OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut om särskild inkomstskatt när skatten har redovisats i en särskild skattedeklaration eller när skatten ska återbetalas. Skatteverket får också besluta att den skattskyldiga ska betala särskild inkomstskatt t.ex. när utbetalaren har gjort ett för lågt skatteavdrag.

Innan ersättningen betalas ut kan Skatteverket fatta ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Nytt: 2018-07-02

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Regler i specialförfattningar har företräde framför regler i förvaltningslagen

Grundläggande regler för förvaltningsförfarandet finns i förvaltningslagen (FL). Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL så gäller den bestämmelsen (4 § FL). SFL, SINK och A-SINK är specialförfattningar i förhållande till FL. En regel i en specialförfattning har också företräde i förhållande till en regel i FL. Flertalet förfarandefrågor som regleras i FL behandlas dock inte i de nämnda specialförfattningarna.

Beslut när den skattskyldiga ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration

När den skattskyldiga själv ska redovisa skatt enligt SINK eller A-SINK i en särskild skattedeklaration fattar Skatteverket beslut för varje skattepliktig ersättning för sig, med ledning av innehållet i skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter (54 kap. 1 § första stycket SFL).

Deklaration i rätt tid och på rätt sätt

Om den skattskyldiga har lämnat en skattedeklaration i rätt tid och på rätt sätt så anses beslut ha fattats i enlighet med deklarationen, s.k. automatiska beslut (54 kap. 1 § andra stycket SFL som hänvisar till 53 kap. 2 § första stycket SFL).

Utebliven, försenad eller bristfällig deklaration

Om en skattedeklaration inte har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, eller om någon skatt inte har redovisats i deklarationen, ska varje oredovisad skatt anses vara beslutad till noll kronor. Om skatten redovisas senare anses ett beslut i stället ha fattats i enlighet med redovisningen, såvida inte nollbeslutet redan har omprövats (54 kap. 1 § andra stycket SFL som hänvisar till 53 kap. 4 § SFL).

Om någon deklaration inte har lämnats eller om den är bristfällig, se sidan Skönsmässiga beslut om skatter & avgifter.

Beslut om att den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK ska betala skatten även i andra fall

Skatteverket får besluta att den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK ska betala skatten även i andra fall än då den skattskyldiga själv ska redovisa skatten i en skattedeklaration (54 kap. 2 § SFL). Detta kan t.ex. bli aktuellt om utbetalaren inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp, eller om den kontanta ersättningen inte räcker till för att täcka hela skatten.

Skatteverket beslutar också att den skattskyldiga ska betala särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL om det av kontrolluppgiften och annan utredning framgår att preliminärskatteavdrag har gjorts för en skattskyldig som ska beskattas enligt SINK eller A-SINK. Samtidigt ska Skatteverket i ett beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § SFL bestämma den slutliga skatten till noll kronor (se prop. 2010/11:165 s. 976).

Beslutet ska fattas inom den tid och på det sätt som gäller för omprövning enligt 66 kap. SFL (54 kap. 2 § SFL).

Beslut om återbetalning

Om utbetalaren har gjort ett för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK eller A-SINK kan Skatteverket besluta om återbetalning av sådan skatt (54 kap. 3 § första stycket SFL).

Skatteverket kan också besluta om återbetalning av särskild inkomstskatt enligt SINK om sådan skatt har betalats in och utländsk skatt ska avräknas (54 kap. 4 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]