OBS: Detta är utgåva 2017.6. Sidan är avslutad 2023.

Det är endast entréavgifter till vissa föreställningar och djurparker som beskattas med 6 procent mervärdesskatt.

Föreställningar för vilka entréavgifterna beskattas med 6 procent

Avgifter för tillträden till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar är skattepliktiga när de tillhandahålls av någon som bedriver en ekonomisk verksamhet.

Skattesatsen är 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML) och gäller både vid försäljning av enskilda entrébiljetter och vid försäljning ”i klump” för en eller flera föreställningar (1996/97:SkU6 s. 23).

Enligt artikel 98.2 mervärdesskattedirektivet får EU:s medlemsstater tillämpa en reducerad skattesats bland annat för sådana tillträden som framgår av bilaga III punkt 7.

Det är arrangören som tillhandahåller tillträdet

Det är normalt den som är arrangör av föreställningen, alltså den som utåt gentemot publiken bjuder in till föreställningen, som tillhandahåller tillträdet. Även den som i eget namn säljer vidare biljetter till föreställningen tillhandahåller tillträdet. Underentreprenörer till arrangören, t.ex. en teatergrupp som tillhandahåller en föreställning till en teater som i sin tur är arrangör, tillhandahåller däremot inte tillträde till föreställningen.

Vilka föreställningar omfattas?

Någon definition av begreppen konsert, cirkusföreställning, operaföreställning o.s.v. finns inte i lagtexten. Av förarbetena till ML framgår att med jämförliga föreställningar avses exempelvis revyer, operetter eller musikaler (1989/90:111 s. 195). Vidare understryks att den reducerade skattesatsen ska gälla för verksamheter som tydligt utgör en del av kulturområdet (prop. 1996/97:10 s. 34).

Det finns inget krav på att själva framförandet ska vara ett sådant som omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 1 ML för att den lägre skattesatsen ska vara tillämpligt på tillträdet till föreställningen. Det framgår bland annat av att tillträde till cirkusföreställningar omfattas av den reducerade skattesatsen. Framföranden av akrobater, jonglörer, clowner m.m. är enligt Skatteverket inte sådana framträdanden som är undantagna från skatteplikt.

Nytt: 2017-03-28

Även om själva framförandet är ett sådant artistframträdande som är undantaget från skatteplikt behöver det inte innebära att det är fråga om ett tillträde till en föreställning. Det avgörande är att tillträdet huvudsakligen ska vara tillträde till en sådan föreställning som räknas upp 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML. Tillträde till en restaurang med dans till levande orkester är till exempel inte ett sådant tillträde som omfattas av den lägre skattesatsen för tillträde till föreställning, trots att artistframträdandet i sig är undantaget från skatteplikt.

Fr.o.m. 1 januari 2017 gäller inte längre den lägre skattesatsen för tillträden till biografföreställningar. Mervärdesskatten på tillträden till biografföreställningar höjs från 6 procent till 25 procent (prop. 2015/16:1 s. 65).

Nytt: 2017-04-12

Tillträde till biograf eller annan kulturell föreställning?

Skatteverket anser att visningar av kulturella föreställningar som sker genom utsändningar där publiken på biografen tar del av framträdandet samtidigt som det genomförs på en annan plats inte utgör biografföreställningar. Tillträden till sådana direktsändningar av konserter-, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar på en biograf utgör tillträden som ska beskattas med 6 procent.

Tillträde till en biografföreställning omfattas däremot inte av den reducerade skattesatsen. Med biograf menas en plats (lokal eller område) som är tillgänglig för allmänheten där man mot en avgift kollektivt får titta på den film som man har löst biljett för att se på. Med film menas en visning av inspelat filmmaterial som är gjord vid en tidpunkt före visningen för publiken på biografen. Det spelar ingen roll vilket innehåll som filmmaterialet har. Det kan alltså vara en spelfilm, upptagning av konsert-, cirkus- eller annan lågbeskattad föreställning. En sådan visning av förinspelat filmmaterial oavsett innehåll är en biografföreställning.

Rättsfall: magikershow var jämförlig med en cirkusföreställning

Kammarrätten har ansett att tillträdet till en magikershow var tillträde till en jämförlig föreställning. I målet jämförde kammarrätten föreställningen med bl.a. en cirkusföreställning (KRNS 2001-10- 30, mål nr 1214- 2000).

Gränsdragning mot annan underhållning

Den lägre skattesatsen gäller endast för de typer av föreställningar som räknas upp i lagtexten. Det innebär att tillträde till konserter inte inbegriper tillträden till restaurangunderhållning och danstillställningar. Det behöver inte hindra att tillträde till ett musikframträdande i en restauranglokal kan vara tillträde till en konsert. Det är framträdandets karaktär som avgör om det är fråga om restaurangunderhållning eller en konsert.

Ska tillträdet bedömas som ett eller flera tillhandahållanden?

Det är vanligt att tillträden till ett evenemang ger besökaren möjlighet att ta del av olika tjänster. Skatteverket anser att det är fråga om endast ett tillhandahållande när ett enda inträde ger tillgång till en anläggning eller ett evenemang även om olika delar ingår i inträdet. Beskattningsunderlaget ska inte delas upp utifrån inträdet om kunden endast betalat ett inträde. Om kunden har möjlighet att välja mellan olika inträden som prissatts olika t.ex. bara inträde till en del av anläggning eller inträde till hela anläggningen ska varje inträde ses som ett separat tillhandahållande och bedömas var för sig.

Läs mer om ett eller flera tillhandahållanden vid försäljning.

Exempel: inträde till en musikfestival

Ett företag säljer inträdesbiljetter till en musikfestival som ska pågå under en helg. Med inträdesbiljetten kan besökaren röra sig fritt på festivalområdet. Under festivalhelgen spelar olika artister på scenen under tolv timmar varje dag. Biljetten ger rätt att få lyssna på alla artistframträdanden och möjlighet att besöka olika restauranger och försäljningar på området. Biljetten ger också rätt till rabatter hos olika företag. Hur ska denna inträdesbiljett bedömas?

Det är fråga om en inträdesbiljett som ska ses som ett tillhandahållande. Den huvudsakliga tyngdpunkten i evenemanget är de olika artistframträdandena. Inträdesbiljetten ska därför ses som en inträdesbiljett till en konsert med en skattesats om 6 procent.

Exempel: konsert med middag

Ett företag säljer biljetter till en konsert. Köparen kan välja mellan en dyrare biljett som inkluderar både föreställning och middag (exklusive dryck) och en billigare biljett som endast ger tillträde till konserten. Hur ska dessa inträdesbiljetter bedömas?

Här är det fråga om olika tillhandahållanden eftersom det är möjligt att köpa tillträde till underhållningen separat och det är fråga om en sådan underhållning som en genomsnittskonsument rimligen efterfrågar i sig. De båda delarna får anses ha ett självständigt värde för en genomsnittlig köpare. Vid försäljning av biljetterna som inkluderar både tillträde och middag ska beskattningsunderlaget delas upp. Den del av priset som avser middag ska beskattas med 12 procent mervärdesskatt och den del av priset som avser tillträde ska beskattas med 6 procent mervärdesskatt. Vid försäljning av biljetterna som endast ger tillträde till konserten gäller skattesatsen 6 procent.

Rättsfall: tillträde till dj-show

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked och ansett att tillträde till en dj-duos show var tillträde till konsert. Enligt i målet ingivna upptagningar av framträdandet framgick att publiken befann sig på golvet framför den scen där duon spelade upp musik och framförde sin show. Domstolens motivering var att publiken visserligen rörde sig i takt med musiken men att den inte uppträdde som på ett dansgolv utan i stället hade sin uppmärksamhet riktad mot scenen och duons musikaliska och sceniska framträdande (HFD 2016 ref. 5).

Rättsfall: tillträde till musikgala

Högsta förvaltningsdomstolen har ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansett att tillträde till en musikgala var en konsertföreställning som skulle beskattas med 6 procent mervärdesskatt. I målet var det fråga om en musikgala där det delades ut utmärkelser till olika musikartister och grupper och där olika artister uppträdde. Publiken bestod till en del av särskilt inbjudna gäster och resterande del av platserna såldes till allmänheten. Galan sändes även i tv.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening stod det klart att det i första hand var de musikaliska framträdandena och inte prisutdelningarna som utgjorde tyngdpunkten i evenemanget och som varit avgörande för allmänhetens efterfrågan (RÅ 2003 ref. 24).

Rättsfall: tillträde till idrottsgala

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked och ansett att mervärdesskatt skulle tas ut med 25 procent vid omsättningen av läktarbiljetter till en idrottsgala. Enligt Skatterättsnämnden fanns det väsentliga skillnader mellan förhållandena i det aktuella ärendet och de som förelåg i rättsfallet RÅ 2003 ref. 24 (ovan).

Artistframträdandena vid idrottsgalan kunde inte anses utgöra tyngdpunkten i evenemanget. Tyngdpunkten bestod enligt nämndens uppfattning i uppmärksammandet av och belöningarna till idrottsprofilerna. Evenemanget skulle därför ses som ett enda tillhandahållande som skulle bedömas som ett evenemang avseende prisutdelningar m.m. och inte som en konsert eller annan jämförlig föreställning (RÅ 2010 not. 97).

