OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2018.

Från och med 2012 gäller skatteförfarandelagens regler om vitesförelägganden men det kommer även fortsättningsvis att finnas tillfällen när äldre lagstiftning ska tillämpas.

Skatteförfarandelagen ersätter äldre lagstiftning

Bestämmelserna om vitesföreläggande i 44 kap. SFL ersätter motsvarande bestämmelser i TL, SBL, LSK, lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. (torgkontrollagen), lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher (branschkontrollagen) och lag (2007:592) om kassaregister m.m. (kassaregisterlagen), som samtliga har upphävts.

Förbuden att överklaga vitesförelägganden enligt äldre lagstiftning gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011.

När det gäller tredjemansföreläggande uppstår i vissa fall en övergångsproblematik, om vilken lag som ska användas vid föreläggandet. Ett tredjemansföreläggande som omfattar t.ex. uppgifter om en rättshandling och där det inte är känt vilken/vilka person/er som har genomfört rättshandlingen, och anknytning till beskattningsår, redovisningsperioder och liknande inte kan uppfattas så ska SFL tillämpas. Kan däremot beskattningskonsekvenserna av rättshandlingen tidsbestämmas så att det är helt klart att de ligger inom perioder och/eller beskattningsår som oavsett person/er kommer att hamna i tid då äldre lagstiftning gäller, ska den äldre lagstiftningen tillämpas.

Tillämpa SFL från och med 2012

Något förenklat kan man säga att SFL ska tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012. För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare gäller äldre bestämmelser (punkt 1 övergångsbestämmelserna till SFL).

Exempel tredjemansföreläggande

I det fall att en handläggare begär in uppgifter om avtal rörande alla underentreprenörer för år 2012. Ska uppgifterna användas för kontroll av mervärdesskatt och/eller arbetsgivaravgifter ska föreläggandet göras med stöd av SFL. Ska däremot uppgifterna användas för kontroll av inkomstskatten så gäller SFL om uppgifterna ska användas för kontroll av ett beskattningsår som påbörjas 1 februari 2012 eller senare. Ska däremot uppgifterna användas för kontroll av ett beskattningsår som påbörjats före den 1 februari 2012 gäller gammal lagstiftning (LSK). Eftersom det inte är känt vilka som är underentreprenörer kan de uppgifter som Skatteverket hämtar in inte knytas till något beskattningsår. Föreläggandet som gäller inkomstskatten görs därför med stöd av SFL.

Äldre lagstiftning gäller fortfarande i vissa fall

Vid utgången av 2011 upphörde TL, SBL, LSK, torgkontrollagen, branschkontrollagen och kassaregisterlagen att gälla, men de upphävda lagarna ska fortfarande gälla i vissa situationer.

Exempel tredjemansföreläggande

I det fall en handläggare begär in uppgifter om avtal rörande alla underentreprenörer för tid före 1 januari 2012, d.v.s. 2011 och tidigare så vet handläggare att kontrollen kommer att avse år 2011 eller tidigare. Det betyder att handläggaren inte inte behöver veta vilka underentreprenörer som har anlitats. Det innebär att äldre lagstiftning gäller, d.v.s. ska uppgifterna användas för mervärdesskatt och/eller arbetsgivaravgifter så tillämpas SBL och ska uppgifterna användas för kontroll av inkomstskatten så tillämpas LSK.

Taxeringslagen

För 2013 och tidigare års taxeringar tillämpas TL.

Förbudet i 6 kap. 2 § TL att överklaga vitesförelägganden gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011.

Vitesförelägganden som meddelats efter att SFL har trätt i kraft gäller omedelbart (punkt 16 övergångsbestämmelserna till SFL).

Skattebetalningslagen

SBL gäller fortfarande för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då SFL ska tillämpas första gången.

Förbudet i 22 kap. 2 § första stycket 4 SBL att överklaga vitesförelägganden gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011 (punkt 18 övergångsbestämmelserna till SFL).

Att en åtgärd enligt SBL får verkställas trots att det bakomliggande beslutet inte har fått laga kraft framgår av bestämmelsen i 23 kap. 8 § SBL (prop. 2010/11:165 s. 1200).

Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

För 2013 och tidigare års taxeringar tillämpas LSK.

Förbudet i 19 kap. 3 § LSK att överklaga vitesförelägganden gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011.

Vitesförelägganden som meddelats efter att SFL har trätt i kraft gäller omedelbart (punkt 22 övergångsbestämmelserna till SFL).

Torgkontrollagen, branschkontrollagen och kassaregisterlagen

Lagarna tillämpas fortfarande för kontroller som inletts före utgången av 2011.

Förbuden att överklaga vitesförelägganden gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011.

Vitesförelägganden som meddelats efter att SFL har trätt i kraft gäller omedelbart (punkt 21 övergångsbestämmelserna till SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]