OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Vad ska registreras på ett skattekonto?

Följande ska registreras på skattekontot:

  • skatter och avgifter som ska betalas
  • skatter och avgifter som ska tillgodoräknas kontohavaren
  • belopp som ska dras ifrån eller läggas till slutlig skatt, så kallad slutskatteberäkning (56 kap. 9 § SFL)
  • inbetalningar och utbetalningar (61 kap. 1 § första stycket SFL).

En registrering på skattekontot innebär antingen att kontot krediteras (tillgodoförs) ett belopp eller att kontot debiteras (påförs ett belopp att betala).

På skattekontot debiteras beslut om debiterad preliminär skatt. Detsamma gäller skatter och avgifter som redovisas i arbetsgivardeklaration. Dessa är arbetsgivaravgifter och avdragen A-skatt. Mervärdesskatt redovisas i mervärdesskattedeklaration och punktskatt redovisas i punktskattedeklaration. Mervärdesskatt och punktskatt kan antingen debiteras eller krediteras skattekontot.

På skattekontot tillgodoförs också betalningar som den skattskyldige gör till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. Betalningar till Kronofogden (KFM) syns i KFM-kolumnen på skattekontot.

Utbetalningar som Skatteverket gör från ett skattekonto ska registreras på kontot.

Avdragen A-skatt är något som ska betalas av den som redovisar skatten i en arbetsgivardeklaration, oftast arbetsgivaren. Arbetsgivarens skattekonto debiteras skatten och inbetalningen krediteras arbetsgivarens skattekonto.

Arbetstagaren ska i samband med den årliga slutskatteberäkningen tillgodoräknas den avdragna A-skatten. Det görs samtidigt som den slutliga skatten beslutas. Den slutliga skatten debiteras arbetstagarens skattekonto och den avdragna A-skatten tillgodoförs arbetstagaren. Detta sker genom att arbetsgivaren lämnat en kontrolluppgift som talar om hur mycket avdragen A-skatt som ska tillgodoföras arbetstagaren.

Det är bara arbetsgivaren som kan göras ansvarig för att den avdragna A-skatten betalas. Skatten har dragits av från arbetstagarens lön och arbetstagaren ska tillgodoföras den avdragna A-skatten oavsett om arbetsgivaren betalat den eller inte. Men har inte något skatteavdrag gjorts kan både arbetsgivaren (utbetalaren) och arbetstagaren (mottagaren) bli betalningsskyldiga för det belopp som borde ha dragits av, läs mer om betalningsansvar för underlåtna skatteavdrag.

Förutom den avdragna A-skatten ska ett antal andra poster registreras på skattekontot samtidigt som den slutliga skatten. Vissa poster ska dras ifrån den slutliga skatten och vissa poster ska läggas till den slutliga skatten. Detta kallas slutskatteberäkning (56 kap. 9 § SFL).

Undantag: Beslut om ansvar för skatter och avgifter enligt 59 kap. SFL samt ersättningar.

Det ena undantaget från vad som ska registreras på ett skattekonto gäller skatter och avgifter som ska betalas enligt ett beslut om ansvar för skatter och avgifter, ett så kallat sidobetalningsansvar. Det ska inte göras några registreringar på sidobetalarens skattekonto med anledning av betalningsskyldigheten.

Den skatt och avgift som sidoansvarsbeslutet gäller ska dock registreras på huvudbetalarens skattekonto. Det följer av huvudregeln i 61 kap. 1 § SFL.

Det andra undantaget från vad som ska registreras på ett skattekonto gäller beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning (43 kap. SFL).

Ersättning för kostnader för säkerhet som inte behöver tas i anspråk ska inte heller registreras på skattekontot (58 kap. 4 § SFL och 63 kap. 10 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar