OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska under vissa förutsättningar återkalla ett godkännande för F-skatt.

Allmänt om återkallelse

En återkallelse av ett godkännande för F-skatt är en mycket ingripande åtgärd. Återkallelsegrunderna i lagtexten ska därför tolkas restriktivt (prop. 1991/92:112). Skatteverket har också getts möjlighet att ta hänsyn till samtliga omständigheter för att kunna underlåta att återkalla om det finns särskilda skäl.

Egen begäran

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren begär det enligt 9 kap. 4 § första stycket 1 SFL.

Eftersom F-skatt är en frivillig skatteform kan den som har F-skatt när som helst begära att få sitt godkännande för F-skatt återkallat.

Förutsättningarna för godkännande är inte uppfyllda

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om förutsättningarna för godkännande inte är uppfyllda enligt 9 kap. 1 § andra stycket SFL. Prövningen ska enligt 9 kap. 2 § SFL även avse annan än sökanden. Läs mer på sidan Vem kan inte bli godkänd för F-skatt?

Näringsverksamhet bedrivs inte

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas enligt 9 kap. 1 § andra stycket 1 SFL.

Bestämmelsen tillämpas normalt bara för fysiska personer när

 • näringsverksamheten har upphört
 • den som haft avsikt att bedriva näringsverksamhet aldrig har påbörjat någon sådan
 • den verksamhet som bedrivs inte är att betrakta som näringsverksamhet enligt definitionen i 13 kap § 1 IL.
 • verksamheten inte längre bedrivs aktivt och det inte finns några konkreta planer att återuppta den inom tre månader.

Godkännandet för F-skatt har missbrukats

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL har brutit mot villkor som har meddelats enligt 9 kap. 3 § SFL (FA-skatt).

Även om innehavaren har missbrukat sitt godkännande för F-skatt på något annat sätt ska Skatteverket återkalla ett godkännande för F-skatt.

Om missbruket är ringa ska godkännandet för F-skatt inte återkallas, se SKV A 2012:6.

Innehavaren eller annan som ska prövas brister i redovisning och betalning

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL brister i redovisning eller betalning av skatter enligt SFL i en utsträckning som inte är obetydlig. En utsträckning som inte är obetydlig är

 • ett skuldbelopp som överstiger 20 000 kr, eller
 • minst fyra brister i redovisning eller betalning även om skuldbeloppet understiger 20 000 kr.

Nytt: 2017-03-31

Skatteverket ska överväga att återkalla ett godkännande för F-skatt på grund av redovisningsbrister eller betalningsbrister tidigast en månad efter den dag då den första bristen uppkom. Ett övervägande ska innehålla alla brister:

 • redovisningsbrister
 • avstämda betalningsbrister
 • förfallna ej avstämda betalningsbrister.

Ett beslut om återkallelse kan dock inte fattas förrän de sammanlagda bristerna är tillräckliga för att inte anses obetydliga. Vid den bedömningen får endast avstämda betalningsbrister medräknas.

När man beräknar antalet brister ska man lägga ihop brister i redovisning och betalning. Innehavaren kan, efter att Skatteverket har övervägt att återkalla ett godkännande för F-skatt, betala eller redovisa sina skatter i en sådan utsträckning att de kvarvarande bristerna anses som ringa. Om innehavaren har fyra brister men skuldbeloppet understiger 20 000 kr och innehavaren betalar eller redovisar sina skatter så att det vid beslutstillfället endast finns högst två kvarvarande brister, ska det ses som en sådan ringa brist att godkännandet för F-skatt inte ska återkallas. Det skulle exempelvis kunna vara en oredovisad arbetsgivardeklaration och en obetald mervärdesskatt.

Tidigare:

Skatteverket ska överväga att återkalla ett godkännande för F-skatt på grund av redovisnings- eller betalningsbrist tidigast när samtliga skulder som ingår i övervägandet är avstämda på skattekontot.

Skatteverket anser att ett godkännande för F-skatt kan återkallas om innehavaren under ett helt års tid ”rullat” en skatteskuld. Det innebär att innehavaren fortlöpande betalat endast tidigare förfallna skatter samtidigt som innehavaren låter bli att redovisa och betala innevarande månads skatter. Om innehavaren har ”rullat” en skatteskuld som inte är obetydlig så att beloppet har funnits vid Skatteverkets månatliga avstämning under minst tolv månader i följd är det skäl att återkalla ett godkännande för F-skatt.

Mervärdesskatteskyldiga som har ett beskattningsunderlag som uppgår till högst en miljon kr får redovisa mervärdesskatten för ett beskattningsår i en mervärdesskattedeklaration. Om innehavaren inte lämnar en sådan deklaration kan Skatteverket återkalla godkännandet för F-skatt, trots att antalet brister inte uppgår till fyra. Ett beslut om skönsbeskattning ska också ha fattats innan ett övervägande om återkallelse skickas ut. Godkännandet kan också återkallas om innehavaren vid tidpunkten för godkännandet inte lämnat en sådan deklaration och Skatteverket efter godkännandet fattat ett beslut om skönsbeskattning för perioden.

Innehavaren eller annan som ska prövas har inte lämnat inkomstdeklaration m.m.

