OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan om det är förenligt med god redovisningssed byta mellan olika K-regelverk.

Vem omfattas av det allmänna rådet?

I Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk regleras under vilka förutsättningar det är förenligt med god redovisningssed för ett företag att byta mellan olika K-regelverk.

Det allmänna rådet ska tillämpas av företag som enligt 6 kap. 1 § BFL ska upprätta en årsredovisning, t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar eller handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare. Det allmänna rådet gäller vid byten mellan följande K-regelverk (punkt 1):

  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)
  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Byta till K3

Ett företag får enligt punkt 2 alltid byta till en redovisning enligt K3 .

Konsekvenser av bytet

Konsekvenserna av bytet regleras i 35 kapitlet i BFNAR 2012:1, K3 . Ett företag som tillämpar reglerna i K3 för första gången ska redovisa övergången i enlighet med reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas (kapitel 35). Ett företag som efter att ha tillämpat annan normgivning återigen vill tillämpa reglerna i K3 ska redovisa bytet enligt reglerna om byte av redovisningsprincip (kapitel 10).

Byta till K2 från K3

Ett företag som tillämpar K3 får enligt det allmänna rådet om byte mellan K-regelverk byta till BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) . Om företaget däremot tidigare tillämpat något av nedanstående K2-regelverk krävs enligt punkt 2 särskilda skäl:

  • BFNAR 2008:1 Om årsredovisning i mindre aktiebolag
  • BFNAR 2009:1 Om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag

Att byta K-regelverk innebär enligt punkt 3 att företaget byter redovisningsprincip.

Byte av K-regelverk är byte av redovisningsprincip

Ett byte av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip. Ett företag som byter från K3 till BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) ska upplysa om skälen för bytet. Upplysningen ska enligt punkt 3 lämnas i en not.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]