OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut om särskild inkomstskatt när skatten har redovisats i en särskild skattedeklaration eller när skatten ska återbetalas. Skatteverket får också besluta att den skattskyldige ska betala särskild inkomstskatt t.ex. när utbetalaren har gjort ett för lågt skatteavdrag.

Regler i specialförfattningar har företräde framför regler i förvaltningslagen

Grundläggande regler för förvaltningsförfarandet finns i förvaltningslagen (FL). Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL så gäller den bestämmelsen (3 § FL). SFL, SINK och A-SINK är specialförfattningar i förhållande till FL. En regel i en specialförfattning har också företräde i förhållande till en regel i FL. Flertalet förfarandefrågor som regleras i FL behandlas dock inte i de nämnda specialförfattningarna.

Beslut när den skattskyldige ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration

När den skattskyldige själv ska redovisa skatt enligt SINK eller A-SINK i en särskild skattedeklaration fattar Skatteverket beslut för varje skattepliktig ersättning för sig, med ledning av innehållet i skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter (54 kap. 1 § första stycket SFL).

Deklaration i rätt tid och på rätt sätt

Om den skattskyldige har lämnat en skattedeklaration i rätt tid och på rätt sätt så anses beslut ha fattats i enlighet med deklarationen, s.k. automatiska beslut (54 kap. 1 § andra stycket SFL som hänvisar till 53 kap. 2 § första stycket SFL).

Utebliven, försenad eller bristfällig deklaration

Om en skattedeklaration inte har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, eller om någon skatt inte har redovisats i deklarationen, ska varje oredovisad skatt anses vara beslutad till 0 kronor. Om skatten redovisas senare anses ett beslut i stället ha fattats i enlighet med redovisningen, såvida inte nollbeslutet redan har omprövats (54 kap. 1 § andra stycket SFL som hänvisar till 53 kap. 4 § SFL).

Om någon deklaration inte har lämnats eller om den är bristfällig, se sidan Skönsmässiga beslut om skatter & avgifter.

Beslut om att den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK ska betala skatten även i andra fall

Skatteverket får besluta att den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK ska betala skatten även i andra fall än då den skattskyldige själv ska redovisa skatten i en skattedeklaration (54 kap. 2 § SFL). Detta kan t.ex. bli aktuellt om utbetalaren inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp, eller om den kontanta ersättningen inte räcker till för att täcka hela skatten.

Beslutet ska fattas inom den tid och på det sätt som gäller för omprövning enligt 66 kap. SFL (54 kap. 2 § SFL).

Beslut om återbetalning

Om utbetalaren har gjort ett för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt, ska Skatteverket besluta att den skattskyldige tillgodoräknas det överskjutande beloppet (54 kap. 3 § första stycket SFL). Återbetalning görs efter ansökan.

Om skatt enligt SINK har betalats in och avräkning för utländsk skatt ska medges, ska Skatteverket besluta att tillgodoräkna den skattskyldige ett belopp som motsvarar den skatt som har betalats i utlandet, dock inte ett högre belopp än den inbetalda SINK-skatten (54 kap. 4 § SFL). Återbetalning görs efter ansökan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar