OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivarens avdrag för pension

En pension som en arbetsgivare betalar ut faller in under den allmänna avdragsbestämmelsen om kostnader i näringsverksamheten (16 kap. 1 § IL). För avdrag för en utbetalning av pension gäller således inte begränsningsreglerna i 28 kap. IL. Detta gäller såväl s.k. direktpension som sådan pension som tryggats av arbetsgivaren med avdragsrätt på annat sätt än genom tjänstepensionsförsäkring, s.k. ”pensionering i företagets egen regi”.

Vad är pensionering i företagets egen regi?

Med ”pensionering i företagets egen regi” avses följande avdragsgilla tryggandeformer

Vad är direktpension?

Med uttrycket direktpension avses normalt tjänstepension som inte har tryggats i någon av de avdragsgilla formerna. En utfästelse om direktpension är inte avdragsgill när den säkerställs utan först när pensionen betalas ut. Det innebär att pensionsutfästelsen inte behöver uppfylla de kvalitativa villkor som ställs på en pensionsförsäkring i 58 kap. IL. Detta innebär bl.a. att det inte finns något hinder mot att betala ut direktpension till en person som inte har fyllt 55 år. Vanligtvis framgår det av pensionsutfästelsen hur en s.k. direktpension ska säkerställas men det finns inga skatterättsliga krav på ett säkerställande.

I vissa fall kan det vara svårt att bedöma om en ersättning som betalas ut av en arbetsgivare är pension eller lön.

Säkerställande av direktpension genom panträtt i en kapitalförsäkring

Ett vanligt förekommande sätt att säkerställa en utfästelse om direktpension är att den anställde har panträtt i en arbetsgivarägd kapitalförsäkring för vilken arbetsgivaren betalar en premie.

Att säkerställa tjänstepension genom att betala premier till en pantsatt kapitalförsäkring är inte en avdragsgill tryggandeform. Den anställde ska enligt praxis inte beskattas för ett sådant säkerställande av tjänstepension. Däremot beskattas den anställde när arbetsgivaren betalar ut tjänstepensionen. Även i dessa fall gör arbetsgivaren en avsättning i balansräkningen. För att en arbetsgivare ska få avdrag för en avsättning i balansräkningen krävs att avsättningen är gjord enligt tryggandelagen och har kreditförsäkrats.

Om arbetsgivaren anlitar någon annan för att betala ut pensionen (förmedlingspension)

Om direktpensionen är säkerställd genom en pantsatt kapitalförsäkring kan arbetsgivaren låta försäkringsföretaget betala ut pensionen direkt till arbetstagaren. Detta kallas förmedlingspension. Även om en arbetsgivare anlitar någon annan för att betala ut pensionen är det en pension från arbetsgivaren. Det innebär bl.a. att arbetsgivaren ska redovisa pensionskostnaden i sina räkenskaper och att underlaget för SLP ökar.

Rättsfall: avlösen av en pensionsutfästelse med engångsbelopp

Avlösen av en pensionsutfästelse om livsvarig ålderspension med en engångsutbetalning har ansetts som en pensionsutbetalning. Utfästelsen hade tidigare tryggats genom överföringar till en pensionsstiftelse. Arbetsgivaren betalade ut ett belopp motsvarande pensionsreserven. Genom engångsutbetalningen hade arbetsgivaren avlöst sin pensionsutfästelse till den anställde. Utbetalningen från pensionsstiftelsen till arbetsgivaren motsvarande pensionsreserven (engångsutbetalningen) var därför en gottgörelse för pensionspost enligt 14 § TrL (RÅ 1994 not. 389).

I ett annat fall hade utbetalning av en livsvarig direktpension pågått under flera år men nu var arbetsgivaren och den anställde överens om att omvandla det livsvariga pensionsavtalet till ett tidsbegränsat avtal. Resterande pensionsskuld som skulle betalas ut som ett engångsbelopp (avlösen av den livsvariga utfästelsen om direktpension med ett engångsbelopp) var en avdragsgill pensionskostnad för arbetsgivaren. Utfästelsen var inte tidigare tryggad med avdragsrätt (RÅ 2010 not. 23).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1994 not. 389 [1]
  • RÅ 2010 not. 23 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]