OBS: Detta är utgåva 2016.2. Sidan är avslutad 2021.

Två olika skattesatser

Det finns två skattesatser. För annons i periodisk publikation, undantaget annonsblad, katalog och program, utgör den 3 procent av beskattningsvärdet. Skatten utgör i övriga fall 8 procent av beskattningsvärdet (12 § RSL). Annonsblad, katalog och program definieras i 1 § andra stycket 6−8 RSL.

Reklamskatt vid import utgår med 8 procent av beskattningsvärdet (26 § sjätte stycket RSL).

I beskattningsvärdet ska inte inräknas beloppet av reklamskatt eller annan statlig skatt eller avgift (13 § fjärde stycket RSL).

Exempel: beräkning av reklamskatt (7,41 procentsregeln)

Eftersom beskattningsvärdet utgörs av vederlaget exklusive skatt beräknas skatten som ett pålägg med 3 eller 8 procent av priset för en reklamprestation.

Är priset för en reklamprestation exempelvis 1000 kr exklusive skatt och skattesatsen 8 % betalar reklamköparen (1 000 + 80 =) 1 080 kr för reklamprestationen. Detta innebär att skatten utgör 7,41 procent av priset inklusive skatt. Denna procentsats – 7,41 procent – ger samma beskattningsresultat som 8 procent av vederlaget exklusive reklamskatten.

Om den skattskyldige inte kalkylerat med reklamskatt vid prissättningen och således inte fakturerar skatten öppet beräknas skatten efter 2,91 respektive 7,41 procent av det totalt fakturerade beloppet. Skulle däremot den skattskyldige i efterhand ta ut skattebeloppet genom pristillägg eller dylikt beräknas skatten efter 3 respektive 8 procent på det fakturerade beloppet. Skillnaden om 0,09 procent respektive 0,59 procent ska redovisas den period då efterfakturering sker.

Rättsfall: 7,41 procentregeln

Enligt de bestämmelser som låg till grund för Högsta förvaltningsdomstolens prövning utgick skatt med 10 procent (motsvarar nuvarande skattesats om 8 procent).

Högsta förvaltningsdomstolen anförde följande. För att reklamskatt ska anses ingå i vederlag kan inte krävas att säljaren i vederlaget faktiskt kalkylerat in sådan skatt. Det måste anses tillräckligt att vederlaget bestämts slutligt och att säljaren därför inte i efterhand tar ut skattebeloppet av kunden genom pristillägg eller dylikt. I målet saknas anledning antaga annat än att det avtalade priset enligt fakturan är slutligt vederlag. Genom att skatten i förevarande fall beräknats efter 9,09 procent av fakturabeloppet har därför åstadkommits en beskattning med 10 procent av ett beskattningsvärde, i vilket skatten inte ingår (RÅ 78 1:5).

Skattesatser för en trycksak som medföljer en publikation som del eller bilaga

Såsom tidigare nämnts kan en trycksak som medföljer en publikation antingen utgöra en del (sektion) av publikationen eller en bilaga till denna.

Del av publikation

Utgör en trycksak en del (sektion) av publikation beskattas annonserna i trycksaken på samma sätt som den publikation som delen medföljer. Skattesatsen för annonserna är sålunda 3 % om den medföljer annan periodisk publikation än annonsblad, katalog eller program och 8 % i övriga fall.

Bilaga till publikation

Utgör en medföljande trycksak inte en del av publikationen är trycksaken att anse som en bilaga till publikationen. Enligt punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 1 § RSL anses en bilaga till annan publikation än reklamtrycksak dels som självständig trycksak, dels som annons i publikationen. Det innebär att utgivaren av den publikation (huvudpublikationen) som bilagan följer med ska redovisa reklamskatt på vederlaget för att bilagan får följa med huvudpublikationen. Finns det annonser i bilagan är utgivaren av bilagan skattskyldig för dessa annonser och ska redovisa reklamskatt på vederlaget för annonserna.

När det gäller beskattningen av en bilaga i dess egenskap av annons i en publikation är skattesatsen 3 procent om bilagan utgör bilaga till en periodisk publikation som varken utgör annonsblad, katalog eller program och 8 procent i övriga fall.

När det gäller beskattning av annonser i en bilaga gäller samma skattesatser som om bilagan varit en separat distribuerad trycksak, d.v.s. skattesatsen är 3 procent om trycksaken (här bilagan) är en periodisk publikation som varken utgör annonsblad, katalog eller program och 8 procent i övriga fall.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar