OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Vad händer med en restförd skatt eller avgift om Skatteverket sänker skulden eller beviljar ett betalningsanstånd?

Inbetalning eller kreditering på skattekontot

Skattekontot saknar normalt avräkningsordning. Detta innebär att en inbetalning eller någon annan kreditering på skattekontot inte hänförs till betalning av en viss skatt eller avgift. Systemet med skattekontot bryr sig bara om överskott och underskott på kontot och ger därför inte besked huruvida en viss skatte- eller avgiftsfordran är betald eller inte. Läs mer på sidan Vid avräkning.

Skatteverket sänker skatten eller avgiften innan restföring

Om Skatteverket beviljar ändringsanstånd med inbetalning av en skatt eller avgift eller om en sådan skatt eller avgift undanröjs eller sänks innan den restförts, krediteras den skulden direkt. Om den aktuella skatten eller avgiften stämts av på skattekontot och skatten eller avgiften ingår i ett betalningskrav kommer ett belopp motsvarande anståndet eller nedsättningen att minska betalningskravet om anstånd medges, eller om skatten eller avgiften sänks. På så sätt överlämnas inte den skatt eller avgift som numera motsvaras av ett ändringsanstånd eller är sänkt.

Exempel: anstånd innan restföring

Under november år 1 förfaller slutlig skatt på 20 000 kr samt debiterad skatt på 15 000 kr till betalning. Vid skattekontoavstämningen i början av december skickas ett betalningskrav på 35 000 kr ut. Under december beviljar Skatteverket ändringsanstånd med 20 000 kr avseende den slutliga skatten år 1. Dessutom förfaller debiterad skatt på 15 000 kr samt ett omprövningsbeslut slutlig skatt för ett tidigare beskattningsår på 45 000 kr till betalning under december. Ingen inbetalning görs. Vilket belopp kommer att restföras i början av januari?

Anståndet krediterar direkt den slutliga skatten med 20 000 kr. Det innebär att maximalt 15 000 kr (det belopp som krävts, 35 000 kr, minus 20 000 kr) kan restföras, trots att underskottet på skattekontot vid avstämningen i januari är 75 000 kr.

Skatteverket sänker skatten efter restföring

Om Skatteverket beviljar ändringsanstånd med inbetalning av en skatt eller avgift som redan har lämnats över till Kronofogden för indrivning eller om en sådan skatt eller avgift undanröjs eller sänks ska verket återta indrivningsuppdraget avseende denna fordran från Kronofogden (70 kap. 5 § SFL) under förutsättning att fordran fortfarande är helt eller delvis obetald.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]