OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan under vissa förutsättningar byta mellan olika K-regelverk.

Vem omfattas av det allmänna rådet?

I Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk regleras under vilka förutsättningar det är förenligt med god redovisningssed för ett företag att byta mellan olika K-regelverk.

Det är bara aktiebolag och ekonomiska föreningar som har en fullständig normgivning inom K-regelverken och det är endast dessa företagsformer som i nuläget kan tillämpa det allmänna rådet.

Det allmänna rådet ska tillämpas av företag som enligt 6 kap. 1 § BFL ska upprätta en årsredovisning, t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar eller handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare. Det allmänna rådet reglerar dock bara byten mellan följande tre regelverk (punkt 1):

  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2)
  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2009:1) om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2)
  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Byta till K3

Ett företag får alltid enligt BFNAR 2012:4 byta till en redovisning som följer K3 (BFNAR 2012:1) (punkt 2). Ett byte av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip (punkt 3).

Konsekvenser av bytet

Konsekvenserna av bytet regleras i K3 (BFNAR 2012:1). Ett företag som tillämpar reglerna i K3 för första gången ska redovisa övergången i enlighet med reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas (kapitel 35). Ett företag som efter att ha tillämpat annan normgivning återigen vill tillämpa reglerna i K3 (BFNAR 2012:1) ska redovisa bytet enligt reglerna om byte av redovisningsprincip (kapitel 10).

Byta till K2 från K3

Ett företag som tillämpar K3 får enligt det allmänna rådet BFNAR 2012:4 byta till ett regelverk inom K2 (punkt 2). Att byta K-regelverk innebär att företaget byter redovisningsprincip (punkt 3).

Första gången företaget vill byta från en tillämpning av K3 till ett regelverk inom K2 krävs inga särskilda skäl (punkt 2).

Byta från K2 till annan normgivning och åter till K2

Om företaget däremot har tillämpat ett regelverk inom K2 och därefter tillämpat annan normgivning och sedan återigen vill tillämpa K2 krävs särskilda skäl för att få byta. Särskilda skäl kan t.ex. vara att företaget har bytt ägare eller att verksamheten har minskat i omfattning. Skatteskäl är inte särskilda skäl enligt det allmänna rådet (BFNAR 2012:4 punkt 2).

Konsekvenser av bytet

Konsekvenserna av bytet regleras i K2-regelverken (BFNAR 2008:1 respektive BFNAR 2009:1). Ett företag som tillämpar reglerna i K2 för första gången ska redovisa övergången i enlighet med reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas (kapitel 21 i BFNAR 2008:1, respektive kapitel 21 i BFNAR 2009:1).

Situationen är oreglerad i K2 när ett företag som först tillämpat K2 och därefter tillämpat annan normgivning återigen vill tillämpa reglerna i K2. Det finns inget särskilt kapitel om byte av redovisningsprincip. Situationen får i första hand bedömas enligt de regler i det allmänna rådet som behandlar liknande frågor. I andra hand bedöms situationen enligt de grundläggande bestämmelserna i 2 kap. 4 § första stycket ÅRL och de grundläggande principerna i kapitel 2 i de allmänna råden (BFNAR 2008:1 punkt 1.6 respektive BFNAR 2009:1 punkt 1.6).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk [1] [2] [3] [4]