OBS: Detta är utgåva 2017.2. Visa senaste utgåvan.

Mellan Sverige och Danmark gäller i vissa fall särskilda regler om beskattning av inbetalningar till och utbetalningar från en pensionsordning i något av länderna.

Reglerna finns i artikel 2 och artikel 5 punkterna 2 och 3 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor (bilaga 4 till lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Artikel 2 gäller endast när fysisk person förvärvar inkomst som omfattas av artikel 7, 14, 15 eller 19 i det nordiska skatteavtalet. Bestämmelsen fördelar inte beskattningsrätten till några inkomster utan innebär att inbetalningar till en pensionsordning, när angivna förutsättningar är uppfyllda, är avdragsgilla eller skattefria i Sverige respektive Danmark oavsett vad som annars gäller enligt svensk och dansk intern rätt.

Skatteverket anser att med ”sammanlagd inkomst” och ”nettointäkt” i artikel 2 punkt 3 a) avses den för hela inkomståret sammanlagda inkomsten respektive nettointäkten.

Artikel 5 punkt 2 reglerar hur utbetalningar från en pensionsordning ska beskattas när inbetalningarna har varit avdragsgilla eller skattefria enligt avtalet. Bestämmelsen innebär att en person med hemvist i Sverige, som fått avdrag i Danmark för inbetalningar till en pensionsordning i Sverige med stöd av artikel 2, ska beskattas för pensionen från Sverige enligt de allmänna reglerna i IL. Att avdraget medgivits i Danmark och inte i Sverige ska inte medföra att pensionen beskattas på ett annat sätt än om avdraget medgivits i Sverige (prop. 2003/04:149 s. 16).

Artikel 5 punkt 3 innebär att en person som beskattas i Sverige med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte kan medges avdrag enligt artikel 2 vid beskattningen här (prop. 2003/04:149 s. 16).

Inbetalningar till en dansk pensionsordning kan vara avdragsgilla enligt både svensk intern rätt och artikel 2 i avtalet med Danmark. Avdrag medges enligt IL om pensionsordningen är en pensionsförsäkring. Avdrag kan medges enligt avtalet om pensionsordningen är en kapitalförsäkring. Beskattning av utfallande belopp regleras dock endast i svensk intern rätt. Skatteverket anser att den avdragsrätt som avtalet ger beträffande inbetalningar till dansk pensionsordning inte styr hur utfallande belopp från en sådan pensionsförsäkring ska klassificeras eller beskattas i Sverige. Även om utfallande belopp inte kan beskattas enligt svensk intern rätt hindrar inte avtalet att avdrag medges för inbetalda premier (Skatteverket ställningstagande Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal [1]
  • Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal [1]