OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

Förvärvsbeskattning

Unionsinternt förvärv ska beskattas i Sverige om följande förutsättningar är uppfyllda (2 a kap. 2 § 1 och 3 § första stycket 1 ML):

 • ett nytt transportmedel förvärvas mot ersättning
 • transportmedlet transporteras till Sverige från ett annat EU-land.

Bestämmelserna motsvaras av artiklarna 2.1 b ii, 20 och 40 i mervärdesskattedirektivet.

Beskattning ska ske oavsett om transporten görs av säljaren, av köparen eller för någonderas räkning. Det är köparen som är skattskyldig för förvärvet.

Vad är ett nytt transportmedel?

Med nytt transportmedel förstås (1 kap. 13 a § ML)

 1. motordrivna marktransportmedel som uppfyller båda förutsättningarna
 • avsedda för transporter till lands av personer eller varor
 • har en motor med en cylindervolym om mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt om mer än 7,2 kilowatt

och att någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk
 • har körts högst 6 000 kilometer före omsättningen
 1. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges i 3 kap. 21 och 22 §§ ML (fartyg för yrkesmässig trafik) om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:
 • omsätts inom tre månader efter det att de första gången tagits i bruk
 • har färdats högst 100 timmar före omsättningen
 1. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kg, utom sådana luftfartyg som anges i 3 kap. 21 § ML om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:
 • omsätts inom tre månader efter det att de första gången tagits i bruk
 • har flugits högst 40 timmar före omsättningen.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 2.2 i mervärdesskattedirektivet.

Förutsättningar för att ett transportmedel är nytt

Ett motordrivet marktransportmedel är alltså nytt om något av nedanstående kriterier är uppfyllt:

 • fordonet är högst 6 månader gammalt (omsatt inom sex månader efter det att det första gången tagits i bruk)
 • fordonet har körts högst 600 mil.

Ett fartyg är nytt om något av nedanstående kriterier är uppfyllt:

 • fartyget är högst 3 månader gammalt (omsatt inom tre månader efter det att det första gången tagits i bruk)
 • fartyget har färdats högst 100 timmar.

Ett flygplan är nytt om något av nedanstående kriterier är uppfyllt:

 • flygplanet är högst 3 månader gammalt (omsatt inom tre månader efter det att det första gången tagits i bruk)
 • flygplanet har flugits högst 40 timmar.

Förutsättningar för att ett transportmedel är begagnat

För att ett motordrivet marktransportmedel ska vara begagnat måste båda nedanstående kriterier vara uppfyllda:

 • fordonet är mer än 6 månader gammalt (omsatt mer än sex månader efter det att det första gången tagits i bruk).
 • fordonet har körts mer än 600 mil.

För att ett fartyg ska vara begagnat måste båda nedanstående kriterier var uppfyllda:

 • fartyget är mer än 3 månader gammalt (omsatt mer än tre månader efter det att det första gången tagits i bruk)
 • fartyget har färdats mer än 100 timmar.

För att ett flygplan ska vara begagnat måste båda nedanstående kriterier vara uppfyllda:

 • flygplanet är mer än 3 månader gammalt (omsatts mer än tre månader efter det att de första gången tagits i bruk)
 • flygplanet har flugits mer än 40 timmar.

Det krävs alltså att båda kriterierna är uppfyllda, annars är transportmedlet att anse som nytt.

Exempel: Bedömning av om ett transportmedel är nytt eller inte

 • En bil har omsatts 5 månader efter det att den första gången tagits i bruk. Bilen har vid omsättningstillfället körts 500 mil. Bilen är att anse som ny, eftersom båda nybilskriterierna är uppfyllda.
 • En bil har omsatts 5 månader efter det att den första gången tagits i bruk. Bilen har vid omsättningstillfället körts 700 mil. Bilen är att anse som ny. Visserligen har den körts mer än 600 mil, men eftersom bilen sålts inom 6-månadersgränsen är ett av nybilskriterierna uppfyllda.
 • En bil har omsatts 7 månader efter det att den första gången tagits i bruk. Bilen har vid omsättningstillfället körts 500 mil. Bilen är att anse som ny. Visserligen har den sålts efter 6-månadersgränsen, men då bilen inte körts mer än 500 mil är ett av nybilskriterierna uppfyllda.
 • En bil har omsatts 7 månader efter det att den första gången tagits i bruk. Bilen har vid omsättningstillfället körts 700 mil. Bilen är att anse som begagnad, eftersom inget av nybilskriterierna är uppfyllt.

