OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

Information om återbetalning av ingående skatt till hjälporganisationer, utländska beskickningar, karriärkonsulat, diplomater m.fl.

Förenta nationerna och riksomfattade hjälporganisationer

Ingående skatt som avser varor som köpts eller förts in i landet för att sedan föras ut ur EU och användas i en verksamhet utanför EU ska återbetalas, om verksamheten bedrivs för Förenta nationerna eller för något av dess fackorgans räkning (10 kap. 5 § första stycket ML).

Motsvarande rätt till återbetalning finns även för riksomfattande hjälporganisationer som för ut varor ur EU för att användas i en hjälpverksamhet (10 kap. 5 § andra stycket ML).

Förfarandet regleras i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Det kan förekomma att riksomfattande hjälporganisationer köper varor i andra EU-länder som t.ex. ska läggas i lager i Sverige eller i ett annat EU-land för kommande hjälpbehov i ett land utanför EU. En sådan organisation får anses göra ett unionsinternt förvärv om varorna transporteras till Sverige och det sammanlagda värdet av sådana förvärv under det löpande eller föregående kalenderåret överstiger 90 000 kr. Om varorna inte transporteras till Sverige utan till ett annat EU-land krävs det att organisationen åberopat sitt svenska VAT-nummer vid förvärvet för att ett unionsinternt förvärv ska anses ha skett i Sverige.

Återbetalning kan ske för ingående skatt som avser varor som förvärvats på detta sätt och som är avsedda att föras ut ur EU för att användas i en hjälpverksamhet. Rätten till återbetalning gäller det belopp som motsvarar den utgående skatt som organisationen ska redovisa på sitt förvärv.

Utförseln ska kunna styrkas i enlighet med vad som gäller för export.

En ansökan ska göras skriftligen av den som har rätt till återbetalningen. Det finns dock inte någon särskild blankett för ansökan. En sådan faktura som avses i 1 kap. 17 § ML skickas in tillsammans med ansökan (3 § förordning 1994:224). Detta innebär bl.a. att fakturan ska innehålla de uppgifter som anges i 11 kap. 8 eller 9 § ML.

Ansökan ska ges in till Skatteverket.

Beskickningar, konsulat och organisationer m.m.

Även utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer som avses i lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall kan få återbetalning av ingående skatt (10 kap. 6 § första stycket ML).

Rätten till återbetalning gäller vid inköp av

 1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan byggnad som är avsedd för köparen
 2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av köparen
 3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av köparen
 4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för köparen och på sådana varor som anges ovan eller på motorfordon
 5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för en fastighet som är avsedd för köparen
 6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,
 7. alkohol- och tobaksvaror
 8. tjänster som avser uthyrning av en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den verksamhet som utövas av köparen
 9. bevakningstjänster för en fastighet eller lokal som är avsedd för den verksamhet som utövas av köparen.

Med internationella organisationer avses även stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av en sådan organisation (4 § lagen [1976:661] om immunitet och privilegier i vissa fall).

Tjänst på fastighet

En utländsk beskickning m.fl. har rätt till återbetalning av ingående skatt på tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för köparen. Den återbetalningsrätten kan exempelvis gälla mervärdesskatt i anledning av uppförande av en ny byggnad eller renovering av en befintlig byggnad på en fastighet (prop. 1995/96:232 s. 29).

Rättsfall: Garagehyra

Kammarrätten har ansett att en ambassad inte har rätt till återbetalning av mervärdesskatt för garagehyra. Uthyrningstjänsten ansågs inte avsedd för den verksamhet som ambassaden bedriver (KRSU 2007-05-08, mål nr 1438-06).

Rättsfall: Mediabevakning

Kammarrätten har även ansett att en ambassad inte har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser mediabevakning (KRNG 2013-10-15, mål nr 2037-13).

