OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om vad ett skattekonto är och hur det fungerar. Du kan även läsa om vem som får ett skattekonto och vad som gäller vid övergången från skattebetalningslagen till skatteförfarandelagen.

Huvudprinciperna för ett skattekonto

De skatter och avgifter som omfattas av skattekontosystemet och som ska betalas registreras (debiteras) på skattekontot på skattens eller avgiftens förfallodag (61 kap. 2 § SFL).

Betalningar som görs till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar tillgodoförs (krediteras) löpande på det skattekonto som inbetalaren angett.

Beslut om sänkt skatt, moms eller punktskatt att återfå och andra belopp som ska tillgodoföras ett skattekonto registreras också löpande på skattekontot.

Avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon händelse på kontot utöver registrering av ränta.

Vid avstämning av kontot läggs räntan till saldot på kontot och det saldo som uppkommit vid avstämningen ränteberäknas. Detta innebär att ränta räknas på räntan.

Överskott återbetalas i vissa fall eller ligger kvar på skattekontot för att räknas av mot kommande debiteringar (64 kap. 2§ SFL)

Obetalda belopp som bildar underskott på skattekontot överlämnas, efter betalningsuppmaning (benämns betalningskrav), fortlöpande till KFM för indrivning s.k. restföring Efter restföring finns obetalda skatte- och avgiftsfodringar registrerade hos KFM och det restförda beloppet syns på skattekontot i KFM kolumnen. (70 kap. 1§ SFL)

För varje händelse, debitering eller kreditering, som registreras på skattekontot anges en transaktionsdag. Transaktionsdag motsvarar den dag då händelsen registreras på kontot. Dessutom anges för varje händelse en ränteberäkningsdag som anger den första dag som händelsen kan medföra att ränteberäkning sker på kontot. Läs mer om räntor.

Vem får ett skattekonto?

Skatteverket upprättar ett skattekonto för varje skattskyldig person, både fysiska och juridiska personer. Skatteverket får besluta om att upprätta flera skattekonton för en skattskyldig. Detta görs om en skattskyldig förutom att ansvara för sin egen skatteredovisning och skatteinbetalning även ansvarar för någon eller flera andra personers skatteredovisning och skatteinbetalning.

Skatteverket upprättar flera skattekonton för en person i följande fall:

  • Om Skatteverket beslutar att någon som representant eller partrederi tills vidare ska svara för redovisning och betalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som gäller bolagets eller partrederiets verksamhet. Representanten får ett särskilt skattekonto för denna redovisning och betalning (5 kap. 2 § SFL).
  • Om personen är grupphuvudman för en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § ML. Han eller hon får ett särskilt skattekonto för mervärdesskattegruppens redovisning och betalning av mervärdesskatt. För denna redovisning tilldelas huvudmannen ett särskilt redovisningsnummer (5 kap. 3 § SFL).
  • Om personen är ett sådant ombud eller en sådan skatterepresentant som ska svara för betalningen enligt 5 kap. 1 § SFL respektive 5 kap. 4 § SFL.

Övergångsbestämmelse

Skatteförfarandelagens bestämmelser om skattekonto m.m. tillämpas från och med ikraftträdandet den 1 januari 2012. Det finns bara ett skattekontosystem trots att SBL under en övergångsperiod kommer att gälla parallellt med SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar