OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om vad som är ett betydande belopp vid betalningssäkring och varför det krävs för att en ansökan om betalningssäkring ska bifallas.

Fordran ska uppgå till ett betydande belopp

Ett villkor för betalningssäkring är att betalningsskyldigheten, oavsett om det rör sig om en fastställd fordran eller sannolik fordran, avser ett betydande belopp (46 kap. 6 § 2 SFL).

Vad som avses med betydande belopp framgår inte av lagstiftningen. Det har överlåtits på rättstillämpningen att närmare precisera vad uttrycket innebär. Viss ledning kan fås från den praxis som finns vid tillämpningen av motsvarande uttryck i SkBrL, jmf. NJA 1984 s. 520 (prop. 1978/79:28 s. 143). I SkBrL har betydande belopp ansetts innebära ett belopp som minst uppgår till ett prisbasbelopp (44 300 kr år 2016).

Från rättstillämpningen kan nämnas ett fall där betalningssäkringen initialt omfattade ett belopp om 350 000 kr. Den betalningsskyldige betalade fordran bortsett från ett belopp avseende skattetillägg vilket anstånd hade medgetts med. Det kvarstående beloppet om cirka 31 000 kr ansågs inte vara ett betydande belopp varför betalningssäkringen hävdes (KRNG 2012-05-30, mål nr 2544-12).

Om det finns flera fordringar mot samma betalningsskyldig ska det sammanlagda fordringsbeloppet vara avgörande. Om en betalningsskyldig har underlåtit att betala flera mindre skatte- eller avgiftsbelopp kan det alltså medföra betalningssäkring trots att de enskilda fordringarna är av mindre omfattning. Detta kan vara av särskild betydelse i mer uppenbara fall av betalningssabotage (prop. 1978/79:28 s. 143).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNG 2012-05-30, mål nr 2544-12 [1]
  • NJA 1984 [1]

Lagar & Förordningar

  • Proposition 1978/79:28 med förslag till lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m.m. [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Skattebrottslag (1971:69) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]