Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2011-10-18 Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2010-04-22 Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge
2008-09-22 Avdrag för arbetsresor vid samåkning
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2010-05-24 Innebär kunnat dras av i 42 kap. 1 § tredje stycket IL att det finns en valfrihet när begränsat skattskyldig ska dra av ränteutgifter?
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2013-08-09 Landstingens utbetalningar av läkarvårdsersättning och sjukgymnastikersättning
2011-05-05 Beskattning vid återkrav från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
2016-12-07 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2005-01-31 Skattemässig behandling av habiliteringsersättning
2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2013-04-08 Fråga och svar om hur utlandstraktamentet för år 2013 fastställts
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2015-08-11 Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet
2016-11-21 Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2015-03-20 Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2014-07-09 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2008-05-29 Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal
2009-09-21 Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden
2015-12-11 Skattefrihet för privata resor för statligt anställda som är stationerade utomlands
2009-09-07 Tjänsteresor och beskattning enligt SINK
2010-01-27 Permitteringsersättning från Norge, jobbskatteavdrag och avdrag för norska trygdeavgifter
2015-03-26 Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare)
2012-06-29 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2012
2014-04-07 Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation
2009-03-13 Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2005-09-05 Ökade levnadskostnader vid nattarbete
2013-09-11 Studerande med tillfälliga arbeten
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2012-10-12 Skattereduktion för husarbete - betalning med presentkort
2006-01-24 TV-avgift som arbetsredskap
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2010-03-23 Skattekonsekvenser om arbetsgivaren betalar skadestånd, rättegångskostnader och böter för en anställd
2014-11-11 Avräkning utländsk skatt – grundavdrag vid spärrbeloppsberäkningen för förvärvsinkomster när EU-rätten ska tillämpas och utländsk skatt dragits av
2010-12-15 Skattefri träningsutrustning
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst
2013-02-19 Skattelättnader vid förskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2011-04-12 Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning
2009-06-17 Pension från annat nordiskt land
2013-05-23 Tupperwareförsäljares kostnader vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2011-07-08 Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
2012-02-29 Ansvar för arbetsgivaravgifter - mottagare omfattas inte längre av A-SINK - ändrade regler
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2015-06-17 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015
2009-11-18 Ska danska studiemedel beskattas i Sverige?
2006-11-14 Avdrag för tjänsteresor med husbil
2011-08-10 Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag
2005-05-30 Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader
2006-11-02 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2015-12-29 Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal
2010-09-27 Arbetsgivaravgifter när beskattning enligt SINK och A-SINK ändras till beskattning enligt IL och omvänt
2012-11-15 Husarbete som skattefri gåva till anställda
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2008-04-24 Tjänsteställe för idrottsdomare
2014-01-23 Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland
2016-05-27 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2005-10-05 Avdrag för hemresor med flyg eller tåg
2016-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2016
2008-12-12 Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2010-03-29 Förmån av fria läkarbesök hos företagshälsovården
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2009-06-15 Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort
2009-02-18 Avdrag under tjänst för trängselskatt
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2016-06-13 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2016-03-21 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
2016-04-05 Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2008-09-10 Hur ska man, enligt intern rätt och skatteavtal, se på ersättning från arbetsgivare för arbetsbefriad tid?
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2016-11-24 Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2009-11-05 Aktiesparprogram - förvärv av värdepapper eller personaloptioner?
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2015-11-03 Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser
2016-09-05 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2005-07-01 Kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag
2015-06-23 Utbetalning från vinstandelsstiftelse – intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2016-05-25 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81
2015-06-29 Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2008-10-18 Förhöjt pensionssparavdrag
2008-05-29 Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK?
2015-12-22 Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige
2009-09-21 Beskattning av lönegaranti till begränsat skattskyldig person
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2009-06-16 Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning?
2006-05-18 Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2011-10-03 Beskattning av finsk arbetspension
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2010-03-22 Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2004-09-23 Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2008-05-19 Hur ska inkomst fördelas vid tillämpning av SINK och skatteavtal?
2016-01-21 Skattefri ersättning enligt SINK för logi och resa vid tillfällig anställning
2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2013-04-05 Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet
2011-01-12 Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2011-02-17 Beskattning av finsk folkpension
2007-05-21 Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld
2009-03-10 Förmån av fri kost vid intern representation i form av informationsmöten och planeringskonferenser
2016-11-25 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2016
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2006-05-24 Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital
2014-06-25 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2014
2011-05-31 Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar
2008-04-14 Tillämpning av sexmånadersregeln vid flera anställningar
2016-06-29 Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2005-03-03 Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige
2012-04-10 Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön
2011-11-23 Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt
2015-03-25 Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2015-03-26 Arbetsgivares subvention av motion och friskvård i vissa fall
2015-11-25 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2015
2009-06-15 Skattefria arbetskläder
2015-04-07 Valutakurs vid inkomstbeskattningen – tjänsteinkomster i utländsk valuta
2016-05-06 Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna
2010-11-04 Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet
2008-12-01 Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2012-03-08 Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare
2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal
2010-04-19 Skattefrihet för flyttningsersättningar
2012-03-19 Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m.
2016-12-07 Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal
2008-11-12 Avdrag för utgifter för att söka arbete
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2014-09-10 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige
2013-07-02 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013
2013-12-09 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land
2016-11-25 Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter
2009-06-30 Sponsorersättning under inkomst av tjänst
2013-05-14 Avdrag för hemresor till familj
2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar
2013-10-02 Avdrag för underskott av tjänsteinkomst