OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett handelsbolag med någon juridisk person som delägare kan välja att använda olika normgivning när företaget ska upprätta sin årsredovisning. Valmöjligheterna beror på om handelsbolaget är ett mindre eller större företag samt om det frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna.

Vilken normgivning kan handelsbolaget använda?

Ett handelsbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med en årsredovisning (6 kap. 1 § BFL). Vilken normgivning som handelsbolaget kan använda vid upprättandet av årsredovisningen beror på företagets storlek.

Översikt av normgivningen

Tabellen nedan visar vilken normgivning som handelsbolaget kan använda.

Nytt: 2017-11-03

Rättelse: För räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2017 eller senare gäller följande:

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2016:10 (K2)

Årsredovisning upprättad enligt

BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR2)(K4)

Mindre företag

X

X

Större företag

X

Företag som tillämpar internationell normgivning (med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL)

X

Tidigare:

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2000:2

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2016:10 (K2)

Årsredovisning upprättad enligt

BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR2)(K4)

Mindre företag

X

X

X

Större företag

X

Företag som tillämpar internationell normgivning (med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL)

X

När bolaget är ett mindre företag

Ett handelsbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare och som är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL får upprätta årsredovisningen enligt flera alternativa allmänna råd. Om handelsbolaget ingår i en koncern kan bolaget även använda de internationella redovisningsreglerna.

Nytt: 2017-11-03

Rättelse: För räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2017 eller senare ska ett handelsbolaget när årsredovisningen upprättas tillämpa ett av följande alternativa allmänna råd:

 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) (punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelser.
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta råd är utformat för större företag inom ramen för BFN:s K-regelverk. Lättnadsregler finns i vissa fall vad gäller upplysningskravet. Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4).

Tidigare:

När handelsbolaget ska upprätta sin årsredovisning kan ett av följande alternativa allmänna råd tillämpas:

 • BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (punkt 1). Det allmänna rådet innebär att handelsbolaget för varje område använder antingen ett allmänt råd från Bokföringsnämnden eller motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (punkt 5)
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) (punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelser.
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta råd är utformat för större företag inom ramen för BFN:s K-regelverk. Lättnadsregler finns i vissa fall vad gäller upplysningskravet. Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4).

När bolaget är ett större företag

Ett handelsbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) när det ska upprätta sin årsredovisning (punkt 1.3). Regeln gäller företag som uppfyller ett av nedanstående kriterier:

 • företaget är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL
 • företaget är ett moderföretag i en större koncern.

Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4). Rådet är huvudregelverk när företaget ska upprätta sin årsredovisning. Det utgår från regler för koncernredovisning, men har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Om handelsbolaget ingår i en koncern kan det också använda de internationella redovisningsreglerna, se nedan.

När bolaget använder internationella redovisningsregler

Om handelsbolaget är moderbolag i en koncern kan det med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL frivilligt välja att tillämpa de internationella redovisningsreglerna (IFRS/IAS) när koncernredovisningen upprättas.

Ett handelsbolag som valt att upprätta en koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsregler får även upprätta en årsredovisning i den juridiska personen, i enlighet med internationella redovisningsregler, så länge detta inte begränsas av ÅRL (BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering punkt 2). Handelsbolaget ska då tillämpa RFR 2 Redovisning i juridisk person .

Om bolaget är ett dotterföretag

Om handelsbolaget är dotterföretag som omfattas av en koncernredovisning som upprättats i enlighet med internationella redovisningsregler får handelsbolaget tillämpa de internationella redovisningsreglerna i årsredovisningen för den juridiska personen, så länge detta inte begränsas av ÅRL. Handelsbolaget ska då tillämpa RFR 2 Redovisning i juridisk person (BFNAR 2012:3 punkt 3).

Offentliggörande av årsredovisningen

Årsredovisningen ska offentliggöras genom att handelsbolaget ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen, fastställelseintyg och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom sex månader efter räkenskapsårets utgång balansräkningen och resultaträkningen (8 kap. 3 § ÅRL). Revisionsberättelse behöver bara skickas in om företaget ska ha en revisor enligt lag.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Bokföringslag (1999:1078) [1]
 • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2] [3] [4]

Övrigt

 • BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden [1]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4]
 • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering [1] [2]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2]