EU-institutioner och EU-organ

Motsvarande rätt till återbetalning för de ovan uppräknade förvärven finns även för ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör

 • Europeiska unionen
 • Europeiska atomenergigemenskapen
 • Europeiska centralbanken
 • Europeiska investeringsbanken eller
 • ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller (10 kap. 6 § andra stycket ML).

Det finns också en konkurrensregel som begränsar den rätt till återbetalning som gäller för dessa institutioner och organ. Rätten till återbetalning gäller endast i den omfattning återbetalningen inte leder till att konkurrensen snedvrids (10 kap. 6 § andra och tredje styckena ML).

Ansökningsförfarandet

Hur ansökan ska göras framgår av 2 § tredje stycket förordning 1994:224.

En ansökan om återbetalning enligt 10 kap. 6 § ML ska lämnas till Skatteverket och ska omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Ansökan görs på blankett SKV 5648.

En sådan faktura som avses i 1 kap. 17 § ML ska skickas in tillsammans med ansökan. Detta innebär att fakturan ska innehålla de uppgifter som anges i 11 kap. 8 eller 9 § ML. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan ges in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare.

Beslutet om återbetalning meddelas för ett kalenderkvartal (4 § förordning 1994:224).

Utländska diplomater m.fl.

Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige har i vissa fall rätt till återbetalning (10 kap. 7 § ML).

Återbetalningsrätten gäller endast om de inte är svenska medborgare eller är stadigvarande bosatta här i landet och endast för ingående skatt som avser inköp av

 1. utrustning för hemmabruk avsedd för mottagning, inspelning eller uppspelning av ljud eller bild
 2. kameror, objektiv till kameror, projektorer och annan utrustning för film- eller bildåtergivning
 3. vitvaror och hushållsmaskiner
 4. datorer och utrustning med liknande användning
 5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och flyglar
 6. tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till sådana varor som anges ovan
 7. tjänster på ovan angivna varor eller på motorfordon
 8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av hushållsmaskiner och liknande varor enligt punkt 3 ovan
 9. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,
 10. alkohol- och tobaksvaror.

Även en medlemsstats ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har rätt till återbetalning av ingående skatt i de fall som anges ovan. Återbetalningsrätten gäller dock under förutsättning att Sverige har träffat en överenskommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation.

Begränsningar i återbetalningsrätten

Rätt till återbetalning för sådana inköp som anges i punkt 1–8 ovan gäller endast köp för personligt bruk och om den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura är minst 1 000 kr. Vid inköp av sådana varor som avses i punkt 9–10 ovan gäller rätten till återbetalning endast köp för personligt bruk och om den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst 200 kr (10 kap. 8 § ML).

Ansökningsförfarandet

En ansökan om återbetalning ska lämnas till Skatteverket och ska omfatta inköpen under ett kalenderkvartal (2 § förordning 1994:224).

En ansökan ska ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning. Ansökan görs på blankett SKV 5648. En sådan faktura som avses i 1 kap. 17 § ML ska skickas in tillsammans med ansökan. Detta innebär att fakturan ska innehålla de uppgifter som anges i 11 kap. 8 eller 9 § ML. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan ges in, såvida inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare.

Beslutet om återbetalning meddelas för ett kalenderkvartal (4 § förordning 1994:224).

Återbetalning i särskilda fall

Inom EU-rätten finns bestämmelser om skattefrihet vid försäljning av varor och tjänster till internationella organisationer m.fl. Sådana bestämmelser finns i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, PIP-protokollet (se artikel 3 andra stycket) och mervärdesskattedirektivet (se artiklarna 149 och 151). I svensk rätt finns bestämmelser om skattefrihet i t.ex. 3 kap. 30 a § ML. Frihet från skatt medges också i form av återbetalning i t.ex. 10 kap. 6 § ML. Bestämmelser med denna innebörd finns också i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, samt i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (prop. 2004/05:15 s. 50 f. och prop. 2010/11:28 s. 36 f.).