Vilka köpare kan förvärvsbeskattas?

Förvärvsbeskattning i Sverige ska ske oberoende av säljarens och köparens status.

Det innebär att beskattning ska ske i Sverige oavsett om köparen är

 • beskattningsbar person
 • institution
 • privatperson
 • någon annan.

Beskattningsfrågan påverkas inte heller av om säljaren i det andra EU-landet är

 • bilförsäljningsföretag
 • annan beskattningsbar person
 • privatperson
 • någon annan.

Jfr artikel 9.2 i mervärdesskattedirektivet.

Särskild skattedeklaration om skattskyldig endast på grund av förvärvet

En köpare som är skattskyldig för mervärdesskatt även för andra transaktioner ska vara registrerad för mervärdesskatt och redovisar sitt förvärv i mervärdesskattedeklarationen.

En köpare som är skattskyldig endast för förvärv av ett nytt transportmedel ska redovisa skatten enligt ett särskilt förfarande. Köparen ska inte registreras till mervärdesskatt för förvärvet (7 kap. 1 § första stycket 3 SFL). I stället ska köparen skicka in en anmälan till Skatteverket i Ludvika. Anmälan (SKV 5934) kan fyllas i och skrivas ut på Skatteverkets webbsida. Den finns också i broschyren ”Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan” (SKV 556). Redovisningen ska köparen göra i en särskild mervärdesskattedeklaration (26 kap. 7 § andra stycket SFL). Deklarationsblankett och inbetalningskort skickar Skatteverket till köparen när anmälan har gjorts.

När har ett transportmedel första gången tagits i bruk?

Beräkningen av om ett tranportmedel är nytt startar när transportmedlet tas i bruk första gången.

Ett motordrivet marktransportmedel anses ha tagits i bruk första gången den dag det levererades till den första köparen eller när det togs i bruk av tillverkaren i demonstrationssyfte. I normalfallet anses fordonet ha tagits i bruk första gången när det av köparen införts i fordonsregistret för användning i trafik.

Ett fartyg eller luftfartyg anses ha tagits i bruk första gången när det levererades till eller fanns tillgängligt för den första köparen eller när det togs i bruk av tillverkaren i demonstrationssyfte.

Går det inte att fastställa datum för ovan nämnda händelser anses transportmedlet ha tagits i bruk den dag faktura utfärdades i samband med att det omsattes första gången.

Vid vilken tidpunkt ska transportmedlet vara nytt?

Ett transportmedel förflyttas ofta från det land där inköpet gjorts till destinationslandet genom användning av själva transportmedlet. Det kan vara så att transportmedlet uppfyller förutsättningarna för att vara nytt vid inköpet, men inte när det förs in i destinationslandet.

Bedömningen om ett transportmedel är nytt görs vid förvärvstidpunkten, alltså när rätten att förfoga över varan som ägare övergår till köparen (C-84/09, X, se nedan). Skatteverket anser att den omständigheten att transportmedlet används för en semesterresa under transporten eller att köparen låter säljaren använda transportmedlet för demonstrationsändamål efter köpet inte påverkar denna bedömning (Skatteverkets ställningstagande Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel).

Rättsfall: Bedömningen påverkas inte av att transportmedlet används för fritidsändamål under transporten

Om båten är ny avgörs vid den tidpunkt då båten levereras till köparen och den tolkningen påverkas inte av att platsen för det unionsinterna förvärvet är där transporten avslutas (HFD 2011 ref. 28).

I målet har förhandsavgörande inhämtats från EU-domstolen. EU-domstolen ansåg att bedömningen av om ett transportmedel som är föremål för ett unionsinternt förvärv är nytt ska ske vid den tidpunkt då säljaren levererar transportmedlet till förvärvaren (C84/09, X).

Rättsfallen gällde även frågan om transporten påbörjades i samband med förvärvet, se nedan.

Rättsfall: Bedömningen påverkas inte av att transportmedlet använts för demonstrationssyfte

Kammarrätten i Sundsvall har ansett att den omständigheten att en båt använts för demonstrationsändamål av säljaren efter det att köparen fått rätt att förfoga över båtens användning saknade betydelse vid bedömningen av om båten var ny (KRSU 2008-03-25, mål nr 1743-07 och KRSU 2014-02- 20, mål nr 2764-13).

Sker den gränsöverskridande transporten i samband med förvärvet?

Transportmedlet ska ha transporterats från ett annat EU-land till köparen i Sverige av säljaren, köparen eller för någonderas räkning.

Transporten ska ske eller påbörjas i samband med förvärvet. Skatteverket anser att en transport får anses påbörjad i samband med förvärvet även i de fall transportmedlet inte förs direkt till Sverige utan först används under t.ex. en semesterresa. I de fall en omsättning av ett nytt transportmedel uppfyller förutsättningarna för att vara en undantagen unionsintern leverans enligt bestämmelserna i omsättningslandet ska transporten till Sverige alltid anses ha skett eller påbörjats i samband med förvärvet (Skatteverkets ställningstagande Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel).

Rättsfall: Transporten påbörjades vid förvärvet trots att den nya båten användes flera månader i ett annat EU-land

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att förvärvet av en ny båt i Storbritannien var att anse som ett unionsinternt förvärv av ett nytt transportmedel i Sverige. Målet avgjordes efter att ett förhandsavgörande i mål C 84/09, X inhämtats från EU-domstolen. Köparen avsåg att transportera den nya båten till Sverige först sedan den seglats mer än 100 timmar för fritidsändamål i 3–5 månader i ett annat EU-land än Sverige. Båten skulle ha sin hemmahamn i Sverige och även vinterförvaras här. Köparen var bosatt i Sverige och även om båten senare i stor utsträckning skulle användas i Medelhavet så angavs inte någon särskild anknytning till något annat EU-land. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till EU-domstolens dom av vilken det framgår att avgörandet av om en transaktion ska anses som en unionsintern omsättning eller ett unionsinternt förvärv inte kan bero på om en viss tidsfrist iakttagits inom vilken transporten av transportmedlet måste påbörjas eller avslutas. Det måste dock fastställas ett tidsmässigt och materiellt samband mellan leveransen av varan och transporten av den. Det måste också finnas en kontinuitet i transaktionens förlopp. För att avgöra om det är fråga om ett förvärv av ett nytt transportmedel ska en helhetsbedömning ske av samtliga objektiva omständigheter för att avgöra i vilken medlemsstat den slutliga användningen av transportmedlet planeras äga rum. Även förvärvarens avsikt ska beaktas om den kan styrkas genom objektiva omständigheter. Med beaktande av vad EU-domstolen uttalat och av de förutsättningar som köparen angett fann Högsta förvaltningsdomstolen att slutkonsumtionen av den aktuella båten får anses ske i Sverige dit båten ska transporteras. Att båten inte seglas direkt till Sverige utan används en viss kortare tid för fritidsändamål medför inte att det saknas ett tidsmässigt och materiellt samband mellan leveransen och transporten. Kontinuiteten i transaktionens förlopp anses inte heller gå förlorad genom fördröjningen av ankomsten till Sverige. Att båten under efterföljande säsonger kan komma att användas i andra EU-länder saknar betydelse eftersom platsen för ett unionsinternt förvärv ska anses vara den plats där varorna finns vid den tidpunkt då transporten till förvärvaren avslutas (jfr artikel 40 i mervärdesskattedirektivet). Eftersom båten enligt förutsättningarna ska vara ny när den levereras till köparen så avser förvärvet ett nytt transportmedel och förvärvsbeskattning ska ske i Sverige (HFD 2011 ref. 28).

Domstolens dom ovan får även anses överensstämma med Skatteverkets bedömning i ovan angivet ställningstagande.

