OBS: Detta är utgåva 2016.2. Sidan är avslutad 2018.

När ska reglerna om undantagande av uppgift eller handling i skatteförfarandelagen respektive de upphävda reglerna i taxeringslagen och lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet tillämpas?

Skatteförfarandelagen ersätter äldre lagstiftning

Bestämmelserna om undantag från kontroll i 47 kap. SFL ersätter bestämmelserna om undantagande i 3 kap. 13–14 c §§ TL och 16–19 §§ TVL som har upphävts.

Tillämpa SFL från och med 2012

Något förenklat kan man säga att SFL ska tillämpas på ärenden som avser skatt för beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012. För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare gäller äldre bestämmelser (punkt 1 av övergångsbestämmelserna till SFL).

Exempel: undanta handling från revision enligt SFL

Revisionen sker för att kontrollera att uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. SFL har fullgjorts för arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna januari–april 2012. Om den enskilde begär att handling ska undantas från revisionen så ska 47 kap. SFL tillämpas.

Exempel: undanta uppgifter enligt SFL

Skatteverket har förelagt en person att komma in med uppgifter som verket behöver för att kontrollera dennes uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. SFL för beskattningsåret 2013. Om personen anser att uppgifterna inte ska lämnas till Skatteverket så kan han eller hon begära omprövning och i sin begäran anföra att föreläggandet inte får avse sådana uppgifter enligt bestämmelserna i 47 kap. 1 § SFL.

De upphävda lagarna gäller fortfarande i vissa fall

TL och TVL har upphört att gälla vid utgången av 2011, men de upphävda lagarna ska fortfarande gälla i vissa situationer.

Taxeringslagen

TL gäller för föreläggande och revision som avser 2013 och tidigare års taxeringar (punkt 16 av övergångsbestämmelserna till SFL).

Exempel: undantag enligt TL

Om Skatteverket har förelagt en enskild att komma in med kopia av handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans eller hennes självdeklaration är riktiga avseende 2012 års taxering, så kan den enskilde begära undantag av handling enligt bestämmelserna TL.

Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

TVL gäller för tvångsåtgärd enligt TVL (i SFL kallas tvångsåtgärden för bevissäkring och regleras i 45 kap. SFL). TVL gäller för ett beskattningsår respektive en redovisningsperiod som har påbörjats före den tidpunkt då SFL ska tillämpas för första gången.

TVL gäller också fortfarande för tvångsåtgärder som avser skatt, tull och avgift som inte tas ut enligt skatteförfarandelagen för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före utgången av 2011 (punkt 17 av övergångsbestämmelserna till SFL).

Exempel: undantag av handling enligt TVL

Om tvångsåtgärd har beslutats med stöd av TVL och den enskilde begär undantag av handling från tvångsåtgärden så ska bestämmelserna om undantag av handling i TVL tillämpas.

Om kontrollen avser både år då äldre bestämmelser är tillämpliga och år då SFL ska tillämpas

Exempelvis en revision kan gälla flera år och flera redovisningsperioder samtidigt. Enligt övergångsbestämmelserna till SFL innebär det att t.ex. TL och SFL kan komma att tillämpas i en och samma revision.

Exempel: både TVL och SFL ska tillämpas

Beslut om revision fattas i juni 2015 på ett bolag som har kalenderår som beskattningsår. Revisionen ska avse kontroll av att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet har fullgjorts beträffande inkomstskatt.

För taxeringsåren 20112013 (beskattningsår 2010–2012) fattas beslut om revision med stöd av TL och för beskattningsår 2013 fattas beslut om revision med stöd av SFL. Om den enskilde begär undantag av handlingar som behövs för kontrollen av beskattningsår 2011 så ska bestämmelserna om undantag av handling i TVL tillämpas i den delen. Om den enskilde också begär undantag av handlingar som behövs för kontrollen av beskattningsår 2013 så ska bestämmelserna om undantag från kontroll i SFL tillämpas i den delen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Taxeringslag (1990:324) [1]