OBS: Detta är utgåva 2017.6. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på kemikalier i viss elektronik som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LSKE överklagas enligt SFL

Nytt: 2017-06-21

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om punktskatt på kemikalier i viss elektronik som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, LSKE (15 § LSKE). Skatteverkets övriga beslut enligt LSKE omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 16 § LSKE.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 16 § LSKE?

De beslut som kan överklagas med stöd av 16 § LSKE är följande:

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 16 § LSKE gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (22 § FL).

Tiden för överklagande är tre veckor

Tiden för överklagande är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSKE får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (16 § LSKE).

Nytt: 2017-06-21

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som kan överklagas till en förvaltningsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut enligt 10 § LSKE (16 § LSKE).

Nytt: 2017-04-27

Sidan har tillkommit med anledning av lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik som trädde ikraft den 1 april 2017.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [1]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2]
  • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]