OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

I en periodisk sammanställning ska lämnas uppgifter om viss gränsöverskridande handel med varor och tjänster.

Varför ska en periodisk sammanställning lämnas?

Beskattning av gränsöverskridande handel med varor och tjänster mellan beskattningsbara personer bygger till stor del på destinationsprincipen. Principen innebär att mervärdesskatten tillfaller destinationsstaten, d.v.s. det land där en vara eller tjänst konsumeras. Det är köparen som är skattskyldig i dessa fall i stället för säljaren. För att myndigheterna i köparens land ska kunna kontrollera att förvärvet redovisas måste säljaren lämna vissa uppgifter om försäljningen i en s.k. periodisk sammanställning.

Vem är skyldig lämna periodisk sammanställning, uppgiftsskyldig?

Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering enligt bestämmelserna i 7 kap. 1 eller 2 § SFL ska i vissa fall lämna en periodisk sammanställning (35 kap. 2 § första stycket SFL). Bestämmelsen motsvaras av artikel 262 i mervärdesskattedirektivet.

Periodisk sammanställning ska lämnas när det finns uppgifter att redovisa om

 • omsättning och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder
 • omsättning av vissa tjänster mellan EU-länder.

Vilka varutransaktioner ska tas med i en periodisk sammanställning?

Den periodiska sammanställningen ska innehålla uppgifter om omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EU-länder (35 kap. 2 § första stycket 1 SFL).

Skatteverket har meddelat föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning (SKVFS 2009:38 och 2010:23). Föreskrifterna innebär att uppgifter ska lämnas vid omsättning och överföringar men inte vid förvärv. Nedan följer en redogörelse av föreskrifterna.

Omsättning

Uppgift ska lämnas om omsättning av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. ML om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land.
 • köparen är registrerad för mervärdesskatt i ett annat EU-land än Sverige
 • köparen har åberopat sitt VAT-nummer i det andra EU-landet.

Om varor tillhandahålls i form av delleveranser ska varje delleverans rapporteras i den periodiska sammanställningen.

En mellanman i en s.k. trepartshandel som har åberopat sitt svenska VAT-nummer vid förvärvet av varorna ska rapportera efterföljande omsättning av varorna i den periodiska sammanställningen.

Överföring

Uppgift ska lämnas om överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • överföringen görs inom ramen för en ekonomisk verksamhet som bedrivs inom EU
 • den som överför varorna är registrerad till mervärdesskatt för verksamheten i det land dit varorna förs.

Undantag: Överföring

Uppgift om överföringen ska inte lämnas i periodisk sammanställning om överföringen sker av någon av nedanstående anledningar:

 • avser en vara som ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under persontransport med avgångsplats i ett EU-land och ankomstplats i ett annat EU-land
 • är ett led i omsättning av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete i det andra EU-landet på den överförda varan. Detta gäller under förutsättning att transporten av varan avslutas i det andra EU-landet och att varan sedan arbetet utförts skickas tillbaka till den i Sverige som har överfört varan
 • görs för att den överförda varan ska användas för omsättning av tjänster (t.ex. uthyrning) i ett annat EU-land och varan därför ska användas tillfälligt i det andra EU-landet
 • görs för att den överförda varan tillfälligt, i högst två år, ska användas i det andra EU-landet
 • görs i samband med omsättning av en vara till ett annat EU-land som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML eller som är omsatt utomlands enligt 5 kap. 3 a § ML (export)
 • görs i samband med omsättning av en vara som transporteras från Sverige till ett annat EU-land och som är omsatt i det andra EU-landet enligt 5 kap. 2 a § ML (distansförsäljning eller monteringsleveranser)
 • avser gas, el, värme eller kyla som omsätts i det andra EU-landet på villkor som motsvarar de som anges i 5 kap. 2 c och 2 d § ML.

Om användningen av en vara ändras så att förutsättningarna enligt någon av punktsatserna ovan inte längre är uppfyllda ska överföringen rapporteras i en periodisk sammanställning.

Överföringen ska i sådant fall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då användningen av varan ändrades.

Vilka tjänstetransaktioner ska tas med i en periodisk sammanställning?

Den periodiska sammanställningen ska innehålla uppgifter om omsättning av tjänster när följande förutsättningar är uppfyllda (35 kap. 2 § första stycket 2 SFL):

 • omsättningen av tjänsten är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är omsatt
 • förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i mervärdeskattdirektivet.

Huvudregeln för beskattningsland vid tjänster mellan beskattningsbara personer

Hänvisningen till artikel 196 i mervärdesskattedirektivet innebär att säljaren ska lämna sammanställning i det fall omsättningen av tjänsten omfattas av huvudregeln för beskattningsland när tjänster tillhandahålls mellan beskattningsbara personer. Beskattning ska ske där köparen är etablerad och köparen är skattskyldig för förvärvet.

Tjänsten ska vara skattepliktig i EU-landet där tjänsten är omsatt

En av förutsättningarna för att uppgift om omsättning av tjänster ska lämnas i den periodiska sammanställningen är att omsättningen av tjänsten är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är omsatt. Det är de faktiska bestämmelserna om skatteplikt i det land omsättningen är gjord som är avgörande.