Rättsfall: Transporten påbörjades inte vid förvärvstillfället

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att förutsättningar för ett unionsinternt förvärv i Sverige inte förelåg. Frågan gällde en personbil som fortfarande var att anse som nytt transportmedel när ägaren flyttade till Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att samtliga förutsättningar för att ett unionsinternt förvärv ska föreligga enligt ML måste vara uppfyllda redan i anslutning till förvärvet. Det krävs därmed att transporten till Sverige av det nya transportmedlet sker eller i vart fall påbörjas i samband med förvärvet. Vid det aktuella förvärvet var dessa förutsättningar inte uppfyllda eftersom fordonet fördes till Sverige först vid en senare tidpunkt i samband med att köparen flyttade till Sverige (RÅ 2001 ref. 41). Se även artikel 2 a i rådet genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Hur bedömer man var transporten avslutas?

Reglerna som bestämmer beskattningsland när det gäller nya transportmedel ska säkerställa att beskattning sker i förvärvslandet. Reglerna är uppbyggda efter principen att ett unionsinternt förvärv i destinationslandet medför ett undantag från skatteplikt i avsändarlandet. Utöver kravet på att det ska ha skett en gränsöverskridande transport finns inga ytterligare krav.

Om omsättningen av det nya transportmedlet kan undantas från skatteplikt på grund av att det transporterats till ett annat EU-land förutsätts att förvärvet av det i stället beskattas i det land där transporten avslutas. Detta innebär att i de fall en omsättning av ett nytt transportmedel uppfyller förutsättningarna för att vara en från skatteplikt undantagen unionsintern leverans enligt bestämmelserna i omsättningslandet ska förvärvsbeskattning ske i Sverige när transporten avslutas här. Jfr artikel 40 i mervärdesskattedirektivet.

Bedömning av om en transport ska anses avslutad i Sverige eller i ett annat EU-land får avgöras i varje enskilt fall (prop. 2007/08:25 s. 140).

Som framgår ovan av referatet av HFD 2011 ref. 28 så ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att den omständigheten att båten under efterföljande säsonger kan komma att användas i andra EU-länder saknade betydelse. Platsen för ett unionsinternt förvärv ska anses vara den plats där varorna finns vid den tidpunkt då transporten till förvärvaren avslutas.

Där transportmedlet vanligtvis ska vara parkerat eller förankrat

Enligt Skatteverkets uppfattning ska transporten anses avslutad i det land där transportmedlet vanligtvis ska vara parkerat eller förankrat. Ett transportmedel får anses parkerat eller förankrat i Sverige om köparen är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige såvida köparen inte kan visa att transportmedlet har sin huvudsakliga parkeringsplats eller hamnplats i ett annat land (Skatteverket ställningstagande Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel). Se även Kammarrätten i Sundsvalls domar, KRSU 2011-10-04, mål nr 1234/08 och KRSU 2014-02-20, mål nr 2655-13.

Krävs stadigvarande användning?

Något krav på att transportmedlet ska användas stadigvarande här i landet för att det ska anses som ett unionsinternt förvärv finns inte (2 a kap. 3 § första stycket 1 ML).

Rättsfall: Det krävs inte en viss minsta användningstid i Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en bil förvärvad i Finland av en finsk privatperson med tillfällig anställning i Sverige fick anses uppfylla förutsättningarna för ett unionsinternt förvärv i Sverige trots att den befann sig i landet endast under en begränsad tid (179 dygn). Högsta förvaltningsdomstolen gjorde bedömningen att det förhållandet att bilen i samband med omsättningen transporterades ut ur Finland gjorde det möjligt att leveransen där kunde undantas från skatteplikt. Transporten av bilen slutade i Sverige, där förvärvaren av bilen då var bosatt. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är Sverige därmed beskattningsland (RÅ 2005 ref. 70). Se även artikel 2 b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor [1]

Ställningstaganden

 • Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel [1] [2] [3]

Övrigt

 • krsu 2008-03-25, mål nr 1743-07 [1]
 • krsu 2011-10-04, mål nr 1234/08 [1]
 • krsu 2014-02-20, mål nr 2655-13 [1]
 • krsu 2014-02-20, mål nr 2764-13 [1]