans med eventuellt skatteavdrag, ska bli så nära beskattningsårets slutliga skatt som möjligt behöver skattebetalaren lämna uppgifter på de inkomster som han eller hon beräknar ha under beskattningsåret.

Uppgifterna som ska ligga till underlag för beräknad debiterad preliminär skatt ska lämnas i ett fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL). Skatteverket har tagit fram blanketterna preliminär inkomstdeklaration (SKV 4314 för fysiker och SKV 4313 för bolag). Uppgifterna på blanketterna blir underlag för beslutet om hur stor den debiterade preliminära skatten ska vara (28 kap. 1§ SFL).

Vem ska lämna en preliminär inkomstdeklaration?

Den som ansöker om F-skatt

Den som ansöker om godkännande för F-skatt är skyldig att lämna en preliminär inkomstdeklaration (28 kap. 2 § SFL).

De som redan har F-skatt eller SA-skatt

Den som redan är godkänd för F-skatt eller har särskild A-skatt ska lämna en preliminär inkomstdeklaration , oberoende av om det är före eller under beskattningsåret (28 kap. 3 och 4 §§ SFL):

  • Ökat resultat: Om den slutliga skatten för beskattningsåret beräknas överstiga skatten, respektive den debiterade skatten, för föregående år och skillnaden är betydande med hänsyn till skattebetalarens förhållanden (prop. 2010/11:165 s. 813). Skattebetalaren behöver inte ta fram något särskilt prognosunderlag enbart för att bedöma om han eller hon är skyldig att lämna en deklaration (12 kap. prop. 1996/97:100 s. 404) men kan av andra orsaker märka att vinsten kommer att skilja sig mycket i förhållande till underlaget för debiteringen. Det kan exempelvis vara oväntat stora inkomster, framtagen delrapport eller prognos eller annan anledning.
  • Ändrat räkenskapsår: Om räkenskapsåret har lagts om enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen utan Skatteverkets tillstånd. Anledningen till att man måste lämna en ny preliminär deklaration vid dessa tillfällen är att Skatteverket inte känner till ändringen. Om inte den debiterade preliminära skatten ändras skulle den vara beräknad på fel beskattningsår och därmed inte möta upp den slutliga skatten för rätt beskattningsår.
  • I andra fall: En preliminär inkomstdeklaration får även lämnas i andra fall än som avses i 2-4§§ (28 kap. 5 § SFL).

Vad menas med betydande skillnad?

Vid bedömning om det är en betydande skillnad enligt 28 kap. 3 och 4 §§ SFL ska riktlinjen vara att skillnaden mellan beskattningsårens slutliga skatter bör vara omkring 30 procent av den preliminära skatten, dock lägst ett prisbasbelopp (prop. 2010/11:165 s. 813).

Tidpunkt för att lämna preliminär inkomstdeklaration

För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till den nya deklarationen under hela beskattningsåret ska den preliminära inkomstdeklarationen ha kommit in till Skatteverket senast en månad före beskattningsårets ingång (28 kap. 3 § andra stycket SFL). Då hinner Skatteverket fatta beslutet om debiterad preliminär skatt i sådan tid att skatten kan fördelas på alla månader under året.

För fysiska personer och dödsbon är beskattningsåret samma år som kalenderåret.

För andra juridiska personer än dödsbon är det egentliga beskattningsåret samma som räkenskapsåret.

Att ha särskilda regler för att bl.a. lämna inkomstdeklaration och utskick av besked om slutlig skatt för tolv olika beskattningsår innebär att skatteförfarandet blir komplicerat för såväl Skatteverket som för skattebetalarna (prop. 2010/11:165 s. 702). Reglerna har därför utformats så att vid tillämpningen av vissa bestämmelser i SFL anses med beskattningsår i stället det beskattningsår, av nedanstående godkända år, som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret (3 kap. 5 § SFL).

1 januari t.o.m. 31 december

1 maj t.o.m. 30 april

1 juli t.o.m. 30 juni1 september t.o.m. 31 augusti

Vid uppkommen deklarationsskyldighet under beskattningsåret

Om deklarationsskyldigheten uppkommer under beskattningsåret ska den preliminära inkomstdeklarationen kommit in till Skatteverket inom 14 dagar efter detta tillfälle. När mindre än en månad återstår av beskattningsåret behöver deklaration dock inte lämnas (28 kap. 4 § andra stycket SFL).

Vid omprövning

Skattebetalaren kan lämna en ny preliminär inkomstdeklaration utan att vara skyldig till det när han eller hon anser att den debiterade preliminära skatten bör ändras. Det handlar då oftast om att han eller hon anser att den debiterade preliminära skatten är för hög (28 kap. 5 § SFL).

Oriktig uppgift i den preliminära inkomstdeklarationen

Den som med uppsåt lämnar en oriktig uppgift i en preliminär inkomstdeklaration och uppgiften leder till att för låg skatt debiterats kan dömas för skattebrott enligt bestämmelserna i skattebrottslagen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016 [1]
  • Skattebrottslag (1971:69) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]