OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Ett handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare kan välja att använda olika normgivning när företaget ska upprätta sitt årsbokslut eller sin årsredovisning. Valmöjligheterna beror på om handelsbolaget är ett mindre eller större företag samt om det frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna.

Vilken normgivning kan handelsbolaget följa?

Ett handelsbolag som enbart har fysiska personer som delägare ska avsluta sin löpande bokföring för räkenskapsåret med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Årsbokslutet kan även upprättas i förenklad form. Hur handelsbolaget ska avsluta sin löpande bokföring beror på företagets storlek (6 kap. 1 § och 6 kap. 3 § BFL). Vilken normgivning som handelsbolaget kan använda beror på om en årsredovisning eller ett årsbokslut upprättas vid räkenskapsårets utgång.

Översikt av normgivningen

Tabellen nedan visar vilken normgivning ett handelsbolag kan använda.

Förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 3 § BFL

Årsbokslut upprättat enligt BFNAR 2000:2

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2000:2

Årsredovisning upprättad enligt

BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR2)(K4)

Mindre företag

  • Omsättning < 3 miljoner kronor

Finns inget allmänt råd som ger vägledning för god redovisningssed

X

X

X

  • Omsättning > 3 miljoner kronor

X

X

X

Större företag

X

Företag som tillämpar internationell normgivning (med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL)

X

Handelsbolag som är mindre företag

Ett handelsbolag som enbart har fysiska personer som delägare och som är ett mindre företag ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Om nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan den löpande bokföringen för räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut i förenklad form (6 kap. 3 § BFL). Om handelsbolaget är moderföretag i en koncern kan företaget också använda de internationella redovisningsreglerna.

Mindre handelsbolag med omsättning som uppgår till högst tre miljoner kronor

Ett handelsbolag som är ett mindre företag och har en omsättning som uppgår till högst tre miljoner kronor kan upprätta ett årsbokslut i förenklad form vid räkenskapsårets utgång (6 kap. 3 § BFL). Det finns inget förenklingsregelverk från BFN som ger vägledning för vad som är god redovisningssed när handelsbolaget ska upprätta ett förenklat årsbokslut. Eftersom skattereglerna inte är anpassade efter ett förenklat årsbokslut och det inte heller finns någon normgivning är det i praktiken ogenomförbart för ett handelsbolag att upprätta ett förenklat årsbokslut. Handelsbolaget måste i stället upprätta ett årsbokslut.

Upprätta ett årsbokslut

Ett handelsbolag som upprättar ett årsbokslut ska tillämpa BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (punkt 1). Det allmänna rådet innebär att handelsbolaget för varje område tillämpar antingen ett allmänt råd från Bokföringsnämnden eller motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5).

Valfritt att upprätta en årsredovisning

Ett handelsbolag kan även välja att upprätta en årsredovisning, trots att BFL bara kräver att bolaget ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Handelsbolaget kan välja mellan två alternativa regelverk när det upprättar årsredovisningen:

Det finns ännu inget förenklingsregelverk inom BFN:s K-regelverk för upprättande av årsredovisning i mindre handelsbolag (K2).

Mindre handelsbolag med omsättning som överstiger tre miljoner kronor

Ett handelsbolag som är ett mindre företag och har en omsättning som överstiger tre miljoner kronor ska upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets utgång (6 kap. 3 § BFL).

Handelsbolaget får använda BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (punkt 1) när det ska upprätta årsbokslutet. Det allmänna rådet innebär att handelsbolaget för varje område använder antingen ett allmänt råd från Bokföringsnämnden eller motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5).

Valfritt att upprätta en årsredovisning

Ett handelsbolag som är ett mindre företag kan välja att upprätta en årsredovisning trots att BFL bara kräver att handelsbolaget ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Handelsbolaget kan välja mellan två alternativa regelverk när det upprättar sin årsredovisning:

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (punkt 1.3). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4).
  • BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (punkt 1). Detta alternativ innebär att handelsbolaget för varje område använder antingen ett allmänt råd från Bokföringsnämnden eller motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5).

Det finns ännu inget förenklingsregelverk inom BFN:s K-regelverk för upprättande av årsbokslut (K2 årsbokslut) respektive årsredovisning i mindre företag (K2 årsredovisning) för handelsbolag.

Handelsbolag som är större företag

Ett handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) när det ska upprätta sin årsredovisning (punkt 1.3). Regeln gäller företag som uppfyller ett av nedanstående kriterier:

  • företaget är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL
  • företaget är ett moderföretag i en större koncern.

Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4) och är huvudregelverk när företaget ska upprätta sin årsredovisning. Rådet utgår från regler för koncernredovisning, men har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Om handelsbolaget är moderföretag i en koncern kan handelsbolaget också använda de internationella redovisningsreglerna, se nedan.

Handelsbolag som följer internationella redovisningsregler

Om handelsbolaget är ett större företag och därmed ska upprätta en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL, och det dessutom är ett moderbolag i en koncern, så kan det med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL frivilligt välja att tillämpa de internationella redovisningsreglerna (IFRS/IAS) när koncernredovisningen upprättas.

Ett handelsbolag som valt att upprätta en koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsregler får även upprätta en årsredovisning i den juridiska personen, i enlighet med de internationella redovisningsreglerna, så länge detta inte begränsas av ÅRL (BFNAR 2012:3, Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering punkt 2). Handelsbolaget ska då tillämpa RFR 2, Redovisning i juridisk person.

Om handelsbolaget är ett dotterföretag

Om handelsbolaget är ett dotterföretag som omfattas av en koncernredovisning som upprättats i enlighet med internationella redovisningsregler får handelsbolaget tillämpa de internationella redovisningsreglerna i årsredovisningen för den juridiska personen så länge detta inte begränsas av ÅRL. Handelsbolaget ska då tillämpa RFR 2, Redovisning i juridisk person (BFNAR 2012:3 punkt 3).

Offentliggöra årsredovisningen

Ett handelsbolag som enbart har fysiska personer som delägare och som enligt lag är skyldigt att upprätta en årsredovisning, d.v.s. som bedöms som ett större företag, är även skyldigt att offentliggöra årsredovisningen. Detta sker genom att företaget skickar in årsredovisningen till Bolagsverket inom sex månader från räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § ÅRL). Handelsbolaget ska då ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen, fastställelseintyg och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret. Mindre handelsbolag behöver bara skicka in handlingarna efter särskilt föreläggande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden [1] [2] [3] [4]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering [1] [2]