OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Ett beslut om slutlig skatt innebär dels att Skatteverket fastställer underlaget för skatten, dels att Skatteverket räknar ut skattens storlek.

Skatteverket beräknar skatten

Skatteverket beslutar för varje beskattningsår hur underlaget för den slutliga skatten ska beräknas. Utifrån de olika underlagen beräknar Skatteverket hur mycket skatt den enskilde ska betala. Den slutliga skatten kan också bestämmas av Skatteverket efter omprövning av grundbeslutet eller av domstol om beslutet överklagats.

Beslut om slutlig skatt kan innebära att den det berör ska få pengar tillbaka eller att hen ska betala skatt. Läs om när den slutliga skatten ska betalas.

Beslut kan meddelas elektroniskt

Beslut om slutlig skatt kan göras i form av ett elektroniskt dokument genom automatiserad databehandling (prop. 2010/11:165 s. 494 f.). Beslutet finns bara i skattedatabasen och inte i pappersform. Det finns inga krav på att ett beslut om slutlig skatt ska vara undertecknat. Däremot krävs det att en underrättelse om ett beslut om slutlig skatt ska innehålla uppgifter om vem som har fattat beslutet och vem som i förekommande fall har varit föredragande. Det senare gäller när Skatteverket har avvikit från godkända eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration i annat fall än dem som anges i 13 kap. 8 § SFF, har beslutat om skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration inte har lämnats eller har beslutat att ta ut ett skattetillägg eller en förseningsavgift (17 kap. 3 § SFF).

Fysiska personer och dödsbon får besked senast 15 december

Beskattningsåret för fysiska personer och dödsbon är alltid ett kalenderår (3 kap. 4 § första stycket 1 a SFL och 1 kap. 13 § IL).

Fysiska personer och dödsbon ska lämna sin deklaration den 2 maj och de ska få sitt besked om slutlig skatt senast den 15 december (56 kap. 10 § första stycket SFL).

Beskedet till juridiska personer beror på deras beskattningsår

Till andra juridiska personer än dödsbon ska Skatteverket skicka ett besked om slutlig skatt senast den 15 i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång (56 kap. 10 § andra stycket SFL). Om den juridiska personens beskattningsår slutar en annan dag än den 31 december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti avses med beskattningsår den av följande fyra perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:

 • 1 januari t.o.m. 31 december
 • 1 maj t.o.m. 30 april
 • 1 juli t.o.m. 30 juni
 • 1 september t.o.m. 31 augusti (3 kap. 5 § SFL).

Datumet för när den juridiska personen senast ska få sitt besked om slutlig skatt styrs alltså av vilken period ovan som gäller. Ett aktiebolag som enligt IL har beskattningsåret den 1 april 2015 – den 31 mars 2016 ska t.ex. få beskedet om slutlig skatt skickat till sig senast den 15 april 2017.

Ett sammanhållet beslut om underlag och skatt

Skatteverket ska i ett sammanhållet beslut om slutlig skatt bestämma både underlaget för skatten och vilken skatt den enskilde ska betala eller återfå.

Från och med 2016 kommer Skatteverket att skicka ett beslut om slutlig skatt. Om Skatteverket inte godtar en redovisning i en inkomstdeklaration kommer beslutet att innehålla både Skatteverkets bedömning i den frågan som inte har godtagits samt underlaget för skatten och skattens storlek. De uppgifter som ska framgå av ett besked om slutlig skatt kommer att finnas i beslutet.

Beslut och besked om slutlig skatt skickas ut i anslutning till att deklarationsgranskningen är klar och beslut har fattats. Ska den som beslutet gäller få skatt tillbaka görs återbetalning i samband med att beslutet skickas ut. Ska hen betala mer skatt räknas förfallodagen för skatteinbetalningen utifrån beslutsdagen. Detta innebär att den som fått sin deklaration granskad och ändrad kan få pengar tillbaka tidigare än om deklarationen inte granskats och ändrats. Omvänt kan den som ska betala skatt få en förfallodag som infaller tidigare än om beslutet tagits ut vid något av de fem ordinarie uttagen av slutlig skatt (april, juni, augusti, september och december).

