OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Det är viktigt att skilja på en begäran om att få ta del av en allmän handling och en begäran om att få ta del av uppgifter ur en allmän handling eftersom det är olika bestämmelser som reglerar hur hanteringen ska ske. Den viktigaste skillnaden är att ett beslut att lämna ut uppgifter ur allmän handling till en enskild inte går att överklaga.

Uppgifter på begäran av enskild

Reglerna i TF om att lämna ut handlingar kompletteras av bestämmelser i OSL om att lämna ut uppgifter ur handlingar.

En myndighet ska på begäran av enskild lämna ut uppgift ur allmän handling som förvaras hos myndigheten om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång (6 kap. 4 § OSL). Det är bara fråga om uppgifter som finns i en allmän handling som omfattas av bestämmelsen. Det finns enligt OSL ingen skyldighet för myndigheten i övrigt att lämna ut uppgifter till enskilda.

Sekretessbelagda uppgifter

Som framgår av 6 kap. 4 § OSL är en myndighet endast skyldig att lämna ut offentliga uppgifter. Vid en begäran om att få ta del av uppgifter ur en allmän handling ska myndigheten därför göra en sekretessprövning för att vara säker på att det endast är offentliga uppgifter som lämnas ut.

Arbetets behöriga gång

Vid en begäran om att få ta del av en uppgift ur en allmän handling får myndigheten ta hänsyn till arbetets behöriga gång. Det innebär att om en begäran hindrar arbetets behöriga gång så är det skäl för att det tar tid för myndigheten att tillmötesgå begäran om uppgifter. Exempel på sådana hinder är att en tjänsteman håller på att arbeta med handlingen eller att den enskildes begäran är så omfattande att myndigheten inte rimligen kan klara av den på en gång utan allvarliga störningar av det egna arbetet.

Att myndigheten får ta hänsyn till arbetets behöriga gång innebär att det inte ställs samma krav på snabbhet vid handläggningen som vid en begäran om att få ta del av en allmän handling. Däremot ligger det i sakens natur att det inte bör ta längre tid att lämna en uppgift än att lämna ut handlingen varifrån uppgiften hämtats (JO 1989/90 s. 371).

Överklagbarhet

Bestämmelsen om överklagbara beslut i 6 kap. 7 § första stycket OSL gäller handlingar och inte uppgifter ur en handling. Det går därför inte att överklaga ett beslut om att inte lämna ut uppgifter ur en allmän handling.

Om det är oklart om en begäran avser uppgifter eller en handling, och det inte går att reda ut genom kommunikation med den enskilde, bör den av rättssäkerhetsskäl bedömas som en begäran om att få ta del av en handling (jfr JO:s beslut den 24 september 2013, dnr 1061-2013).

Uppgifter på begäran av myndighet

Utöver bestämmelsen i 6 kap. 4 § OSL om att lämna ut uppgift ur en allmän handling till enskild så finns det en bestämmelse om skyldighet för en myndighet att på begäran av en annan myndighet lämna ut uppgift (6 kap. 5 § OSL). Denna skyldighet gäller även när begäran görs av en annan verksamhetsgren (8 kap. 2 § OSL). Skyldigheten gäller inte sekretessbelagda uppgifter och inte heller om utlämnandet skulle hindra arbetets behöriga gång. Observera att denna bestämmelse inte är begränsad till uppgifter som finns i en allmän handling utan att den omfattar varje uppgift som en myndighet förfogar över.

Det finns särskilda sekretessbrytande regler som i vissa fall gör det möjligt att lämna sekretessbelagda uppgifter mellan verksamhetsgrenar och uppgifter mellan myndigheter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • JO 1989/90 s. 371 [1]
  • JO:s beslut den 24 september 2013, dnr 1061-2013 [1]