OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

En revision får inte pågå längre än nödvändigt och den reviderade ska få besked om resultatet av revisionen. Räkenskapsmaterial och andra handlingar ska lämnas tillbaka till den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen har avslutats.

Tiden för revisionen

En revision får inte pågå under längre tid än nödvändigt (41 kap. 13 § första stycket SFL). Det är viktigt att den reviderade underrättas om den tid revisionen planeras ta och om det blir nödvändigt med längre uppehåll i revisionen. Skatteverket har ett ansvar för att tidsåtgången i en revision är så kort som möjligt. Revisionsarbetet måste planeras så att revisionen inte drar ut på tiden på grund av omständigheter som inte har med revisionen att göra.

Meddela resultatet

Skatteverket ska snarast meddela den reviderade resultatet av revisionen i de delar som rör den reviderade (41 kap. 13 § andra stycket SFL).

Resultatet av revisionen kan Skatteverket meddela genom att sända den reviderade en kopia av revisionspromemorian (prop. 2010/11:165 s. 874). Om revisionen innebär att det finns förslag till beskattningsändringar ska den reviderade ges möjlighet att yttra sig innan beskattningsbeslut fattas. Revisorn bör också i samband med att resultatet från revisionen meddelas upplysa om ärendets fortsatta handläggning.

Även i de fall som revisionen inte medför några beskattningsändringar ska resultatet meddelas den reviderade.

Läs mer om rätten att få yttra sig över tilltänkta beskattningsbeslut på sidan om Skatteverkets kommunikationsskyldighet.

Återlämnade av handlingar

Skatteverket ska lämna tillbaka räkenskapsmaterial och andra handlingar till den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen har avslutats (41 kap. 14 § första stycket SFL). Mottagna handlingar ska lämnas tillbaka mot kvitto.

Det är av särskilt stor betydelse att det löpande årets räkenskaper eller räkenskaper som behövs för t.ex. bokslutsarbete återlämnas snarast efter utförd granskning. Om det är lämpligt kan handlingarna lämnas åter i omgångar under revisionens gång. Om revisionen innebär att det finns förslag till beskattningsändringar som den reviderade ska ges tillfälle att yttra sig över bör handlingarna återlämnas till den reviderade normalt i samband med att revisionspromemorian går ut eller senast i samband med revisionens avslutande.

Om bevissäkring har skett inom revisionen så är det granskningsledaren som ska lämna tillbaka de handlingar som tagits om hand, 69 kap. 12 § första stycket SFL.

Handlingar vid konkurs

Om den reviderade har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska Skatteverket överlämna handlingarna till konkursförvaltaren och underrätta den reviderade, som då är konkursgäldenär, om att handlingarna har överlämnats till konkursförvaltaren (41 kap. 14 § andra stycket SFL).

Det är Skatteverket som ska kontrollera om den reviderade har försatts i konkurs (1996/97:100 s. 485). Även om konkursen är avslutad så ska handlingarna överlämnas till konkursförvaltaren. Skatteverket ska även i detta fall underrätta den reviderade om att handlingarna har återlämnats till konkursförvaltaren.

Om bevissäkring har skett inom revisionen och den beslutet gäller har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka så ska granskningsledaren överlämna handlingarna till konkursförvaltaren och underrätta den som beslutet om bevissäkring gäller om att handlingarna har överlämnats till konkursförvaltaren (69 kap. 12 § andra stycket SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]