OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

Tidpunkt för redovisning av felaktigt debiterad mervärdeskatt.

Betalningsskyldighet för felaktigt debiterad mervärdesskatt

Belopp som felaktigt betecknats som mervärdesskatt i en faktura eller liknande handling ska betalas till staten.

Den som felaktigt har debiterat mervärdesskatt

Ett belopp som felaktigt angetts som mervärdesskatt ska normalt redovisas enligt de regler som gäller för den redovisningsmetod som tillämpas av den som angett beloppet i handlingen. Om beloppet som nämnts på fakturan eller handlingen inte motsvaras av någon verklig omsättning av vara eller tjänst ska beloppet redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan eller handlingen utfärdades (13 kap. 27 § ML).

Inte registrerad till mervärdesskatt

För den som inte är registrerad till mervärdesskatt ska redovisning ske i en särskild skattedeklaration. Den felaktigt debiterade mervärdesskatten ska redovisas i en sådan deklaration för den kalendermånad under vilken den felaktiga fakturan eller handlingen har utfärdats (26 kap. 7 § första stycket SFL).

Ändring av felaktigt debiterad mervärdesskatt

För att en ändring av betalningsskyldigheten ska ske krävs normalt att en kreditnota utfärdas. Ändringen ska göras i redovisningen för den period under vilken kreditnotan har utfärdats (13 kap. 28 § första stycket ML).

Skatteverket ska efterge kravet på kreditnota om det finns särskilda skäl (13 kap. 28 § andra stycket ML).

Den som får en faktura med felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den som får en faktura eller en annan handling med felaktigt debiterad skatt har inte rätt att redovisa beloppet som ingående skatt i deklarationen. Har ett sådant avdrag ändå gjorts måste ändring ske när en kreditnota tas emot om inte rättelse skett tidigare. Rättelsen ska ske i den ordning som gäller för köparens redovisning av ingående skatt (13 kap. 26 § ML). Vid redovisning enligt faktureringsmetoden ska alltså ändring ske i den redovisningsperiod under vilken kreditnotan tas emot. Om bokslutsmetoden tillämpas ska rättelse ske för den redovisningsperiod under vilken betalning sker eller i den sista redovisningsperioden för beskattningsåret.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet

Det belopp som felaktigt angetts som mervärdesskatt i en faktura för en tjänst eller en vara som ska vara föremål för omvänd skattskyldighet får ses som en del av ersättningen och ingår därmed i beskattningsunderlaget. Det innebär att köparen ska beräkna och redovisa mervärdesskatt på hela ersättningen, d.v.s. inklusive den feldebiterade mervärdesskatten.

Exempel: Felaktigt debiterad mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet för byggtjänster

En säljare har felaktigt debiterat mervärdesskatt på tillhandahållandet av byggtjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet. I efterhand ställer säljaren ut en kreditnota avseende den felaktigt debiterade mervärdesskatten.

Redovisningsperioden juni

Säljaren ställer ut en faktura på 10 000 kr plus mervärdesskatt 2 500 kr

Säljaren måste betala in den felaktigt debiterade mervärdesskatten om 2 500 kr.

Köparen redovisar utgående skatt med 3 125 kr (12 500 x 25 %). Köparen redovisar också ingående skatt med 3 125 kr, eftersom han har full avdragsrätt.

Redovisningsperioden augusti

Säljaren ställer ut en kreditnota och skickar den till köparen.

Säljaren får tillbaka 2 500 kr av staten.

Köparen minskar den utgående skatten med 625 kr (3 125 – 2 500). Samtidigt måste köparen minska den ingående skatten med samma belopp, d.v.s. 625 kr.

Kompletterande information

  • Feldebiterad skatt är inte ingående skatt enligt ML och kan därmed inte medföra rätt till avdrag eller återbetalning för köparen, se Begreppet ingående skatt.
  • Läs om i vilka fall en kreditnota ska utfärdas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]