OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Det finns en särskild lag om avräkning som innebär att staten får sina fordringar betalda innan skatter och avgifter återbetalas.

Bara det som återstår efter avräkning betalas ut

Innan skatter och avgifter återbetalas till gäldenären ska Kronofogden få möjlighet att ta beloppet i anspråk för att avräkna detta mot gäldenärens andra allmänna mål som drivs in av Kronofogden enligt IndrL. Endast belopp som överstiger de allmänna fordringarna, inklusive förrättningskostnader i målet, får betalas ut (2 § AvrL). Avräkningen sker automatiskt och har företräde framför utmätning. Det är Kronofogden som beslutar om avräkning.

Du kan läsa mer om avräkning i Kronofogdens handbok Utmätning 2011 avsnitt 9.8.

Ingen automatisk utbetalning av låga belopp

Det sker ingen automatisk utbetalning av ett överskott på skattekontot om beloppet understiger 2 000 kr och ett mottagarkonto saknas (64 kap. 2 § SFL). Denna beloppsgräns är ett sätt för Skatteverket att minska de administrativa kostnaderna som det innebär att betala ut via utbetalningsavi eller check (prop. 2010/11:165 s. 562 f.). Även om någon automatisk utbetalning inte sker så ska beloppet betalas ut till den skattskyldige om denne begär det.

Kronofogden kan avräkna även låga belopp

Införandet av en beloppsgräns för den automatiska återbetalningen förändrar inte Kronofogdens möjligheter att avräkna ett överskott som understiger 2 000 kr. Detta beror på att syftet med beloppsgränsen, som tidigare nämnts, är att minska den administrativa bördan för Skatteverket. Den ska inte påverka rätten till återbetalning.

Avräkning går före kvittning

Innan det kan bli aktuellt med kvittning måste man avgöra om det kan vara aktuellt att göra avräkning. Krediteringar (plusposter) på skattekontot ska i första hand avräknas mot andra skatter och avgifter inom skattekontot enligt SFL. I andra hand ska avräkning göras enligt AvrL. Om det härefter uppstår ett överskott kan det blir aktuellt med kvittning.

Situationer då både avräkning och kvittning kan aktualiseras uppstår exempelvis i samband med skuldsanering, konkurs eller företagsrekonstruktion.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]