OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration. Skatteverket ansvarar för att alla fastighetstaxeringsärenden är tillräckligt utredda innan man fattar beslut. Regler om ”vanlig” omprövning, omprövning genom eftertaxering och omprövning på grund av överklagande finns i FTL.

Beslut

Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxering. Det sker vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering. Läs mer om reglerna och processen för beslut.

Omprövning

Omprövning av beslut kan komma i fråga dels genom bestämmelserna i FL, dels genom bestämmelserna i FTL. Regler om ”vanlig” omprövning, omprövning genom eftertaxering och omprövning på grund av överklagande finns i FTL.

Vissa omprövningsbeslut enligt FTL ska fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB) som inte tidigare har prövat frågan. Läs mer om omprövning.

Överklagande

Fastighetsägaren och det allmänna ombudet hos Skatteverket får överklaga verkets beslut om fastighetstaxering. Läs mer om överklagande.

Utredning och föreläggande

Skatteverket ansvarar för att alla fastighetstaxeringsärenden är tillräckligt utredda innan man fattar beslut. Om det behövs kan Skatteverket förelägga en fastighetsägare att t.ex. lämna in en deklaration eller kompletterande uppgifter. Läs mer om utredning och föreläggande.

Fastighetsdeklarationer och anstånd

Fastighetsägaren ska för varje fastighet lämna en allmän eller en förenklad fastighetsdeklaration. Fastighetsägaren behöver dock inte lämna en fastighetsdeklaration om han eller hon fått ett förslag till fastighetstaxering. Läs mer om fastighetsdeklarationer och anstånd.