Om säljaren saknar kunskap om de faktiska bestämmelserna i ett EU-land anser Skatteverket att säljaren kan förutsätta att EU-landet har infört de obligatoriska undantagen från skatteplikt som finns i mervärdesskattedirektivet. De obligatoriska undantagen är uppräknade i ställningstagandet Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer.

Köparen ska ha åberopat sitt VAT-nr i ett annat EU-land

Redovisning i den periodiska sammanställningen förutsätter att köparen har åberopat sitt VAT-nummer i ett annat EU-land än Sverige (SKVFS 2009:38).

Vilka uppgifter ska lämnas i den periodisk sammanställning?

Uppgifterna ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § SFL). Sammanställningen får lämnas till Skatteverket med hjälp av e-tjänsterna Filöverföring eller Periodisk sammanställning (SKVFS 2010:3). Föreskriften motsvaras av artikel 263.2 i mervärdesskattedirektivet.

Vilka uppgifter som ska lämnas i den periodiska sammanställningen skiljer sig lite beroende på om det är omsättning av varor, överföring av varor eller omsättning av tjänster (SKVFS 2009:38). Nedan följer en redogörelse av föreskriften. Föreskriften motsvaras av artikel 264.1 i mervärdesskattedirektivet.

Uppgifter vid omsättning av varor

De uppgifter som ska anges vid omsättning av varor är följande:

 • säljarens VAT-nummer
 • köparens VAT-nummer inklusive landskod
 • sammanlagda ersättningen för varuleveranserna till varje köpare för sig
 • mellanmannens omsättning i trepartshandel.

Uppgifter vid överföring av varor

De uppgifter som ska anges vid överföring av varor är följande:

 • säljarens VAT-nummer i Sverige
 • säljarens VAT-nummer i det land till vilket varorna förs
 • för inköpta varor anges varornas faktiska inköpspris vid tidpunkten för överföringen av varorna om sådant inköpspris finns. I annat fall ska inköpspris för liknande varor vid tidpunkten för överföringen uppges
 • för tillverkade varor anges självkostnadspriset för varorna vid tidpunkten för överföringen.

Uppgifter vid omsättning av tjänster

De uppgifter som ska anges vid omsättning av tjänster är följande:

 • säljarens VAT-nummer
 • köparens VAT-nummer inklusive landskod
 • ersättning för tillhandahållna tjänster.

Beräkningen av ersättningen

I ersättningen räknas in leveranskostnader och andra tillägg till priset som faktureras köparen. Ränta ska inte räknas in.

Valutaomräkning

Den ersättning som anges i periodiska sammanställningen ska anges i svenska kronor. Om faktureringen sker i annan valuta än svenska kronor måste valutan alltså räknas om till svenska kronor.

Om euro används som redovisningsvaluta och faktureringen sker i euro ska omräkningen till svenska kronor göras till den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser på sätt som framgår av 15 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro m.m.

I övriga fall finns det två olika metoder för omräkning som kan användas:

 • den kurs som gäller den dag då skyldigheten att lämna uppgifter inträder enligt 13 kap. 8 b § (varor) eller 8 c § ML (tjänster)
 • genomsnittlig månatlig valutakurs som fastställs av oberoende part, t.ex. Riksbanken eller Tullverket.

Samma metod för omräkning till svenska kronor ska användas för hela den period som den periodiska sammanställningen avser.

Omsättningar av tjänster till Sverige

Säljare i annat EU-land än Sverige som omsätter tjänster enligt huvudregeln till beskattningsbara personer i Sverige ska rapportera omsättningen i en periodisk sammanställning i det andra EU-landet. Det ska dock endast ske om tjänsten ska mervärdesbeskattas i Sverige. Skatteverket har i en skrivelse redogjort för vilka tjänster som omfattas av huvudregeln men som inte ska mervärdesbeskattas i Sverige och som därför inte ska rapporteras av en säljare i ett annat EU-land.

Uppgiftsskyldighetens inträde

Uppgifter ska lämnas i en periodisk sammanställning som avser en viss tidsperiod, rapporteringsperiod. I vilken rapporteringsperiod uppgifterna ska lämnas skiljer sig åt beroende på om det är varor eller tjänster som ska rapporteras.

Prisnedsättning

Om ersättningen förändras efter det att omsättningen rapporterats i den periodiska sammanställningen ska den uppgiftsskyldige lämna uppgift om storleken av höjningen eller sänkningen. Uppgiften ska lämnas för den rapporteringsperiod som kreditfaktura eller tilläggsfaktura avseende händelserna har utfärdats eller borde ha utfärdats. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-nummer under perioden (SKVFS 2009:38).

Rättelse

En rättelse i en periodisk sammanställning ska avse samma rapporteringsperiod som den i vilken den felaktiga uppgiften lämnats. En rättad periodisk sammanställning ska endast avse det VAT-nummer för vilket en felaktig uppgift lämnats. Det är det totala beloppet för korrekt omsättning eller överföring som ska anges. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-nummer under perioden (SKVFS 2009:38).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av periodisk sammanställning i elektronisk form; [1]
 • Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning; [1] [2] [3] [4] [5]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:38) om periodisk sammanställning; [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

 • Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln [1]
 • Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer [1]