Tillträde till djurparker

Skattesatsen för tillträde till och förevisning av djurparker är 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 7 ML).

Enligt artikel 98.2 mervärdesskattedirektivet och punkten 7 i bilaga III får en reducerad skattesats tillämpas för tjänster som består i att ge besökare tillträde till djurparker. Till skillnad mot uppräkningen i bilaga III punkt 7 i direktivet har djurparkstillträdet en egen punkt i 7 kap. 1 § ML.

Endast tillträde och förevisning av djurparken omfattas

Den lägre skattesatsen gäller enbart tillträde till och förevisning av djurparken. Om djurparken tar ut separata avgifter för tillträde till delfinarier, terrarier o.s.v. i en djurpark gäller också den lägre skattesatsen för dessa avgifter. Försäljning av andra varor och tjänster i djurparken beskattas enligt allmänna regler. Det innebär exempelvis att servering, ponnyridning eller tivoliattraktioner mot en särskild avgift beskattas enligt den gällande skattesatsen för omsättningen.

Förevisning av djurpark kan exempelvis vara tillhandahållande av personlig guide eller en rundtur med buss med information om djurarterna och djurparksverksamheten. Även om informationen sker genom ett inspelat band ska den lägre skattesatsen gälla.

Vad är en djurpark enligt ML?

Med begreppet djurpark menas i första hand vad som i normalt språkbruk betecknas som djurpark. Vid bedömningen av om det är en djurpark kan ledning också sökas i lagstiftningen om djurskydd samt i reglerna för medlemskap i djurparksorganisationer i Sverige och utomlands.

Av förarbetena till ML framgår att djurparken bland annat ska vara godkänd av Statens jordbruksverk för att få förevisa djur offentligt, men det räcker inte för att anläggningen ska vara djurpark i ML:s mening. I författningskommentaren hänvisas även till den definition av djurpark som ges i rådets direktiv 1999/22/EG (prop. 2000/2001:23 s. 20).

Enligt detta direktiv framgår att med djurpark avses permanenta anläggningar med djur som tillhör vilda arter. Vidare ställs det krav på anläggningens drift, deltagande i forskning m.m.

Ytterligare vägledning för bedömningen kan sökas i djurparksföreningars etiska regler. I Sverige finns Svenska Djurparksföreningen som i sina etiska regler bland annat anger att djurparken ska

 • ingå i internationella eller nationella bevarandeprogram
 • bedriva vetenskaplig forskning
 • ha utrotningshotade arter
 • ha zoologer och veterinärer som är knutna till parken.

I författningskommentaren poängteras det att det inte ska ställas krav på medlemskap i någon djurparksförening eller att anläggningen ska uppfylla alla regler som uppställs av föreningarna. Det ska heller inte ställas något krav på en viss typ av djur.

Delfinarier, akvarier, terrarier och tropikhus

Fristående anläggningar såsom delfinarier, akvarier, terrarier och tropikhus betecknas normalt inte som djurparker enligt allmänt språkbruk. För dessa får bedömningen om den lägre skattesatsen är tillämplig grundas på om de uppfyller djurskyddskraven och djurparksföreningarnas krav. Om anläggningen sammantaget har den inriktning som krävs av djurparker omfattas den av djurparksbegreppet i ML trots att den inte benämns som djurpark i vanligt språkbruk.

Exempel på vad som inte är tillträde till djurpark

För tillträde till anläggningar som inte omfattas av djurparksbegreppet i ML gäller inte den lägre skattesatsen. Exempel på sådana anläggningar är

 • minizoon på nöjesanläggningar
 • friluftsanläggningar
 • campingplatser eller liknande.

Den lägre skattesatsen gäller heller inte när djur visas upp i anslutning till bondgårdar eller i andra sammanhang som attraktion eller dragplåster.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2016 ref. 5 [1]
 • KRNS 2001-10- 30, mål nr 1214- 2000 [1]
 • RÅ 2003 ref. 24 [1]
 • RÅ 2010 not. 97 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
 • Rådets direktiv 1999/22/EG [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [1]
 • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]
 • Proposition 2000/01:23 Sänkt mervärdesskatt på tillträde till djurparker m.m. [1]
 • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1]

Ställningstaganden

 • Inträde till anläggning eller evenemang, mervärdesskatt [1]
 • Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar; mervärdesskatt [1]

Övrigt

 • 1996/97:SkU6 [1]