OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Värdet av skattereduktion för förmån av hushållsarbete ska beaktas vid beräkningen av skatteavdraget. Detta gäller bara för skattereduktioner avseende RUT-arbete och ROT-arbete upp till 25 000 kronor respektive 50 000 kronor per beskattningsår.

Nya regler för skatteavdrag när en anställd får förmån av hushållsarbete

Fr.o.m. 1 januari 2016 gäller helt nya regler vid beräkning av skatteavdrag för skattepliktiga förmåner av hushållsarbete. Detta beror på att reglerna om skattereduktion för hushållsarbete har förändrats fr.o.m. 1 januari 2016. De nya reglerna innebär att RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och beskattningsår för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. För de som har fyllt 65 år vid ingången av beskattningsåret ska RUT-avdraget (inklusive ROT-avdraget) fortfarande uppgå till maximalt 50 000 kronor. Vidare sänks subventionsgraden vid ROT-tjänster från 50 till 30 procent. Läs mer på sidan Villkor för skattereduktion.

Däremot ska arbetsgivaravgifter beräknas på det totala skattepliktiga värdet av förmånen för hushållsarbetet.

Beräkningen av skatteavdrag vid förmån

Vid beräkning av skatteavdrag ska arbetsgivaren beakta värdet av förmåner av hushållsarbete men reducera avdraget för preliminär skatt med det belopp som motsvarar arbetstagarens skattereduktion. Avdraget för preliminär skatt ska därför reduceras med 50 procent av värdet på förmån av RUT-arbete och 30 procent av värdet på förmån av ROT-arbete.

Skatteavdraget får som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår. Är det fråga om RUT-tjänster får dock reduktionen uppgå till högst 25 000 kronor per beskattningsår om den anställde inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång (11 kap. 14 § SFL).

Exempel

Den anställde får kontantlön med 33 000 kronor och förmån av RUT-arbete till ett värde av 2 000 kronor. Skatteavdraget ska beräknas på summan av kontantlön och förmån, dvs. 35 000 kronor (33 000 + 2 000). Om den anställde har skattetabell 31 och kolumn 1 ska preliminärskatt dras med 8 652 kronor. Efter reducering med 50 procent av värdet av förmånen blir skatteavdraget 7 652 kronor (8 652 kronor – 50 procent av 2 000 kronor).

På detta sätt får den anställde en omedelbar skattelättnad som motsvarar skattereduktionen för hushållsarbete. Detta under förutsättning att den anställde har ett skatteavdrag som är minst lika stort som det belopp med vilket avdraget ska reduceras. Är skatteavdraget mindre blir det reducerat till noll kronor. Detta innebär att den anställde inte omedelbart kan tillgodoräkna sig återstående del av reduceringsbeloppet. Den anställde kommer dock att få slutlig skattereduktion med hela beloppet i samband med att den slutliga skatten bestäms. Detta under förutsättning att skattereduktionen inte överstiger statliga och kommunala skatten samt fastighetsavgiften.

Enbart arbetskostnaden grundar rätt till skattereduktion

Om arbetsgivaren har gett en förmån av hushållsarbete till en anställd ska underlaget för skattereduktion avse enbart arbetskostnaden. I underlaget för skattereduktion ska arbetsgivaren därför inte räkna med förmån i form av material, utrustning och resor. Läs även om vad som räknas som rutarbete respektive rotarbete.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]