OBS: Detta är utgåva 2017.3. Sidan är avslutad 2023.

Den 1 januari 2016 ändrades bestämmelsen i ML avseende verksamhetsöverlåtelse. Fram till och med den 31 december 2015 undantogs verksamhetsöverlåtelse från beskattningen enligt 3 kap. 25 § ML. Den nya bestämmelsen innebär att verksamhetsöverlåtelse inte ska ses som en omsättning. Förändringen medför ingen ändring av skattefrihetens eller avdragsrättens omfattning.

Verksamhetsöverlåtelser ses inte som omsättning

Verksamhetsöverlåtelser ses inte som omsättning enligt 2 kap. 1 b § ML. Bestämmelsen är anpassad till mervärdesskattedirektivet. Motsvarande bestämmelser finns i mervärdesskattedirektivet, artiklarna 19 och 29. Genom att verksamhetsöverlåtelser inte anses vara omsättning faller sådana transaktioner utanför mervärdesskattens tillämpningsområde. Skatteverket anser att detta framför allt har betydelse vid bedömningen av avdragsrätten för ingående skatt på kringkostnader vid en verksamhetsöverlåtelse. Läs mer om det under Verksamhetsöverlåtelse är inte en omsättning.

Kostnader får anses som allmänna kostnader

En kostnad för en verksamhetsöverlåtelse som inte bedöms som en omsättning enligt 2 kap. 1 b § ML får anses som en allmän omkostnad. (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-408/98, Abbey National). Detta innebär att ingående skatt på kostnader för verksamhetsöverlåtelser är avdragsgill under förutsättning att verksamheten är skattepliktig.

Överlåtelse av blandad verksamhet

I sådana fall där överlåtelse av s.k. blandad verksamhet omfattas av 2 kap. 1 b § ML finns avdragsrätt för skälig andel av den ingående skatten enligt bestämmelserna i 8 kap. 13 § ML.

Avdrag vid övertagen verksamhet

Det finns en särskild bestämmelse för avdrag för den som har övertagit en verksamhet. Läs mer om det under övertagen verksamhet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-408/98 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning [1]
  • Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt [1]