OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut om att den skattskyldiga ska betala särskild inkomstskatt när skatten har redovisats i en särskild skattedeklaration men även i andra fall t.ex. när beskattning ska ske enligt SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt. Om utbetalaren har gjort avdrag för särskild inkomstskatt med ett för högt belopp eller när utländsk skatt ska avräknas kan Skatteverket fatta beslut om återbetalning av särskild inkomstskatt.

Innan ersättningen betalas ut kan Skatteverket fatta ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Regler i specialförfattningar har företräde framför regler i förvaltningslagen

Grundläggande regler för förvaltningsförfarandet finns i förvaltningslagen (FL). Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL så gäller den bestämmelsen (4 § FL). SFL, SINK och A-SINK är specialförfattningar i förhållande till FL. En regel i en specialförfattning har också företräde i förhållande till en regel i FL. Flertalet förfarandefrågor som regleras i FL behandlas dock inte i de nämnda specialförfattningarna.

Beslut när den skattskyldiga ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration

När den skattskyldiga själv ska redovisa skatt enligt SINK eller A-SINK i en särskild skattedeklaration fattar Skatteverket beslut för varje skattepliktig ersättning för sig, med ledning av innehållet i skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter (54 kap. 1 § första stycket SFL).

Deklaration i rätt tid och på rätt sätt

Om den skattskyldiga har lämnat en skattedeklaration i rätt tid och på rätt sätt så anses beslut ha fattats i enlighet med deklarationen, s.k. automatiska beslut (54 kap. 1 § andra stycket SFL som hänvisar till 53 kap. 2 § första stycket SFL).

Utebliven, försenad eller bristfällig deklaration

Om en skattedeklaration inte har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, eller om någon skatt inte har redovisats i deklarationen, ska varje oredovisad skatt anses vara beslutad till noll kronor. Om skatten redovisas senare anses ett beslut i stället ha fattats i enlighet med redovisningen, såvida inte nollbeslutet redan har omprövats (54 kap. 1 § andra stycket SFL som hänvisar till 53 kap. 4 § SFL).

Om någon deklaration inte har lämnats eller om den är bristfällig, se sidan Skönsmässiga beslut om skatter & avgifter.

Beslut om att den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK ska betala skatten även i andra fall

Skatteverket får besluta att den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK ska betala skatten även i andra fall än då den skattskyldiga själv ska redovisa skatten i en skattedeklaration. Beslutet ska fattas inom den tid och på det sätt som gäller för omprövning enligt 66 kap. SFL (54 kap. 2 § SFL).

Detta kan t.ex. bli aktuellt att fatta beslut med stöd av 54 kap. 2 § SFL om utbetalaren inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp, eller om den kontanta ersättningen inte räcker till för att täcka hela skatten. Beslut fattas ocks med stöd av detta lagrum när beskattning ska ske enligt SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt.

Beskattning ska ske enligt SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt

För att en utbetalare ska få göra skatteavdrag för skatt enligt SINK krävs bl.a. att det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Om ett sådant beslut saknas ska utbetalaren i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt.

Om Skatteverket beslutar att mottagaren ska beskattas enligt SINK men utbetalaren redan har betalat ut ersättningen, gjort skatteavdrag för preliminär skatt och redovisat skatten för betalningsmottagaren i en arbetsgivardeklaration, ska Skatteverket fatta beslut om särskild inkomstskatt med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Om det skatteavdrag som utbetalaren har gjort är större än den särskilda inkomstskatt som den skattskyldiga ska betala kan det överskjutande beloppet återbetalas till denna, se under Beskattning ska ske enligt SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt (på sidan om återbetalning av särskild inkomstskatt). Om den särskilda inkomstskatt som ska betalas är högre än skatteavdraget är den skattskyldiga själv ansvarig för att betala in det belopp som saknas till Skatteverket.

Exempel: beskattning enligt SINK när utbetalaren har gjort avdrag för preliminär skatt

Sofia som bor i Bulgarien ska arbeta för AB Y den 14 februari – 30 juni. Hon ska arbeta i Göteborg. Sofia skickar in en ansökan om SINK till Skatteverket den 1 mars. Sin första lön får hon den 25 mars. Eftersom det då inte fanns något beslut om särskild inkomstskatteredovisning har AB Y gjort ett förhöjt skatteavdrag för preliminär skatt på marslönen. AB Y lämnar uppgifter om Sofia i arbetsgivardeklarationen den 12 april och redovisar då avdragen skatt som avdragen preliminär skatt.

Den 15 april fattar Skatteverket beslut om att SINK är tillämplig för hela perioden.

Av beslutet om särskild inkomstskatteredovisning (beslut enligt 13 kap. 1 § SFL) framgår att AB Y ska göra skatteavdrag för skatt enligt SINK med 25 procent.

När Skatteverket fattar beslut har dock Sofia redan fått lön utbetald där skatteavdrag för preliminär skatt har gjorts och uppgifterna har redovisats för Sofia i en arbetsgivardeklaration. För denna redan utbetalda och redovisade lön ska Skatteverket besluta att Sofia ska betala skatt enligt SINK med stöd av 54 kap. 2 § SFL. Om det skatteavdrag som AB Y gjorde vid utbetalningen av lönen är större än den skatt enligt SINK som Sofia ska betala kan det överskjutande beloppet återbetalas till henne.

Beslut om återbetalning

Om utbetalaren har gjort ett för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK eller A-SINK kan Skatteverket besluta om återbetalning av sådan skatt (54 kap. 3 § första stycket SFL).

Skatteverket kan också besluta om återbetalning av särskild inkomstskatt enligt SINK om sådan skatt har betalats in och utländsk skatt ska avräknas (omvänd credit) (54 kap. 4 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar