OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2023.

Frivillig skattskyldighet är möjlig i följande fall

I några fall finns möjlighet till frivillig skattskyldighet för säljaren där sådan annars inte hade gällt.

Konstnärers möjlighet att begära frivillig skattskyldighet

För konstnärers omsättning av egna konstverk gäller ett undantag från skattskyldighet om beskattningsunderlagen sammanlagt understiger 300 000 kr för beskattningsåret. Bestämmelsen gäller även för motsvarande omsättning av konstverk som ägs av upphovsmannens dödsbo.

En konstnär och en konstnärs dödsbo kan begära att få bli skattskyldig även om omsättningsgränsen inte uppnåtts (1 kap. 2 b § ML).

Den frivilliga skattskyldigheten för konstnärer gäller

  • från dagen för beslutet eller, på den skattskyldiges begäran, från annan tidpunkt (jfr prop. 1994/95:202 s. 74)
  • t.o.m. andra året efter det år Skatteverket fattat beslut om sådan skattskyldighet.

Exempel: Beräkning av tidsperioden som skattskyldigheten gäller

En konstnär med en årsomsättning om 200 000 kr ansöker hos Skatteverket den 15 december 2015 om frivillig skattskyldighet fr.o.m. den 1 november 2014. Om Skatteverket fattar beslut om skattskyldighet den 20 december 2015 gäller den frivilliga skattskyldigheten under tiden 1/11 2014–31/12 2017. För omsättning av konstverk under denna tidsperiod ska alltså utgående och ingående skatt redovisas.

Utländsk beskattningsbar persons möjlighet att begära frivillig skattskyldighet

En utländsk beskattningsbar person kan begära att själv få bli skattskyldig för sin omsättning i de fall då omvänd skattskyldighet gäller enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 c ML (1 kap. 2 d § ML). Efter det att den utländska beskattningsbara personen har blivit skattskyldig enligt sin begäran kommer denna skattskyldighet att gälla för all sådan omsättning som den utländske beskattningsbara personen har i Sverige.

Den frivilliga skattskyldigheten omfattar inte byggtjänster till byggföretag

För sådana tjänster inom byggsektorn som omfattas av 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML gäller en obligatorisk omvänd skattskyldighet. En utländsk beskattningsbar person kan därför inte bli skattskyldig för sin omsättning av sådana tjänster i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:202 [1]