När Skatteverket beslutar om slutlig skatt i ett grundbeslut

Till grund för beslut om slutlig skatt har Skatteverket

 • de uppgifter som lämnats i inkomstdeklaration (om deklaration saknas gör Skatteverket en skönsmässig bedömning)
 • de kontrolluppgifter som har lämnats
 • uppgifter som kommit fram vid utredning och kontroll.

När inkomstdeklarationen har kommit in granskar Skatteverket deklarationen. Om den kan läggas till grund för ett beslut om slutlig skatt godkänner Skatteverket deklarationen.

Skatteverkets utredning kan visa att uppgifterna inte kan godtas. Då ger Skatteverket den enskilde möjlighet att komma in med synpunkter på den tilltänkta ändringen. Skatteverket kan därefter besluta att avvika från deklarationen i den tilltänkta delfrågan. När Skatteverket registrerar beslutet bearbetas uppgifterna i det tekniska systemet och skatten beräknas på underlaget. Det sammanlagda resultatet av utredningen och beräkningarna i de tekniska systemen utgör ett beslut om slutlig skatt som kan verkställas och överklagas.

Om Skatteverket godtar en lämnad deklaration utan att göra några ändringar fattar Skatteverket ett grundläggande beslut om slutlig skatt genom automatiserad databehandling. Ett sådant beslut tas för närvarande ut i det tekniska systemet vid fem olika tillfällen under året (april, juni, augusti, september och december).

Beslutet ska tas i tid så att beskedet kan sändas senast i den tolfte månaden efter beskattningsåret

Det finns inga särskilda regler om när Skatteverket ska fatta ett beslut om slutlig skatt. Det har inte heller reglerats särskilt att Skatteverket ska underrätta den som ett beslut gäller så fort som möjligt. Skatteverket ska följa den allmänna regeln i 7 § FL om snabb och enkel handläggning.

Det är däremot reglerat i SFL att fysiska och juridiska personer ska få besked om den slutliga skatten senast den 15 i tolfte månaden efter utgången av beskattningsåret (56 kap. 10 § SFL). Den tidpunkten blir därför avgörande för hur sent beslutet om slutlig skatt kan fattas (prop. 2010/11:165, s. 503-504).

Om beslutet är till nackdel för den som beslutet gäller och beslutet kan omprövas eller överklagas ska underrättelsen om beslutet innehålla en upplysning om hur beslutet kan omprövas eller överklagas (17 kap. 1 § SFF).

När Skatteverket beslutar om slutlig skatt efter omprövning

Ett beslut om slutlig skatt som tas genom omprövning innehåller också flera delar. Dels är en särskild sakfråga föremål för Skatteverkets utredning och bedömning, dels ska Skatteverket ta ställning till vilken konsekvens prövningen av sakfrågan får för den beskattningsbara inkomsten och för den slutliga skatten.

Den som beslutet gäller ska underrättas om innehållet i beslutet

Det är bara det grundläggande beslutet om slutlig skatt som ingår i ett besked om slutlig skatt. För omprövningsbeslut gäller de allmänna reglerna om underrättelse om beslut. Det innebär att ärendet ska handläggas så snabbt, enkelt och billigt som möjligt och att den som beslutet gäller ska underrättas om innehållet i beslutet så fort som möjligt.

Om beslutet är till nackdel för den som beslutet gäller och beslutet kan omprövas eller överklagas ska denne tillsammans med underrättelsen om beslutet få en upplysning om hur beslutet kan omprövas eller överklagas (17 kap. 1 § SFF).

När en domstol beslutar om slutlig skatt

När en domstol beslutar om slutlig skatt kommer domen att uttrycka domstolens inställning i den frågan som har varit föremål för domstolens prövning.

Därefter ska Skatteverket verkställa domen och beräkna vilken konsekvens domstolens beslut i frågan får för den beskattningsbara inkomsten och för den slutliga skatten. Skatteverkets verkställighetsåtgärder ska också hanteras enligt förvaltningslagens regler om skyndsam handläggning och den enskilde ska underrättas om resultatet av beräkningen. Den enskilde kan begära omprövning och överklaga beslutet om verkställighet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förvaltningslag (1986:223) [1]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3] [4]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]