OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

Överlåtelse och uthyrning av fastighet är enligt grundregeln från mervärdesskatt undantagna omsättningar.

Omsättning av fastighet

Omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastighet är undantagna från skatteplikt (3 kap.2 § ML). Det innebär att grundregeln är att det inte ska tas ut någon mervärdesskatt vid uthyrning av fastighet eller vid försäljning av fastighet. Bestämmelsen motsvaras av artikel 135.1 l i mervärdesskattedirektivet. Vissa överlåtelser och upplåtelser är dock skattepliktiga.

Överlåtelse av projekteringsunderlag för vindkraftverk

Skatteverket har bedömt frågan om hur överlåtelse av projekteringsunderlag för vindkraftverk mervärdesskatterättsligt ska behandlas. Om det i en överlåtelse av ett projekteringsunderlag ingår en rättighet till fastighet (markupplåtelseavtal) så är denna del av överlåtelsen undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. Överlåtelsen av bygglov och miljötillstånd får enligt Skatteverkets uppfattning anses som ett underordnat led i överlåtelsen av markupplåtelseavtalet och är alltså undantagen från skatteplikt. Övrigt i upplåtelsen av ett projekt får bedömas från fall till fall utifrån vad som ingår.

Skatteverket har också bedömt mervärdesskattekonsekvenserna vid en överlåtelse av ett vindkraftverk.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked 2014-01-23, dnr 37-12/I, uttalat vad som mervärdesskattemässigt gäller vid omsättning av vindkraftverk.

Överlåtelse av paviljongbyggnad för nedmontering

En paviljongbyggnad som är inkopplad med el, vatten och värme m.m. samt fast förankrad i marken säljs till en köpare som kommer och hämtar den för att transportera bort den.

När försäljningsavtalet ingås har byggnaden karaktären av fastighet enligt ML.

Får köparen en förfoganderätt till byggnaden redan när försäljningsavtalet tecknas är försäljningen undantagen från mervärdesskatt. Det som då överlåts är en från skatteplikt undantagen fastighet som köparen kan sälja vidare eller montera ner och förflytta till annan plats.

Om köparen i stället får förfoganderätt först efter det att byggnaden har monterats ned så är det en försäljning av lös egendom. Försäljningen är inte en fastighetsöverlåtelse utan en skattepliktig försäljning av varor. Se även Tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Omsättningsland för fastighet

Bedömning av omsättningsland för fastighetstjänster sker enligt 5 kap 8 § ML. Här framgår att om fastigheten ligger i Sverige är tjänsten omsatt inom landet.

Kompletterande information

Upplåtelse av rättigheter till fastighet

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN dnr 37-12/I [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt [1] [2]