OBS: Detta är utgåva 2017.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan återbetala särskild inkomstskatt när den skattskyldiga har rätt till avräkning av utländsk skatt (omvänd credit) och när en utbetalare har gjort ett för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt.

Utländsk skatt ska avräknas

I vissa skatteavtal finns regler om så kallad omvänd credit. När en inkomst har beskattats både i Sverige och i ett annat land ska avräkningen göras från den svenska källskatten för den skatt som har betalts i det andra landet. Den skattskyldiga har efter ansökan rätt till återbetalning av del av eller hela den särskilda inkomstskatt enligt SINK hen har betalt i Sverige (54 kap 4§ SFL).

För att den skattskyldiga ska kunna få sin skatt återbetald ska hen komma in med en särskild utredning om vilken särskild inkomstskatt och vilken utländsk skatt hen har betalt (13 kap 1 § SFF).

Utbetalaren har gjort för stort skatteavdrag för särskild inkomstskatt

När det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska utbetalaren göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK. Om esättningen är skattepliktig enligt A-SINK ska utbetalaren göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt A-SINK. Om utbetalaren har gjort för stort skatteavdrag har den skattskyldiga efter ansökan rätt till återbetalning av för mycket innehållen skatt (54 kap. 3 § första stycket SFL). Till ansökan ska hen bifoga en utredning av hur mycket särskild inkomstskatt som betalats (13 kap 1 § SFF).

Återbetalning kan bli aktuell i exempelvis följande situationer:

  • En skattskyldig har fått ett beslut om att hen skulle betala särskild inkomstskatt med 20 procent. Bestämmelser i ett skatteavtal innebär dock att inkomsten ska undantas från beskattning i Sverige.
  • Utbetalaren har gjort skatteavdrag för särskild inkomstskatt med 20 procent. Den skattskyldiga är dock skattskyldig enligt bestämmelserna i A-SINK varför skatteavdraget bara skulle ha varit 15 procent.
  • Utbetalaren har gjort skatteavdrag för särskild inkomstskatt på traktamentsersättningar. Den skattskyldiga är emellertid bosatt i ett EES-land varför någon skatt inte ska tas ut på den del som inte överstiger de avdragsgilla schablonbeloppen.

När ska ansökan senast lämnas?

Ansökan om återbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (54 kap 3 § andra stycket SFL).

Behövs en skriftlig ansökan?

Skatteverket anser att återbetalning av särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt) kan göras först när det kommit in en skriftlig ansökan till Skatteverket. Det gäller även om Skatteverket vid en kontroll uppmärksammar att för mycket skatt är inbetald. Skatteverket bör dock upplysa om möjligheten att ansöka om återbetalning av skatten.

När den skattskyldiga själv ska göra inbetalningarna

När den skattskyldiga själv ska betala den särskilda inkomstskatten redovisas skatten på en särskild skattedeklaration och inbetalning görs till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. När Skatteverket betalar tillbaka sådan skatt sker detta via skattekontot efter omprövningsbeslut eller beslut av domstol.

När den skattskyldiga ska beskattas enligt inkomstskattelagen

Om arbetsgivaren har gjort avdrag för särskild inkomstskatt men beskattning ska ske enligt IL, och detta resulterar i att den skattskyldiga ska få tillbaka skatt, så sker detta via skattekontot efter en slutskatteberäkning.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Återbetalning av SINK-skatt [1]