OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

Information om att ett företag kan ha rätt till återbetalning av ingående skatt vid export och omvänd skattskyldighet. Du hittar även information om i vilka fall det finns rätt till återbetalning vid omsättningar av nya transportmedel m.m.

Export

Med export avses en omsättning utanför EU av varor eller tjänster som görs i en ekonomisk verksamhet som bedrivs här i landet (1 kap. 10 § ML).

En säljare som inte är skattskyldig för de varor eller tjänster som exporteras saknar avdragsrätt för ingående skatt på köp eller import som avser omsättningarna (8 kap. 3 § ML). Istället har den som omsätter varor eller tjänster genom export rätt till återbetalning (10 kap 12 § ML).

Rätten till återbetalning gäller endast om omsättningen är skattepliktig eller om omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 a §, 19 § första stycket 2, 21 §, 23 § 2, 3 eller 4 eller 30 e § ML.

Som exempel på exportverksamhet kan nämnas svenska rederiers godstransporter till ett tredjeland och svenska företags byggverksamhet i ett tredjeland.

Skatteverket anser att en beskattningsbar person i ett annat land med ett fast etableringsställe i Sverige kan medges återbetalning enligt 10 kap. 12 § ML, trots att de förvärv som den ingående skatten avser inte gäller tillhandahållanden eller leveranser som direkt sker från det fasta etableringsstället.

Omvänd skattskyldighet

Enligt huvudregeln är det den som omsätter en vara eller tjänst, d.v.s. säljaren, som är skyldig att betala mervärdesskatt. Men i vissa fall är det i stället köparen som är skattskyldig, d.v.s. omvänd skattskyldighet gäller (1 kap. 2 § första stycket 1–5 ML).

Sådan omvänd skattskyldighet tillämpas bl.a. när byggtjänster tillhandahålls och vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Här kan du läsa mer om omvänd skattskyldighet.

I korthet innebär reglerna att vissa särskilt angivna köpare blir skyldiga att redovisa mervärdesskatten vid köp av sådana varor och tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten. I dessa fall ska säljaren inte fakturera eller redovisa någon utgående skatt. Eftersom säljaren inte är skattskyldig för en sådan omsättning kommer denne inte att ha någon avdragsrätt för ingående skatt enligt 8 kap. ML på köp eller import som avser omsättningen. Särskilda bestämmelser om återbetalningsrätt i dessa fall har därför införts i 10 kap. 11 e § ML.

Omsättning av nya transportmedel

Den som är en beskattningsbar person enbart till följd av tillfällig omsättning av nya transportmedel som transporteras från Sverige till ett annat EU-land, har rätt till återbetalning av ingående skatt om omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML. Ett krav för återbetalning är att transportmedlet har levererats (10 kap. 11 a § ML).

Import av vara för att omsättas till annat EU-land

Om en vara importerats till Sverige för att omsättas till ett annat EU-land, ska mervärdesskatt som som betalats vid importen återbetalas till importören sedan det styrkts att varan därefter beskattats som ett unionsinternt förvärv i ett annat EU-land på sätt som motsvaras av 2 a kap. 5 § ML (10 kap. 11 b § ML).

Ansökan och begränsningar

Vid export, omvänd skattskyldighet och import av vara för att omsättas till ett annat EU-land, ska en ansökan om återbetalning göras i samma form som när det gäller avdrag för ingående skatt i en verksamhet som medför skattskyldighet. D.v.s. i en mervärdesskattedeklaration (19 kap. 34 och 35 § ML).

Rätten till återbetalning i dessa fall omfattar endast sådan skatt som skulle ha varit avdragsgill om verksamheten medfört skattskyldighet (10 kap. 13 § ML). Det innebär att avdragsförbuden i 8 kap måste beaktas. Detsamma gäller reglerna om blandad verksamhet i 8 kap. 13 § ML.

Den som enbart på grund av tillfällig omsättning av nya transportmedel är beskattningsbar person enligt 4 kap. 2 § ML är inte registreringsskyldig, och ska därför ansöka om återbetalning i en sådan deklaration som avse i 26 kap. 7 § tredje stycket SFL. D.v.s. i en särskild skattedeklaration (19 kap. 35 § ML).

Rätten till återbetalning är i detta fall dock beloppsmässigt begränsad till den utgående skatt som säljaren skulle varit skyldig att betala om omsättningen varit skattepliktig (10 kap. 11 a § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige [1]