OBS: Detta är utgåva 2016.9. Visa senaste utgåvan.

Som rutarbete räknas hushållsarbete som normalt utförs av hushållen själva och som utförs i bostaden. Här listas de vanligaste rutarbetena i den ordning som de räknas upp i lagtexten.

Grundläggande krav på rutarbete

Skattereduktionen för rutarbete får uppgå till 50 procent av den totala arbetskostnaden. Reduktionen får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr per person och beskattningsår. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år gäller dock sedan 1/1 2016 att skattereduktionen för rutarbete får uppgå till högst 25 000 kr per person och beskattningsår.

För att räknas som rutarbete ska det vara fråga om normalt arbete som vanligtvis utförs av hushållen själva och som inte kräver någon specialistutbildning.

Nytt: 2016-07-30

Från och med den 1 augusti 2016 räknas även vissa arbeten som hushållsarbeten trots att de vanligtvis inte utförs av hushållen själva. Det gäller vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster, se nedan. Dessa tillkommande arbeten ska ha utförts och betalats efter den 31 juli 2016. Om det gäller förmån ska den ha tillhandahållits efter detta datum och för arbeten som redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration ska arbetet vara utfört och redovisat efter detta datum.

För att få skattereduktion krävs att arbetet utförs i bostaden, antingen en permanentbostad eller en fritidsbostad. Vilka arbeten som ger skattereduktion regleras i 67 kap. 13, 13 a och 13 b §§ IL. När det gäller rutarbeten, som finns i 13 §, är uppräkningen i lagtexten ganska detaljerad. I propositionen har man också utvecklat vilka arbeten som ska omfattas (prop.2006/07:94 s. 41 ff.).

Den 1 augusti 2015 slopades skattereduktionen för läxhjälp (prop. 2014/15:99). Se dock nedanstående avsnitt om barnpassning. Sedan den 1 januari 2016 omfattas inte matlagning av skattereduktionen. Viss enklare matlagning kan dock ingå som ett led i barnpassning och personlig omsorg, se nedan. Städarbeten har också begränsats till att endast inkludera enklare städarbeten (prop. 2015/16:1).

Enklare städarbete

Städarbete och annat rengöringsarbete som utförs i bostaden ger skattereduktion. Här inryms städning, diskning, fönsterputsning och annat enklare rengöringsarbete. Även städning av skåp och lådor, rengöring av altandäck samt ommöblering som krävs för städningen ingår. Grovstädning med mer avancerad utrustning och rengöring av inomhuspool räknas inte som enklare städarbete. Som avancerad städutrustning räknas exempelvis pooldammsugare och golvboningsmaskin (prop. 2015/16:1 s. 187). Skattereduktion medges för flyttstädning men däremot inte för flyttkostnader eller packning och flyttning av möbler i samband med flytt.

Städningen ska avse den egna bostaden. Trappstädning och städning av gemensamhetsutrymmen ger inte skattereduktion.

Klädvård

Vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden räknas som rutarbete. Även arbete som är utfört i en gemensam tvättstuga i ett flerfamiljshus räknas som rutarbete. Arbetet kan avse tvätt, strykning, lagning, uppläggning och skoputs. Även uppsättning av gardiner och gardinstänger inryms i begreppet.

Snöskottning

Snöröjning som utförs i nära anslutning till bostaden räknas som rutarbete. Det inkluderar skottning av gårdsplan eller uppfart på egen mark eller uppfart på någon annans mark som innehas med servitut eller liknande. Arbeten på samfälld mark omfattas inte. Även skottning av tak och altan räknas som rutarbete. Snöröjning, sandning och saltning på trottoarer utanför fastigheten ingår om kommunen har ålagt fastighetsägaren att sköta trottoaren.

Trädgårdsarbeten

Nytt: 2016-07-30

Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomten eller i trädgården i nära anslutning till bostaden ger skattereduktion. Hit räknas också klippning av rosor och buskar, vattning och gödning samt höstgrävning. Från och med den 1 augusti 2016 medges skattereduktion även för beskärning av träd, trädfällning, borttagande av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage (prop 2015/16:99 s. 32). Skattereduktion medges även för arbetet med att omhänderta det som tagits bort förutsatt att omhändertagandet sker på tomten. Det kan t.ex. vara vedkapning, flistuggning, kompostering eller hopsamling och iordningställande inför borttransportering. Borttagandet omfattar även att återställa markytan, såsom att fylla upp med jord och plantera gräs. Annan nyplantering av blommor, träd och buskar samt anläggningsarbeten ger aldrig skattereduktion, inte heller om de ersätter träd och buskar som har tagits bort. Endast arbete på aktuell tomt eller trädgård berättigar till skattereduktion. Kostnader för att transportera bort avfallet från trädgården ger inte skattereduktion.

Tidigare:

Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomten eller i trädgården i nära anslutning till bostaden ger skattereduktion. Det ska vara enklare arbeten av löpande karaktär som utförs för att hålla trädgården i acceptabelt skick och som inte kräver specialistkunskaper. Hit räknas också klippning av rosor och buskar, vattning och gödning samt höstgrävning. Trädfällning, trädbeskärning och planterings- och anläggningsarbeten i trädgården ger dock inte skattereduktion. Kostnader för att transportera bort avfall från trädgården ger inte heller skattreduktion.

Barnpassning

Barnpassning som sker i eller i nära anslutning till bostaden ger skattereduktion. I barnpassning ingår även lämning och hämtning av barn till och från skolan, daghemmet eller liknande samt till och från fritidsaktiviteter. Kostnaderna för resorna får dock inte ingå i underlaget. Även enklare matlagning som sker i ringa omfattning och som är direkt kopplad till barnpassningen kan ge rätt till skattereduktion förutsätt att det är frågan om sådan tillredning av mat som kan anses vara en normalt förekommande uppgift för en barnvakt. I begreppet inryms inte privatlärare eller tränare som har specialistkunskaper. Barnvakten kan hjälpa barnet med läxor och annat skolarbete förutsatt att detta endast sker i ringa omfattning (prop. 2014/15:99 s. 51). Skatteverket anser att om barnpassningen i bostaden i mer än ringa omfattning (mer än tio procent) innefattar hjälp med läxor och annan skolarbete kan skattereduktion för rutarbete endast medges för den del av arbetad tid som vid varje enskilt tillfälle använts för barnpassning.

Till barnpassning räknas inte arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter för barn som ordnas i bostaden.

Kostnader för barnomsorg som genom det allmännas försorg erbjuds till subventionerade priser eller till självkostnadspris ger inte rätt till skattereduktion.

Personlig omsorg

Personlig omsorg som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden ger skattereduktion. Det kan vara hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning och liknande omsorg. Till arbetet räknas även hjälp att betala räkningar, högläsning samt enklare matlagning som sker i ringa omfattning och som är direkt kopplad till omsorgen. Omsorgen ska ske i bostaden men omfattar även utevistelse vid promenader och enklare ärenden som besök på vårdcentral, bank eller butik. Arbetet får dock inte vara hälso- och sjukvård som utförs av någon med yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården, t.ex. läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska. Inte heller massage, fotvård, hårklippning eller liknande behandlingar ger skattreduktion.

Den som fått assistansersättning kan inte få skattereduktion för det arbete som en personlig assistent utför eftersom det är ett arbete som ger bidrag, se mer på sidan Villkor för skattereduktion.

Utgifter för personlig tränare eller för passning av husdjur ger inte skattereduktion.

Nytt: 2016-07-30

Flyttjänster

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt flytt till och från magasinering omfattas från den 1 augusti 2016 av rutavdraget (prop. 2015/16:99 s. 34).

För att ge skattereduktion krävs att arbetet är hänförligt till köparens hushåll eller hans eller hennes föräldrars hushåll. Det krävs också att det avser en bostad inom EES-området eller Schweiz. För flytt mellan en bostad i Sverige och en bostad i ett land utanför EES-området eller Schweiz medges inte skattereduktion för någon del av flyttkostnaderna. Det finns inget krav på att bostaden ska vara en permanentbostad. Skattereduktion för flyttjänster medges även för flytt till och från fritidsbostad och till och från bostad i samband med dubbelt boende.

Det arbete som ger rätt till skattereduktion är arbete med packning, uppackning, lastning och lossning samt arbetskostnaden för de som kör transporten. Däremot ger inte kostnader för flyttbil, drivmedel, magasinhyra, flyttkartonger eller annat material rätt till rutavdrag. Transport från en möbelåterförsäljare eller till eller från en annan privatperson omfattas inte även om transporten sker direkt till den nya bostaden.

Förutom flytt mellan bostäder ingår flytt till eller från magasinering under förutsättning att detta utgör ett led i flytten mellan bostäder. Det kan exempelvis vara när en ny bostad inte hunnit tillträdas och man under en period har en tillfällig bostad. Även arbetskostnad för flytt av bohag och annat lösöre som sker till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser inför flytt och som har ett direkt samband med flytt mellan bostäder ger rätt till skattereduktion. För att vara ett led i flytten ska magasineringen vara av övergående natur. Skatteverket anser att arbete med flytt till och från magasinering kan anses ha ett direkt samband med flytt mellan bostäder förutsatt att flytten från magasineringen till den nya bostaden sker inom två år från det att flytten från den gamla bostaden skedde. Skattereduktion för flytt från magasinering kan endast ske för arbete som utgör ett led i flytt mellan bostäder där flytten från den gamla bostaden skedde 1 augusti 2016 eller senare.

IT-tjänster

Vissa IT-tjänster omfattas från och med den 1 augusti 2016 av rutavdraget (prop. 2015/16:99 s. 37). Tjänster som kan ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

 • data- och IT-utrustning, såsom persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner och spelkonsoler eller liknande.
 • kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, exempelvis skrivare, skannrar och avläsare
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, exempelvis modem, routrar, fiber- och nätverkskablar och wifi-utrustning.

En förutsättning för skattereduktion är att arbetet sker i bostaden.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kan ge rätt till rutavdrag.

Däremot omfattas inte arbete med

 • utrustning i hushållet som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och IT-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på distans

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Meddelanden

 • Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016 [1]

Propositioner

 • Proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. [1]
 • Proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 [1] [2]
 • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1] [2]
 • Regeringens proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 [1] [2] [3]

Ställningstaganden

 • Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete [1]
 • Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster [1]

Referenser inom rot- och rutarbete