OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Förmån av trängselskatt vid privata resor i samband med skattepliktig bilförmån föranleder ingen beskattning. Däremot är en förmån av trängselskatt för privata resor i andra sammanhang skattepliktig.

Uppdaterat denna sida

Trängselskatt som avser privata resor med förmånsbil

När arbetsgivaren står för kostnaden för trängselskatt som avser den anställdas privata resor med förmånsbil sker ingen ytterligare beskattning av förmånen utöver bilförmånen. Arbetsgivarens utgifter för trängselskatt är jämförbara med andra rörliga utgifter för den anställdas privatkörning och ska därför ingå i bilförmånsvärdet (RÅ 2008 ref. 60). Förmån av trängselskatt ingår i den fastställda schablonen vid beräkning av bilförmånens värde.

Infrastrukturavgifter ska behandlas på samma sätt som trängselskatter vid beräkning av bilförmån, dvs. de medför ingen ytterligare beskattning. Infrastrukturavgifter tas ut vid vissa broar, på motsvarande sätt som trängselavgift, lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg. För närvarande tas infrastrukturavgifter ut för färd över bron vid Motalaviken och Sundsvallsfjärden. Det är ägaren av en avgiftspliktig bil som passerar som är betalningsskyldig, dvs. inte föraren som vid andra broavgifter, se förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg. Detta innebär att arbetsgivaren kan betala infrastrukturavgifter, liksom i förekommande fall andra liknande avgifter som tas ut av bilens ägare på motsvarande sätt, vid den anställdes privatkörning utan beskattningskonsekvenser (SKV M 2016:21, avsnitt 2.1).

Om den anställda av sin nettolön betalar till arbetsgivaren för trängselskatter eller infrastrukturavgifter som avser privata resor ska bilförmånsvärdet sättas ner med motsvarande belopp.

Nytt: 2017-11-24

Den 1 januari 2018 ändras reglerna för trängselskatt och infrastrukturavgift. Skatteverket har tagit fram ett ställningstagande om hur man ska beräkna förmånen.

Trängselskatt som avser privata resor med annan bil än förmånsbil

Om arbetsgivaren står för kostnaden för trängselskatt eller infrastrukturavgift som avser den anställdas privata resor med annan bil än förmånsbil, bör detta behandlas som att arbetsgivaren betalar privata räkningar för den anställdas räkning. Detta innebär att betalningen bör jämställas med att arbetsgivaren betalar ut skattepliktig kontant lön till den anställda (11 kap. 1 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 ref. 60 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg [1]
  • lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg [1]

Meddelanden

  • Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 [1]

Ställningstaganden

  • Förmån av trängselskatt [1]