OBS: Detta är utgåva 2016.9. Visa senaste utgåvan.

Som rotarbete räknas arbete som utförs på småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter som ägs av den som begär skattereduktionen. Här kan du läsa om vilka arbeten som avses.

Grundläggande bestämmelser om rotarbete

För rotarbete uppgår skattereduktionen från den 1 januari 2016 till 30 procent av den totala arbetskostnaden. Tidigare hade köparen rätt till 50 procent av arbetskostnaden. Skattereduktionen får liksom tidigare uppgå till högst 50 000 kr per person och beskattningsår.

Vilka arbeten som är rotarbeten regleras i 67 kap. 13 a och 13 b§§ IL. Det ska vara reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägs av den som begär skattereduktion. Till skillnad från rutarbetena är rotarbetena mycket översiktligt beskrivna i lagtexten. Regeringen har i prop. 2008/09:178 lyft fram att det inte är möjligt i ett lagförslag beskriva exakt vilka åtgärder som bör omfattas. Däremot bör det så långt som möjligt klargöras vilket arbete som typiskt sett omfattas och, vilket arbete som typiskt sett inte gör det. En utgångspunkt är att de åtgärder som bedömts ingå i vid tidigare lagstiftning om skattereduktion för rotarbete ska omfattas(prop. 2008/09:178 sid 33-35). I denna lagstiftning omfattades endast åtgärder som kunde hänföras till byggarbeten i vanlig bemärkelse.

Arbetet ska vara utfört i köparens bostad, antingen en permanentbostad eller en fritidsbostad som köparen äger. Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier såsom köksluckor, dörrar och trappsteg som utförs i det tillverkande företags lokaler ger därför inte skattereduktion.

För rätt till skattereduktion krävs också att arbetet är utfört i anslutning till byggnaden, på den tomt där bostaden är belägen. Detta innebär att skattereduktion inte medges för arbeten som utförs på en samfällighet som fastighetsägaren är delägare i, t.ex. rotarbete som utförs på ett garage på en samfälld mark.

Skattereduktion för rotarbete kan inte medges för arbete som utförs i en bostad som hyrs eller arrenderas. Kooperativa hyresrätter omfattas inte heller av reglerna om rotarbete (prop. 2008/09:178 sid 28).

Särskilt om småhus och ägarlägenheter

Rotarbeten i småhus och ägarlägenheter kan ge skattereduktion (67 kap. 13 a § IL).

Småhus

Småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Komplementhus som garage, förråd och andra mindre byggnader kan höra till småhuset. Även arbeten på ett komplementhus kan ge skattereduktion.

Om småhuset har ett mindre värde än 50 000 kr får det inget taxeringsvärde. Det hindrar inte att man kan få skattereduktion för rotarbeten på småhuset. Det krävs dock att byggnaden är utrustad som bostad. Skatteverket anser att för att ses som ett småhus ska byggnaden ha utrustning för boendets olika funktioner: matlagning, förvaring och hygien m.m.

En tomrättsinnehavare jämställs med en ägare.

Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en enskild lägenhet med äganderätt i ett flerbostadshus. Reglerna infördes i Sverige 2009. Till skillnad från en bostadsrätt äger personen sin lägenhet på samma sätt som man äger ett småhus.

Skattereduktion för ägarlägenheten begränsas inte av att arbetet ska ske i lägenheten. Det innebär att balkonger och terrasser normalt räknas in i lägenhetens yta. Reparation och underhåll på befintliga balkonger och terrasser som disponeras av en enskild lägenhet ska därför berättiga till skattereduktion.

Det är endast arbeten som avser själva ägarlägenhetsfastigheten som ger rätt till skattereduktion. En ägare till en ägarlägenhet har vanligtvis del i en samfällighet som omfattar bland annat yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Arbeten som utförs på delar av byggnadskroppen som samfälligheten ansvarar för ger inte skattereduktion. Inte heller arbeten som utförs i andra gemensamma utrymmen i fastigheten omfattas av rätten till skattereduktion.

Särskilt om bostadsrätter

För skattereduktion för rotarbeten i en bostadsrätt krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Lägenheten innehas av den som begär skattereduktionen.
 • Arbetet utförs i lägenheten.
 • Det är arbete som bostadsrättshavararen ansvarar för (67 kap. 13 b § IL).

Om bostadsrättshavaren, enligt föreningens stadgar, är skyldig att underhålla även delar utanför den egna bostaden, ger detta inte rätt till skattereduktion eftersom rekvisitet i lägenheten” också måste vara uppfyllt.

Skattereduktion medges därmed endast för arbeten på insidan av fönster och ytterdörrar. Det innebär att byte av glaset i den inre fönsterbågen eller målning av fönsterbågens insida kan ge skattereduktion medan arbete på övriga delen av fönstret inte ger skattereduktion. Inte heller byte av fönster ger rätt till skattereduktion. Renovering av fasad, och stambyten av vatten- och avloppsledningar är bostadsrättsföreningens ansvar och utförs inte heller i lägenheten och ger därför inte någon skattereduktion. Skatteverket anser att ventilationskanaler, rökkanaler och avloppsrör i badrum och kök går från bostadsrätten och ut i husets stomme, och att dessa inte omfattas av begreppet ”i lägenheten”. Skatterättsnämnden har också i ett förhandsbesked (dnr 95-14/D) ansett att rätt till skattereduktion endast föreligger för utgifter för arbeten som utförs på delar av ventilations- och rökkanaler som finns innanför lägenhetens golv, väggar och tak. HFD har den 28/1 2016 fastställt förhandsbeskedet (HFD 2459-15). Arbetet att dra elledningar från proppskåpet och vidare ut i bostadsrätten anses vara utfört i lägenheten oavsett om man väljer att dra ledningarna utanpå eller i väggen. Skattereduktion medges därför för detta arbete.

Arbete med att bygga eller glasa in en balkong ger inte skattereduktion (prop. 2008/09:178 s. 37). Inte heller kan det arbete som sker inne i bostadsrätten och som är en direkt följd av balkongbygget ge skattereduktion. Det kan t.ex. vara att flytta element, sätta dit en balkongdörr eller att lägga in förstärkningar till balkongen i golvet. Detta arbete har ett direkt samband med balkongbygget och kan därför inte ge skattereduktion trots att det sker inne i lägenheten.

Bedömningen är densamma om bostadsrättslägenheten är ett radhus, ett kedjehus eller ett annat småhus. Det är även där bostadsrättsföreningen som äger huset och har ansvar för fasaden, taket och liknande.

Skattereduktion medges även för tillbyggnad av en bostadsrätt. Som tillbyggnad räknas i detta sammanhang något av följande:

 • att två bostadsrätter anpassas till en bostad
 • att bostadsytan utökas genom tillbyggnad
 • att oinredda biutrymmen görs om till bostadsyta.

Vid tillbyggnad av ett småhus om är bostadsrätt medges inte skattereduktion för sådana arbeten som utförs utanför bostaden, exempelvis att gräva ner elkablar och avlopp på tomten. Arbeten för att eller bygga till en balkong, altan eller terrass, eller att ta upp ytterligare fönster kan inte heller ge skattereduktion.

Nybyggnation och ”femårsregeln”

Skattereduktion ges inte för någon form av nybyggnation, varken för bostadshus eller komplementhus. För att undvika att dessa regler kringgås ska skattereduktion för om- eller tillbyggnad av nybyggda småhus inte medges (prop. 2008/09:178 s. 34). Ett nybyggt småhus får vid fastighetstaxeringen ett värdeår (nybyggnadsår), som är året före fastighetstaxeringsåret. Som rotarbete räknas därför inte om- eller tillbyggnad av ett småhus som sker under de första fem kalenderåren efter det beräknade värdeåret (67 kap 13 c p. 4 § IL).

Regeln gäller även för bostadsrätter som är småhus, men inte för ägarlägenheter eller bostadsrättslägenheter belägna i ett flerfamiljshus. I en sådan lägenhet kan man alltså bygga om eller bygga till med skattereduktion direkt efter färdigställandet. Arbete för att färdigställa en nyproducerad lägenhet kan dock inte innefattas i begreppet om- och tillbyggnad och ger inte skattereduktion.

Femårsregeln innebär att för om- och tillbyggnadsarbeten som utförts under 2016 kan fastigheter med värdeår till och med 2010 få skattereduktion. Arbeten som avser reparation och underhåll ger skattereduktion oavsett småhusets värdeår.

Skattereduktion medges inte heller för arbeten som utförs före det fastighetstaxeringsår när småhuset taxeras som färdigställt (nybyggt). Skatteverket anser att sådana arbeten får ses vara en del i slutförandet av nybyggnationen, och inte om- eller tillbyggnation.

Vad som gäller för komplementhus, se rubriken Arbete på komplementhus (nedan).

Om- och tillbyggnader

Om- och tillbyggnad av bostadsrättlägenheter, ägarlägenheter och småhus ger rätt till skattereduktion. Se dock begränsningen för nya hus ovan. Att bygga ett garage eller en carport som är hopbyggt med ett befintligt hus bör ses som en om- och tillbyggnad (prop. 2008/09:178 s. 33). Ett garage får anses vara hopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg. Om garaget endast sitter ihop med huset genom ett plank, en altan eller liknande kan det inte ses som en tillbyggnad.

Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset ska anses som nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

Reparation och underhåll

Reparation och underhåll är åtgärder som ger skattereduktion. Det är arbeten som syftar till att återställa eller bibehålla en byggnad eller lägenhet i nyskick. Vanliga åtgärder är att man

 • målar om
 • byter golv, tak och väggmaterial.

Nytt: 2016-09-07

Skatteverket anser att skattereduktion ska medges också för reparation av sådana maskiner och inventarier som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten.

Arbetskostnad för översyn och kontroll av sådana maskiner och inventarier är däremot att jämställa med service och ger inte rätt till skattereduktion.

Till underhåll kan också räknas fasadtvätt och taktvätt, avloppsrensning och rengöring av imkanaler. Skattereduktion medges inte för tömning av septiktank och slamsugning.

Arbete på komplementhus

Skattereduktion för rotarbeten medges även för arbeten som utförs på komplementhus. Ett komplementhus är ett hus som funktionellt hör samman med småhuset, det kan exempelvis vara ett garage, förråd, växthus eller liknande. Byggnation av ett komplementhus kan inte jämföras med en tillbyggnad av småhuset, utan ska ses som en nybyggnation och ger därför inte skattereduktion (HFD 2012 ref. 47).

Komplementhuset följer småhusets ålder, vilket innebär att ett komplementhus inte kan byggas om eller byggas till om småhuset är yngre än fem år, se ovan om Nybyggnation och femårsregeln. Det har alltså ingen betydelse att komplementhuset har en betydligt högre ålder och kanske fanns på tomten tidigare än det nybyggda småhuset.

Markarbeten ger i vissa fall skattereduktion

Skattereduktion för rotarbete medges för markarbete som utförs på småhusfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion. Markarbete som ger rätt till skattereduktion kan avse

 • el-, vatten- och avloppsledningar
 • dränering av husgrunden
 • ledningar för elektronisk kommunikation
 • anläggningar för värmeförsörjning
 • borrning och grävning för berg- och jordvärme
 • arbete med borrning eller grävning av brunn.

Rätten till skattereduktion förutsätter att arbetet utförs i nära anslutning till bostadshuset, på småhusets tomt, och att värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation ska tillföras bostadshuset eller komplementhuset. Även arbete med vattenledningar som dras fram till bostadshuset eller komplementhuset och där kranarna monteras på utsidan av huset ger rätt till skattereduktion.

Skattereduktion medges även för arbete med att återställa det uppgrävda området förutsatt att återställningsarbetet utförs så snart det kan ske. Skatteverket anser att sådant återställningsarbete ska ske senast inom sex månader från det att det markarbete som gav rätt till skattereduktion utfördes. Med återställningsarbete menas sådant arbete som är nödvändigt för att återställa det uppgrävda området i ursprungligt skick. Skattereduktion medges inte för sådant återställningsarbete som innebär en förbättring eller förändring (nyanläggning) av det uppgrävda området.

Maskinkostnaden ger inte rätt till skattereduktion

Skattereduktion för husarbete medges endast för arbetskostnaden. Det innebär att skattereduktion bara kan medges för arbetskostnaden för den eller de personer som utför grävarbetet. Maskinkostnaden, som vid markarbete oftast utgör den största delen av kostnaden, ger inte rätt till skattereduktion (67 kap. 18 § andra stycket IL).

Skatteverket anser att vid totalentreprenad avseende borrarbete till fast pris kan arbetskostnaden för borrning schablonmässigt beräknas till 35 procent av den totala kostnaden för borrningsentreprenaden. Den schablonberäknade arbetskostnaden kan bara användas som underlag för beräkning av skattereduktion för rotarbete i samband med totalentreprenad till fast pris och i de fall borrarbetet avser vatten eller värme som ska tillföras småhusenhet och som utförs på tomt som tillhör småhuset. Om arbetskostnaden är högre än 35 procent av totalpriset måste utföraren vid förfrågan kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram. Om underlag för beräkning av arbetskostnad saknas eller är bristfälligt kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis samt återkräva redan utbetalt belopp.

Byggnader på ofri grund och tomter som innehas med tomträtt

Skatteverket anser att markarbete som utförs på tomt i direkt anslutning småhus och som avser elektricitet, värme, vatten etc. som ska tillföras småhuset kan ge rätt till skattereduktion för hushållsarbete (rotarbete) oavsett om småhuset är belägen på ofri grund eller inte. Detsamma gäller tomter som innehas med tomträtt.

Service och installationer

Åtgärder som enbart avser installation eller service på maskiner och andra inventarier ger inte skattereduktion (67 kap. 13 c § IL). Detta innebär att exempelvis service på värmepumpar, inkoppling av vitvaror, installation av parabolantenner och montering av persienner inte ger rätt till skattereduktion.

I vissa fall medför installationen visst byggarbete. För att underlätta handläggningen har Skatteverket godkänt att vissa installationer som regelmässigt innefattar byggarbete ger rätt till skattereduktion. Exempel på sådana arbeten är installation av värmepannor, värmepumpar och braskaminer samt montering av markiser.

Värmepumpentreprenader

För att underlätta för utförare av värmepumpentreprenader och deras kunder har Skatteverket i ett ställningstagande godkänt att arbetskostnaden för installation av värmepumpar kan beräknas enligt schablon vid totalentreprenad till fast pris.

Vid totalentreprenad till fast pris kan arbetskostnaden för installation av vätska-vattenvärmepump (till exempel bergvärme) schablonmässigt beräknas till 35 procent av den totala entreprenadkostnaden. Arbetskostnaden för luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump) kan schablonmässigt beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden. Schablonbeloppen är framtagna av representanter för branschen och godkända av Svenska Värmepumpföreningen.

Den schablonberäknade arbetskostnaden kan bara användas som underlag för beräkning av skattereduktion för rotarbete i samband med totalentreprenad till fast pris. Om arbetskostnaden är högre än 35 respektive 30 procent av totalpriset måste utförare vid förfrågan kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram. Om underlag för beräkning av arbetskostnad saknas eller är bristfälligt kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis samt återkräva redan utbetalt belopp.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2006-01-28, mål nr 2459-15 [1]
 • HFD 2012 ref. 47 [1]
 • SRN dnr 95-14/D [1]

Lagar & förordningar

Meddelanden

 • Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013 [1]

Propositioner

 • Proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ställningstaganden

 • Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet [1]
 • ROT-avdrag och nybyggnation [1]
 • Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader [1]
 • Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning [1]
 • Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund [1]
 • Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete [1]
 • Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt [1]
 • Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion [1]

Referenser inom rot- och rutarbete