På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Ett aktiebolag kan välja att använda olika normgivning när företaget ska upprätta sin årsredovisning. Valmöjligheterna beror på om aktiebolaget är ett mindre eller större företag samt om aktiebolaget frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna.

Vilken normgivning kan aktiebolaget följa?

Ett aktiebolag ska alltid avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med en årsredovisning (6 kap. 1 § BFL). Vilken normgivning som aktiebolaget kan använda vid upprättandet av årsredovisningen beror på företagets storlek.

Översikt av normgivningen

Tabellen nedan visar vilken normgivning som aktiebolaget kan använda.

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2016:10 (K2)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR2)(K4)

Mindre företag

X

X

Större företag

X

Företag som tillämpar internationell normgivning (med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL)

X

Mindre aktiebolag

Ett aktiebolag som är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL har möjlighet att upprätta sin årsredovisning enligt två alternativa regelverk. Aktiebolaget kan antingen välja att tillämpa reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Om aktiebolaget är moderföretag i en koncern kan bolaget också använda internationella redovisningsregler.

Årsredovisning enligt K3

Huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning är BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4).

Årsredovisning enligt K2

Det är endast ett aktiebolag som är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL som får tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) när det ska upprätta sin årsredovisning. För att få använda det allmänna rådet måste aktiebolaget vara ett mindre företag men får inte vara ett publikt aktiebolag. Aktiebolaget får inte heller vara moderföretag i en större koncern (punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse (punkt 1.4).

Större aktiebolag

Ett aktiebolag ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) när det upprättar sin årsredovisning (punkt 1.3). Regeln gäller aktiebolag som inte tillämpar de internationella redovisningsreglerna (K4) och som uppfyller ett av nedanstående kriterier:

  • aktiebolaget är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL
  • aktiebolaget är ett moderföretag i en större koncern
  • aktiebolaget är ett publikt aktiebolag.

Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (punkt 1.4). Rådet utgår från regler för koncernredovisning, men det har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Aktiebolag som följer internationella redovisningsregler

Aktiebolag som omfattas av IAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets för­ordning [EG] nr 1606/2002, om tillämp­ning av internationella redovisningsstandarder) ska tillämpa de internationella redovisningsreglerna (IFRS/IAS), när koncernredovisningen upprättas (7 kap. 32 § ÅRL och BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering punkt 1).

Aktiebolag som är moderföretag i en koncern, men som inte omfattas av IAS-förordningen kan med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL frivilligt välja att tillämpa de internationella redovisningsreglerna när koncernredovisningen upprättas.

Ett aktiebolag som upprättar en koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsregler får även upprätta en årsredovisning i den juridiska personen, i enlighet med internationella redovisningsregler, så länge detta inte begränsas av ÅRL . Detta gäller även moderföretag vars koncernredovisning omfattas av IAS-förordningen (BFNAR 2012:3 punkt 2). Aktiebolaget ska då tillämpa RFR 2, Redovisning i juridisk person.

Ett aktiebolag som inte är moderföretag i en koncern eller i övrigt ingår i en koncern får även tillämpa de internationella redovisningsreglerna när en årsredovisning ska upprättas om bolaget är noterat (BFNAR 2012:3 punkt 2).

Om aktiebolaget är ett dotterföretag

Om aktiebolaget är ett dotterföretag som omfattas av en koncernredovisning som upprättats i enlighet med internationella redovisningsregler får aktiebolaget tillämpa de internationella redovisningsreglerna i årsredovisningen för den juridiska personen så länge detta inte begränsas av ÅRL. Aktiebolaget ska då tillämpa RFR 2, Redovisning i juridisk person (BFNAR 2012:3 punkt 3).

Offentliggöra årsredovisningen

Årsredovisningen ska offentliggöras genom att aktiebolaget ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen, fastställelseintyg och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman har fastställt balansräkningen och resultaträkningen (8 kap. 3 § ÅRL). Revisionsberättelse ska skickas in om företaget har en revisor.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering [1] [2] [3] [4]

Referenser inom bokföring & redovisning

Till toppen