OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

För att betalningssäkringen ska leda till att staten får betalt är det viktigt att hanteringen går så fort som möjligt. Att tidigarelägga förfallodagen och att snabbrestföra är två viktiga åtgärder som kan leda till snabbare betalning.

Åtgärder för att verkställa den betalningssäkrade fordringen

Först när Kronofogdemyndigheten tagit den betalningssäkrade egendomen i anspråk genom utmätning är den skyddad i förhållande till andra borgenärers anspråk. För att skydda statens borgenärsintressen är det därför viktigt att Skatteverket fastställer den betalningssäkrade fordringen och lämnar över den för indrivning till Kronofogden så snart som möjligt. I samband med att Skatteverket ska fastställa den fordran som legat till grund för betalningssäkringen bör Skatteverket överväga att tidigarelägga förfallodagen. Om skulden inte är betald på förfallodagen bör Skatteverket som regel snabbrestföra sin fordran.

Skatteverket kan tidigarelägga förfallodagen

Ett beslut om skatt får alltid en förfallodag en viss tid efter att Skatteverket fattat beslutet i skattefrågan.

Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket tidigarelägga förfallodagen (62 kap. 9 § SFL).

Skatteverket bör tidigarelägga förfallodagen om det finns risk för att den betalningsskyldige skaffar undan medel eller på något annat sätt försvårar för staten att få betalt. Det är samma omständigheter som kan leda till betalningssäkring. Om det finns ett beslut om betalningssäkring bör Skatteverket överväga att tidigarelägga förfallodagen för att kunna överlämna fordran till Kronofogden för indrivning så snart som möjligt. Skatteverket ska sända ett övervägande om tidigarelagd förfallodag till den betalningsskyldige, lämpligtvis i samband med övervägandet i skatteärendet.

Snabbrestföring när Kronofogden driver in fordran tidigare än normalt

Med snabbrestföring menas att Skatteverket överlämnar en skattefordran till Kronofogden för att de ska driva in fordran tidigare än vad som normalt gäller. Eftersom ordinarie beloppsgräns för indrivning alltid är uppfylld i betalningssäkringsfallen blir det i praktiken fråga om att påskynda överlämnandet genom att Skatteverket inte skickar ut någon betalningsuppmaning (70 kap. 2 § SFL).

Skatteverket bör snabbrestföra en betalningssäkrad fordran så fort verket har fastställt skatten och skatten har förfallit till betalning.

Särskilt om skattetillägg

När det gäller fordringar på skattetillägg och kontrollavgifter har den betalningsskyldige en ovillkorlig rätt till betalningsanstånd om hen överklagar eller begär omprövning (63 kap. 7 § SFL).

För att den betalningsskyldige ska ges en rimlig möjlighet att utnyttja denna villkorslösa rätt bör Skatteverket inte förkorta den ordinarie tiden mellan beslut och begäran om indrivning i fråga om skattetilläggs- och kontrollavgiftsfordringar. Förfallodagen för betalning av skattetillägg ska därför inte tidigareläggas.

En fordran på skattetillägg eller kontrollavgift ska av samma skäl inte heller snabbrestföras.

Det ska tilläggas att Skatteverkets möjlighet att betalningssäkra en skattetilläggsfordran i sig inte påverkas av att den betalningsskyldige har ovillkorlig rätt till anstånd med betalningen (RÅ 2004 ref. 68)

Låg kostnadsränta för betalningssäkrade fordringar

För en betalningssäkrad fordran ska den skattskyldige endast betala låg kostnadsränta (65 kap. 13 § SFL).

För en fordran som Skatteverket har lämnat för indrivning ska den skattskyldige också betala låg kostnadsränta (65 kap 13 § SFL).

Om Skatteverket inte har lämnat fordran för indrivning och den betalningsskyldige inte har betalat fordran före förfallodagen kan hög kostnadsränta ha uppkommit. Skatteverket bör i ett sådant fall besluta om befrielse från den höga kostnadsräntan genom att sätta ned den till låg kostnadsränta.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2004 ref. 68 [1]

Lagar & förordningar