OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

I förhållandet mellan Sverige och Danmark gäller i vissa fall särskilda regler om beskattning av inbetalningar till och utbetalningar från en pensionsordning i något av länderna.

Reglerna finns i artikel 2 och artikel 5 punkterna 2 och 3 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor (bilaga 4 till lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Artikel 2 gäller endast när fysisk person förvärvar inkomst som omfattas av artikel 7, 14, 15 eller 19 i det nordiska skatteavtalet. Bestämmelsen fördelar inte beskattningsrätten till några inkomster utan innebär att inbetalningar till en pensionsordning, när angivna förutsättningar är uppfyllda, är avdragsgilla eller skattefria i Sverige respektive Danmark oavsett vad som annars gäller enligt svensk och dansk intern rätt.

Skatteverket anser att med ”sammanlagd inkomst” och ”nettointäkt” i artikel 2 punkt 3 a) avses den för hela inkomståret sammanlagda inkomsten respektive nettointäkten.

Artikel 5 punkt 2 reglerar hur utbetalningar från en pensionsordning ska beskattas när inbetalningarna har varit avdragsgilla eller skattefria enligt avtalet. Bestämmelsen innebär att en person med hemvist i Sverige, som fått avdrag i Danmark för inbetalningar till en pensionsordning i Sverige med stöd av artikel 2, ska beskattas för pensionen från Sverige enligt de allmänna reglerna i IL. Att avdraget medgivits i Danmark och inte i Sverige ska inte medföra att pensionen beskattas på ett annat sätt än om avdraget medgivits i Sverige (prop. 2003/04:149 s. 16).

Artikel 5 punkt 3 innebär att en person som beskattas i Sverige med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte kan medges avdrag enligt artikel 2 vid beskattningen här (prop. 2003/04:149 s. 16).

Inbetalningar till en dansk pensionsordning kan vara avdragsgilla enligt både svensk intern rätt och artikel 2 i avtalet med Danmark. Avdrag medges enligt IL om pensionsordningen är en pensionsförsäkring. Avdrag kan medges enligt avtalet om pensionsordningen är en kapitalförsäkring. Beskattning av utfallande belopp regleras dock endast i svensk intern rätt. Skatteverket anser att den avdragsrätt som avtalet ger beträffande inbetalningar till dansk pensionsordning inte styr hur utfallande belopp från en sådan pensionsförsäkring ska klassificeras eller beskattas i Sverige. Även om utfallande belopp inte kan beskattas enligt svensk intern rätt hindrar inte avtalet att avdrag medges för inbetalda premier (Skatteverket 2011-10-18, Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal [1]
  • Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal [1]