I samband med inrättande av ett EU-organ förekommer att det genom en förordning föreskrivs om immunitet och privilegier. Skattefrihet medges i den utsträckning som föreskrivs i förordningen. Två exempel på sådana förordningar är

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, se artikel 26.2
 • rådets förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium), se artikel 5.1 d.

Skattefrihet för internationella organisationer kan dessutom regleras i de avtal om bildandet av organisationen i fråga som ingås mellan de avtalsslutande länderna eller i särskilda avtal om immunitet och privilegier. Skattefrihet medges i den utsträckning som föreskrivs i avtalen. Om avtalet anger att skattefriheten är i enlighet med svensk lag innebär detta att bestämmelserna i ML ska tillämpas, t.ex. 10 kap. 6 § ML.

Ett avtal kan också innebära att en internationell organisation ska vara befriad från mervärdesskatt рå varor som inköpts eller tjänster som utförts för organisationens verksamhet. Bestämmelserna i ML kan till viss del anses tillgodose den skattefrihet som följer av en sådan avtalsbestämmelse. Skattefriheten är dock i praktiken vidare, eftersom den gäller inte enbart för vissa särskilt angivna varor och tjänster – som är fallet enligt 10 kap. 6 § ML – utan generellt under förutsättning att fråga är om inköp för organisationens verksamhet (prop. 2004/05:15 s. 51 f.).

Det innebär alltså att internationella organisationer och deras personal samt EU:s institutioner och organ kan ha en mer omfattande rätt till skattefrihet än vad som följer av bestämmelserna i ML. Det är för att hantera en sådan rätt till skattefrihet som det i 64 kap. 4 § SFL finns ett särskilt återbetalningsförfarande. Bestämmelsen i SFL medför alltså inte i sig att de berörda subjekten får någon återbetalningsrätt. (prop. 2004/05:15 s. 55).

Det särskilda återbetalningsförfarandet

Vissa internationella organisationer och deras personal samt Europeiska unionens institutioner och organ kan alltså ha rätt att köpa varor och tjänster utan mervärdesskatt till följd av

Den rätt till skattefrihet som framgår av dessa lagar och direkt tillämpliga EU-bestämmelser kan vara mer omfattande än vad som följer av ML. Om så är fallet får den rätten utövas genom en ansökan om återbetalning (64 kap. 6 § första meningen SFL).

Internationella organisationer m.fl. har i vissa fall rätt till återbetalning enligt 10 kap. 5–8 §§ ML. Ansökan om återbetalning enligt 64 kap. 6 § SFL kan då endast bli aktuell om det inte finns rätt till återbetalning enligt 10 kap. 5–8 §§ ML (64 kap. 6 § andra meningen SFL). Det innebär alltså att återbetalning i första hand ska ske enligt ML:s bestämmelser.

Förfarandet för en ansökan om återbetalning enligt 64 kap. 6 § SFL regleras i förordning 1994:224. Ansökan om återbetalning ska lämnas till Skatteverket och en sådan faktura som avses i 1 kap. 17 § ML ska bifogas till ansökan.

Begränsning i återbetalningsrätten

Omfattningen av rätten till återbetalning kan variera beroende på vad som framgår av respektive avtal eller stadga. En vanligt förekommande förutsättning är att det ska vara fråga om betydande inköp, d.v.s. inköp av viss större omfattning (prop. 2004/05:15 s. 57).

Om återbetalningsrätten endast gäller om köpet uppgår till betydande belopp eller om det finns ett motsvarande krav utan någon beloppsmässig precisering, får återbetalning endast ske om den totala ersättningen för varje faktura uppgår till minst 1 500 kr (3 a § förordning 1994:224).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNG 2013-10-15, mål nr. 2037-13 [1]
 • KRSU 2007-05-08, mål nr 1438-06 [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2] [3]
 • Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen [1]
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]
 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 2004/05:15 Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m. [1] [2] [3] [4]
 • Proposition 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor [1]