OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En revision får inte pågå längre än nödvändigt och den reviderade ska få besked om resultatet av revisionen. Räkenskapsmaterial och andra handlingar ska lämnas tillbaka till den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen har avslutats.

Tiden för revisionen

En revision får inte pågå under längre tid än nödvändigt (41 kap. 13 § första stycket SFL).

Revisionsarbetet måste planeras så att revisionen inte drar ut på tiden på grund av omständigheter som inte har med revisionen att göra.

Meddela resultatet

Skatteverket ska snarast meddela den reviderade resultatet av revisionen i de delar som rör den reviderade (41 kap. 13 § andra stycket SFL).

Resultatet av revisionen kan Skatteverket meddela genom att sända den reviderade en kopia av en revisionspromemoria i aktuella delar (prop. 2010/11:165 s. 874). Om revisionen innebär beskattningsändringar ska den reviderade också ges möjlighet att yttra sig innan beskattningsbeslut fattas. Revisorn bör också i samband med att resultatet från revisionen meddelas upplysa om ärendets fortsatta handläggning.

Även i de fall som revisionen inte medför några beskattningsändringar ska resultatet meddelas den reviderade.

Läs mer om rätten att få yttra sig över tilltänkta beskattningsbeslut på sidan om Skatteverkets kommunikationsskyldighet.

Återlämnade av handlingar

Skatteverket ska lämna tillbaka räkenskapsmaterial och andra handlingar till den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen har avslutats (41 kap. 14 § första stycket SFL).

Det är av särskilt stor betydelse att det löpande årets räkenskaper eller räkenskaper som behövs för t.ex. bokslutsarbete återlämnas snarast efter utförd granskning. Om det är lämpligt kan handlingarna lämnas åter i omgångar under revisionens gång. Om revisionen innebär beskattningsändringar som den reviderade ska ges tillfälle att yttra sig över bör handlingarna återlämnas till den reviderade senast i samband med revisionens avslutande.

Handlingar vid konkurs

Om den reviderade har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska Skatteverket överlämna handlingarna till konkursförvaltaren och underrätta den reviderade om att handlingarna har överlämnats till konkursförvaltaren (41 kap. 14 § andra stycket SFL).

Det är Skatteverket som ska kontrollera om den reviderade har försatts i konkurs (1996/97:100 s. 485). Vid konkurs ska Skatteverket återsända handlingarna till konkursförvaltaren. Även om konkursen är avslutad så ska handlingarna överlämnas till konkursförvaltaren. Skatteverket ska även i detta fall underrätta den reviderade om att handlingarna har återlämnats till konkursförvaltaren.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]