OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Beskattning av mottagen ersättning

Den ersättning som en delägare i det överlåtande företaget får i samband med en partiell fission betraktas som utdelning från det överlåtande företaget (24 kap. 3 a § och 42 kap. 16 b § IL). Ersättningen kan bestå av andelar i det övertagande företaget, pengar eller båda delarna.

De särskilda bestämmelserna om beskattning av delägaren eller delägarna av det överlåtande företaget gäller även om inte villkoren som anges i 38 a kap. 7–10 §§ IL är uppfyllda (villkor som krävs för att överlåtande företag ska undgå omedelbar beskattning).

Ersättning i form av andelar

Ersättning i form av andelar i det övertagande företaget ska, i likhet med vad som gäller vid utdelning enligt lex Asea-reglerna (42 kap 16 § IL), inte tas upp om andelarna i det överlåtande företaget utgör kapitaltillgångar hos andelsägaren (24 kap 3 a § andra stycket och 42 kap. 16 b § IL), se vidare under Utdelning av andelar i dotterbolag, s.k. lex Asea. Till skillnad mot vid lex Asea-utdelning kan andelarna i det överlåtande företaget vara onoterade.

Om andelarna i det överlåtande företaget är lagertillgångar hos andelsägaren, ska utdelningen i form av andelar inte tas upp till ett högre belopp än vad utdelningen medför i nedskrivning av andelsägarens andelar i det överlåtande företaget (24 kap 3 a § tredje stycket IL).

Om reglerna om undantag från omedelbar beskattning vid partiell fission är tillämpliga ska bestämmelserna om utdelning av andelar i dotterbolag – lex Asea – inte tillämpas (42 kap. 16 § fjärde stycket och 24 kap 2 § IL).

Ersättning i pengar

Ersättning i pengar ska tas upp och behandlas som vanlig utdelning från det överlåtande företaget (24 kap. 3 a § och 42 kap. 16 b § IL).

Beräkna anskaffningsvärdet på mottagna andelar

Anskaffningsvärdet på mottagna andelar beräknas till så stor del av anskaffningsvärdet för andelarna i det överlåtande företaget som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som den partiella fissionen medför för dessa andelar (17 kap. 7 a § och 48 kap. 18 a § IL). Detta gäller även till den del värdeförändringen avser kontant ersättning (prop. 2006/07:2 s. 120). Beräkningen av anskaffningsvärdet på mottagna andelar beräknas således på samma sätt som vid en lex Asea utdelning.

Turordning vid avyttring

Om en delägare i det överlåtande företaget äger andelar i det övertagande företaget, av samma slag och sort som de andelar som mottagits i samband med den partiella fissionen, gäller följande turordning när man avyttrar andelar i det övertagande företaget (48 kap. 18 b § IL):

  1. Andelarna som ägts före den partiella fissionen (gamla andelar) ska anses avyttrade först.
  2. Därefter anses andelar som mottagits vid den partiella fissionen (mottagna andelar) avyttrade.
  3. Sist anses andelar som anskaffats efter den partiella fissionen (nya andelar) vara avyttrade.

Genomsnittsmetoden

När man beräknar anskaffningsvärdet enligt genomsnittsmetoden (48 kap. 18 c § IL) anses de mottagna andelarna inte vara av samma slag och sort som andelar i det övertagande företaget, om de inte är marknadsnoterade eller kvalificerade enligt 57 kap. 7–7 b §§ IL, se Kapitalvinstberäkning.

Beräkna anskaffningsvärdet på kvarvarande andelar hos det överlåtande företaget

Anskaffningsvärdet på andelarna i det överlåtande företaget ska minskas med så stort belopp som hänförts som anskaffningsvärde för de mottagna andelarna (17 kap. 7 a § och 48 kap. 18 a § IL).På detta sätt åstadkommer man kontinuitet i beskattningen.

Kvalificerade andelar

Om andelarna i det övertagande och det överlåtande företaget är kvalificerade enligt 57 kap. IL. finns särskilda regler, se Andelsbyte och partiell fission.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet [1]