OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Pension som kommer från ett privat sparande, d.v.s. som saknar koppling till anställning, brukar kallas privat pension. Privat pension kan betalas ut på grund av en svensk eller utländsk pensionsförsäkring eller från ett svenskt pensionssparkonto (IPS).

En utländsk livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring är en kapitalförsäkring. Läs mer om utbetalningar på grund av en kapitalförsäkring.

Vad är pension från ett privat pensionssparande?

Vad som avses med pension framgår av 10 kap. 5 § IL. Med privat pension menas pension i form av sparande i privat pensionsförsäkring och pensionssparkonto.

Ersättning som betalas ut på grund av pensionsförsäkring eller återköp av en sådan försäkring (10 kap. 5 §  första stycket 4 IL) och pensionssparkonto (10 kap. 5 § andra stycket IL) är pension.

Av 11 kap. 1 § IL framgår att pension och andra inkomster på grund av tjänst ska tas upp som intäkt. Tidpunkten för beskattning i inkomstslaget tjänst är när inkomsten kan disponeras av den skattskyldiga eller på annat sätt kommer den skattskyldiga till del (10 kap. 8 § IL).

En utbetalning från ett privat pensionssparande, t.ex. på grund av en pensionsförsäkring kan omfattas av ett skatteavtal, vilket kan begränsa den svenska beskattningsrätten.

Privat pension från Sverige

Pension på grund av en svensk pensionsförsäkring

En utbetalning på grund av en privat pensionsförsäkring eller ett återköp av en sådan försäkring är alltid pension (10 kap. 5 § första stycket 4 IL). Privat pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL). Det innebär att samtliga utbetalningar är skattepliktiga, även om försäkringstagaren inte har fått avdrag för samtliga eller delar av försäkringspremierna.

Särskilda regler gäller för beskattning av en utbetalning från en utländsk försäkring som anses som en pensionsförsäkring. Läs vidare nedan under Pension på grund av en utländsk pensionsförsäkring.

Pension från ett svenskt pensionssparkonto

En utbetalning från ett pensionssparkonto är pension (10 kap. 5 § andra stycket IL). Privat pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL). Samtliga utbetalningar är skattepliktiga, även om pensionsspararen inte fått avdrag för samtliga eller delar av inbetalningarna till pensionssparkontot.

Privat pension från utlandet

Pension på grund av en utländsk pensionsförsäkring

En utbetalning på grund av en utländsk pensionsförsäkring som är en utländsk kvalificerad pensionsförsäkring eller en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL är pension (10 kap. 5 § första stycket 4 IL). Privat pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL).

En ersättning på grund av en utländsk pensionsförsäkring kan i vissa fall helt eller delvis undantas från beskattning (11 kap. 43 § IL).

Pension från ett utländskt kontosparande

En pension som betalas ut från ett konto hos en utländsk bank eller ett liknande finansiellt institut kan inte jämställas med ett sparande på ett pensionssparkonto (IPS), även om det utländska sparandet har ett pensionssyfte och sparandet omfattas av skattelättnader i utlandet (10 kap. 5 § andra stycket IL och 58 kap. 21-22 §§ IL).Tillgångarna och inkomsterna på ett sådant konto beskattas istället som inkomst av kapital. Läs mer om såväl löpande kapitalbeskattning som kapitalvinstbeskattning vid avyttring av tillgångar.

Nedan följer några exempel på utländskt kontosparande.

IRA (amerikanskt pensionsparkonto)

Ett pensionssparande på ett IRA-konto (Individual Retirement Arrangement i form av konto) beskattas enligt Skatteverket inte som pension eftersom den inte ryms inom inkomstskattelagens definition av pension (10 kap. 5 § IL). Tillgångarna på ett sådant konto beskattas som inkomst av kapital. Läs mer om såväl löpande kapitalbeskattning som kapitalvinstbeskattning vid avyttring av tillgångar. Läs mer om IRA-konto i Skatteverkets rättsfallskommentar.

Rateopsparing i pensionsöjemed (dansk ratepension)

Ett privat pensionssparande i en dansk ratepension kan ske på ett sparkonto hos ett finans- eller kreditinstitut (rateopsparing i pensionsöjemed). Skatteverket anser att en utbetalning från en sådan dansk ratepension inte beskattas som pension eftersom den inte ryms inom inkomstskattelagens definition av pension (10 kap. 5 § IL). Tillgångarna på ett sådant konto beskattas som inkomst av kapital. Läs mer om såväl löpande kapitalbeskattning som kapitalvinstbeskattning vid avyttring av tillgångar.

Opsparing i pensionsöjemed (dansk kapitalpension)

Ett privat pensionssparande i en dansk kapitalpension kan ske på ett sparkonto hos ett finans- eller kreditinstitut (opsparing i pensionsöjemed). Skatteverket anser att en utbetalning från en sådan dansk kapitalpension inte beskattas som pension eftersom den inte ryms inom inkomstskattelagens definition av pension (10 kap. 5 § IL). Tillgångarna på ett sådant konto beskattas som inkomst av kapital. Läs mer om såväl löpande kapitalbeskattning som kapitalvinstbeskattning vid avyttring av tillgångar.

Lönmodtagernes Dyrtidsfond i Danmark

Lönmodtagernes Dyrtidsfond är en lagreglerad pensionsordning i Danmark. Mellan den 1 september 1977 och den 31 augusti 1979 betalade den danska staten ersättningar till individuella lönmottagarkonton. Lönmottagarkontot förvaltas av dyrtidsfonden och är löntagarens personliga egendom. Skatteverket anser att en utbetalning från Lönmodtagernes Dyrtidsfond inte beskattas som pension eftersom den inte ryms inom inkomstskattelagens definition av pension (10 kap. 5 § IL). Tillgångarna på ett sådant konto beskattas som inkomst av kapital. Läs mer om såväl löpande kapitalbeskattning som kapitalvinstbeskattning vid avyttring av tillgångar.

Skattskyldighet för utbetalningar från en överlåten pensionsförsäkring eller ett överlåtet pensionssparkonto

När en make överlåter en pensionsförsäkring eller rätten till behållningen på ett pensionssparkonto i samband med bodelning som inte görs under bestående äktenskap övergår skattskyldigheten för pensionsutbetalningarna till övertagaren.

Om överlåtelsen däremot sker genom bodelning under äktenskapet utan att det pågår något mål om äktenskapsskillnad, kvarstår istället skattskyldigheten för pensionsutbetalningarna hos den överlåtande maken under hela makens livstid (3 kap. 22 § IL). Bakgrunden till bestämmelsen var främst att förhindra att inkomster flyttas över till den maken som har lägst inkomst/lägst marginalskatt (prop. 1973:120 s.35, 1975/76:31 s. 125, 1992/93:187 s. 144 och 1993/94:85 s. 44). Undantaget gäller däremot inte om överlåtaren skulle ha haft rätt till avdrag för periodiskt understöd till make om överlåtaren hade lämnat sådant understöd (3 kap. 22 § IL). I ett sådant fall övergår skattskyldigheten till den övertagande maken enligt huvudregeln.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1973:120 Kungl. Maj:ts proposition med förslag angående beskattning av pensionförsäkring [1]
  • Proposition 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [1]
  • Proposition 1992/93: 187 om individuellt pesionsparande [1]
  • Proposition 1993/94: 85 Vissa skattefrågor rörande livförsäkring [1]

Rättsfallskommentarer

  • HFD 2019 ref. 13 – Beskattningstidpunkten för pension från USA [1]

Ställningstaganden

  • Dansk kapitalpension [1]
  • Dansk ratepension [1]
  • Lönmodtagernes Dyrtidsfond [1]