OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Traktamenten är skattepliktiga men i de flesta fall behöver man inte ta upp ersättningen i inkomstdeklarationen.

Vad är ett traktamente?

Ett traktamente är den kostnadsersättning som en arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Den anställde kompenseras därmed för den ökning av levnadskostnader som han eller hon får under en tjänsteresa.

Hur beskattas traktamenten?

Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga intäkter (11 kap. 1 § IL).

Under vissa förutsättningar medges avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa (12 kap. 6 § IL).

När behöver traktamente inte tas upp i inkomstdeklarationen?

Traktamenten som arbetsgivaren inte behöver uppge med belopp på kontrolluppgift, behöver inte heller tas upp i deklarationen som intäkt (s.k. tyst kvittning). Då får man inte heller göra avdrag.

Undantagen från arbetsgivarens uppgiftsskyldighet gäller för vissa kostnadsersättningar under förutsättning att det har angetts med kryss i kontrolluppgiften att ersättning har betalats ut (15 kap. 10 § SFL). Följande kostnadsersättningar redovisas med ett kryss, dvs. belopp behöver inte anges:

1. Kostnadsersättning för resa i tjänsten med allmänna kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi som motsvarar gjorda utlägg.

2. Kostnadsersättning för logi vid resa i tjänsten som motsvarar gjorda utlägg.

3. Traktamentsersättning och ersättning för resa med egen bil eller förmånsbil i tjänsten som motsvarar avdragsgilla schablonbelopp.

Ersättningar som enligt punkterna 1–3 ovan inte behöver uppges med belopp på kontrolluppgift, behöver inte heller tas upp i deklarationen som intäkt.

När ska traktamenten tas upp?

Traktamenten ska tas upp i deklarationen om det gäller

  • traktamenten på den vanliga verksamhetsorten
  • traktamenten vid endagsförrättningar
  • en person som vill göra avdrag med annat belopp än schablonbelopp, se nedan.
  • en person vill göra avdrag med högre belopp än det som arbetsgivaren har betalat ut, se nedan.

I vissa fall ger avtal mellan arbetsmarknadens parter en anställd rätt till högre traktamenten än enligt de skattemässiga reglerna. Om det utbetalda beloppet är högre än fastställt schablonbelopp är den överskjutande delen skattepliktig lön.

Traktamente på den vanliga verksamhetsorten

Om en anställd får ett traktamente på den vanliga verksamhetsorten jämställs det med lön som ska tas upp i inkomstdeklarationen.

Traktamente vid endagsförrättning

Om en anställd får ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utan övernattning, ska ersättningen behandlas som lön. Avdrag medges inte för ökade levnadskostnader vid sådan resa.

Avdrag med annat belopp än schablonbelopp

Avdrag kan medges för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa med högre belopp än med avdragsgilla schablonbelopp.

Gäller det inrikes tjänsteresa måste den anställde visa att den sammanlagda utgiftsökningen vid tjänsteresor i anställningen under hela beskattningsåret varit större än summan av schablonavdragen. Vid tjänsteresa utomlands får den faktiska utgiftsökningen beräknas för varje tjänsteresa för sig.

I båda dessa fall måste ersättningarna redovisas i inkomstdeklarationen.

Om en person fått traktamente med ett belopp som är lägre än det avdragsgilla schablonbeloppet kan han eller hon i vissa fall få avdrag i inkomstdeklarationen med schablonbeloppet. Samtidigt ska det traktamente som den anställde fått utbetalt tas upp som inkomst i deklarationen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]