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration. Detsamma gäller om deklarationen är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för beskattning.

Handelsbolag är normalt inte deklarationsskyldiga men ska till ledning för delägarnas beskattning lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 § SFL. Om sådana uppgifter trots föreläggande inte lämnas kan bolagets godkännande för F-skatt återkallas.

Skatteverket ska inte skicka ut ett beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt tidigare än en månad efter föreläggandetidens utgång.

Skatteverket ska heller inte fatta beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt om inkomstdeklarationen eller uppgiften, trots förseningen, kommit in till Skatteverket innan beslutet skickats ut.

Innehavaren eller annan som ska prövas har näringsförbud

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL har näringsförbud. Den som har näringsförbud får inte bedriva näringsverksamhet.

Innehavaren eller annan som ska prövas är försatt i konkurs

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren eller någon annan som ska prövas enligt 9 kap. 2 § SFL är försatt i konkurs. En person som är försatt i konkurs får inte bedriva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen under konkursen.

Innehavarens identitet är falsk

Skatteverket anser att ett godkännande för F-skatt ska återkallas om personnumret, samordningsnumret eller annat registreringsnummer inte identifierar den person som faktiskt driver näringsverksamheten.

Alla grunder som kan vara ett hinder för godkännande för F-skatt ska redovisas i överväganden

Det är viktigt att alla grunder som kan vara ett hinder för godkännande för F-skatt redovisas i ett övervägande att inte godkänna en sökande för F-skatt. Motsvarande gäller också när Skatteverket överväger att återkalla ett godkännande. Detta är viktigt då återkallelse inte kan ske på nytt på oförändrat utredningsmaterial, se prop. 2010:11/165.

Nytt: 2017-03-14

Innehavaren har blivit godkänd för F-skatt trots brister

Det händer ibland att en innehavare har blivit godkänd för F-skatt trots att det vid godkännandet fanns brister i en sådan omfattning att innehavaren inte skulle ha godkänts. Skatteverket kan inte återkalla ett godkännande för F-skatt på oförändrat utredningsmaterial (prop. 2010/11:165 s.id 726 ff.) Godkännandet kan alltså inte återkallas enbart på grund av de brister som fanns vid godkännandet. För återkallelse i dessa fall räcker det dock att ytterligare en brist har tillkommerit. Av övervägandet och beslutet ska både de gamla och de nytillkomna bristerna framgå.

Särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt

Skatteverket får avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt om det finns särskilda skäl för innehavaren eller annan som ska prövas. En prövning av om det finns särskilda skäl ska alltid göras innan ett godkännande för F-skatt återkallas. Prövningen ska göras även om innehavaren inte särskilt begärt det. Om Skatteverket inte finner att det finns sådana särskilda skäl och beslutar att återkalla ett godkännande för F-skatt ska det framgå av beslutet att en sådan prövning gjorts.

Omständigheter innehavaren inte kunnat råda över

Om skälet för återkallelse är betalningsförsummelse kan en innehavare ändå få behålla sin F-skatt om försummelsen beror på omständigheter som innehavaren inte kunnat råda över. Det kan t.ex. handla om en kund som inte betalat i tid, vilket orsakat innehavaren tillfälliga likviditetsproblem. Innehavaren kan också genom brand, sjukdom eller genom någon annan oförutsedd händelse ha fått andra tillfälliga likviditetsproblem. Om Skatteverket då bedömer att innehavaren kan reda ut sina betalningsproblem inom ett år och att innehavaren också är villig att göra detta, ska godkännandet för F-skatt inte återkallas.

Om innehavaren har enstaka unga skulder

Om innehavaren har enstaka skulder, färre än fyra, och inte har dröjt längre tid än ett år med betalningen finns det särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt. Detta gäller även om det sammanlagda skuldbeloppet överstiger 20 000 kr.

Om innehavaren har en betalningsuppgörelse

Ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt kan vara att innehavaren har en avbetalningsplan eller någon annan betalningsuppgörelse. För att Skatteverket inte ska återkalla godkännandet för F-skatt ska den totala skatteskulden bli betald inom rimlig tid, normalt inom ett år. Dessutom måste betalningsuppgörelsen följas, och inga nya skulder får uppkomma.

Innehavarens skulder omfattas av skuldsanering eller F-skuldsanering

Det kan vara ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavarens skulder är föremål för skuldsanering eller F-skuldsanering.

Om företaget omfattas av företagsrekonstruktion

Ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt är att innehavaren genomgår en företagsrekonstruktion.

Om innehavaren har flera företag

Om en företagsledare driver flera fåmansföretag enligt 56 kap. 2 § IL och missförhållandena endast gäller ett företag kan Skatteverket avstå från att återkalla godkännandet för F-skatt för de välskötta företagen. Om ett välskött fåmansföretag har flera företagsledare enligt 56 kap 6 § andra stycket IL och en av dessa har sådana brister att F-skatten kan eller kunde ha återkallats för hen kan Skatteverket ändå avstå från att återkalla godkännandet för det välskötta företaget.

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om godkännande för F-skatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]

Ställningstaganden

 • Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet [1]
 • Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld [1]