OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

En utbetalning på grund av en pensionsförsäkring eller från ett pensionssparkonto (IPS) är pension och beskattas i inkomstslaget tjänst.

Vad är pension från ett privat pensionssparande?

En utbetalning på grund av en privat pensionsförsäkring eller från ett pensionssparkonto är pension (10 kap. 5 § IL) och beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § första stycket IL).

En utbetalning på grund av en privat kapitalförsäkring är skattefri (8 kap. 14 § IL).

Utbetalning på grund av en privat pensionsförsäkring

En utbetalning på grund av en privat pensionsförsäkring eller på grund av ett återköp av en sådan försäkring är alltid pension (10 kap. 5 § första stycket 4 IL). Det innebär att samtliga utbetalningar är skattepliktiga, även om försäkringstagaren inte fått avdrag för samtliga försäkringspremier.

Särskilda regler gäller för utbetalning från en utländsk försäkring som anses som en pensionsförsäkring. Läs vidare nedan under Utbetalning på grund av en utländsk privat försäkring.

Skattskyldighet för utbetalningar från en överlåten pensionsförsäkring eller ett överlåtet pensionssparkonto

När en make överlåter en pensionsförsäkring eller rätten till behållningen på ett pensionssparkonto i samband med bodelning övergår som huvudregel skattskyldigheten för pensionsutbetalningarna till övertagaren.

Om överlåtelsen däremot sker genom bodelning under äktenskapet utan att det pågår något mål om äktenskapsskillnad, kvarstår istället skattskyldigheten för pensionsutbetalningarna hos den överlåtande maken under hela makens livstid (3 kap. 22 § IL). Bakgrunden till bestämmelsen var främst att förhindra att inkomster flyttas över till den maken som har lägst inkomst/lägst marginalskatt (prop. 1973:120 s.35, 1975/76:31 s. 125, 1992/93:187 s. 144 och 1993/94:85 s. 44). Undantaget gäller däremot inte om överlåtaren skulle ha haft rätt till avdrag för periodiskt understöd till make om överlåtaren hade lämnat sådant understöd (3 kap. 22 § IL). I ett sådant fall övergår skattskyldigheten till den övertagande maken enligt huvudregeln.

Utbetalning på grund av en utländsk privat försäkring

Vid en utbetalning på grund av en utländsk privat försäkring måste man i varje enskilt fall avgöra om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

En ersättning på grund av en utländsk pensionsförsäkring kan i vissa fall helt eller delvis undantas från beskattning (11 kap. 43 § IL).

En utbetalning p.g.a. en utländsk försäkring kan också omfattas av ett skatteavtal, vilket kan begränsa den svenska beskattningsrätten. Läs mer under avsnitten om artikel 18 och artikel 19 i OECD:s modellavtal och artikel 18 i det nordiska skatteavtalet.

Utbetalning från ett pensionssparkonto

En utbetalning från ett pensionssparkonto är pension (10 kap. 5 § andra stycket IL). Samtliga utbetalningar är skattepliktiga, även om pensionsspararen inte fått avdrag för samtliga inbetalningar till pensionssparkontot.

Utbetalning från ett utländskt kontosparande

Ett pensionssparande på ett konto hos en utländsk bank eller ett liknande finansiellt institut kan inte jämställas med ett sparande på ett pensionssparkonto (IPS), även om det utländska sparandet har ett pensionssyfte och sparandet omfattas av skattelättnader i utlandet.

Rateopsparing i pensionsöjemed (dansk ratepension)

Ett privat pensionssparande i en dansk ratepension kan göras som ett kontosparande hos ett finans- eller kreditinstitut (rateopsparing i pensionsöjemed). Skatteverket anser att en utbetalning från en sådan dansk ratepension är skattefri eftersom den inte ryms inom inkomstskattelagens definition av pension (10 kap. 5 § IL).

Opsparing i pensionsöjemed (dansk kapitalpension)

Ett privat pensionssparande i en dansk kapitalpension kan göras som ett kontosparande i ett finans- eller kreditinstitut (opsparing i pensionsöjemed). Skatteverket anser att en utbetalning från en sådan dansk kapitalpension är skattefri eftersom den inte ryms inom inkomstskattelagens definition av pension (10 kap. 5 § IL).

Lönmodtagernes Dyrtidsfond i Danmark

Lönmodtagernes Dyrtidsfond är en lagreglerad pensionsordning i Danmark. Mellan den 1 september 1977 och den 31 augusti 1979 betalade den danska staten ersättningar till individuella lönmottagarkonton. Lönmottagarkontot förvaltas av dyrtidsfonden och är löntagarens personliga egendom. Skatteverket anser att en utbetalning från Lönmodtagernes Dyrtidsfond är skattefri eftersom den inte ryms inom inkomstskattelagens definition av pension (10 kap. 5 § IL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1973:120 Kungl. Maj:ts proposition med förslag angående beskattning av pensionförsäkring [1]
  • Proposition 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [1]
  • Proposition 1992/93: 187 om individuellt pesionsparande [1]
  • Proposition 1993/94: 85 Vissa skattefrågor rörande livförsäkring [1]

Ställningstaganden

  • Dansk kapitalpension [1]
  • Dansk ratepension [1]
  • Lönmodtagernes Dyrtidsfond [1]