OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Här får du veta i vilka fall en punktskattedeklaration ska lämnas.

Vem ska lämna punktskattedeklaration?

En punktskattedeklaration ska lämnas av den som är skattskyldig enligt någon av följande lagar (26 kap. 6 och 8 §§ SFL):

Observera att även för perioder då det inte finns någon skatt att redovisa ska man lämna in en punktskattedeklaration.

Den som är skattskyldig enligt LTS, LAS eller LSE ska i vissa fall i stället redovisa skatt i en särskild skattedeklaration, se sidan Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi.

Särskilda företrädare

Det finns ett antal undantag då det istället för den skattskyldige är en för skatteförfarandet särskild företrädare som ska lämna skattedeklaration. Läs om ombud för generalrepresentation, representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi samt skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare.

Vad ska en punktskattedeklaration innehålla?

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 22 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en punktskattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en punktskattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 22 §§ (jfr prop. 2010/11:165 s. 797).

En punktskattedeklaration ska alltså innehålla

 • nödvändiga identifikationsuppgifter
 • uppgift om redovisningsperiod
 • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
 • skattens bruttobelopp
 • yrkade avdrag
 • skattens nettobelopp.

De identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige som en punktskattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Olika formulär för olika punktskatter

En skattedeklaration ska lämnas på ett fastställt formulär (38 kap. 1 § 3 SFL). Det är Skatteverket som fastställer formulär till de blanketter som behövs för tillämpningen av SFL och dessa ska tillhandahålls kostnadsfritt (22 kap. 3 § SFF). Läs om fastställt formulär.

Att deklarationer ska lämnas på fastställda formulär innebär inte att det endast ska kunna finnas en sorts punktskattedeklaration. Det kan finnas ett formulär för varje punktskatt och till och med olika formulär för en och samma punktskatt (jfr prop. 2010/11:165 s. 789). Varje typ av punktskatt redovisas i separata punktskattedeklarationer.

Skatteverket har utformat ett formulär för respektive skatt. Skatten ska redovisas i det formulär som avser den aktuella skatten.

Deklarationsblanketter med vissa förtryckta uppgifter såsom den skattskyldiges namn, adress och organisationsnummer skickas ut till dem som är registrerade.

Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

För tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi har flera formulär utformats för varje skatt. Olika aktörer ska redovisa skatten i olika formulär, det finns ett formulär för upplagshavare som ska redovisa alkoholskatt, ett formulär för varumottagare som ska redovisa tobaksskatt o.s.v. Skatten ska redovisas i det formulär som avser den aktuella skatten och den aktuella aktören.

Underskrift

Punktskattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldige eller av en behörig ställföreträdare. Uppgifterna får också undertecknas av ett deklarationsombud om deklarationen lämnas elektroniskt och av en dödsbodelägare som är ombud för dödsboet (38 kap. 3 §§ SFL). Läs mer om vem som ska underteckna uppgifterna.

Deklarationen kan lämnas elektroniskt för skatt enligt någon av följande lagar

Belopp ska anges i hela kronor

Belopp som avser skatt eller avgift enligt SFL ska anges i hela krontal (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller således inte lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska, om inget annat föreskrivs, anges i svenska kronor (22 kap. 2 § SFF). Detta gäller oavsett vilken redovisningsvaluta företaget tillämpar.

Föreläggande att lämna deklaration

Om en punktskattedeklaration inte lämnas får Skatteverket enligt 37 kap. 2 § SFL förelägga den deklarationsskyldige att lämna in den. Läs om föreläggande om att lämna uppgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1]
 • Lag (1972:820) om skatt på spel [1] [2]
 • Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel [1] [2]
 • Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. [1]
 • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2]
 • Lag (1991:1482) om lotteriskatt [1]
 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2]
 • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1] [2]
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]
 • Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus [1] [2]
 • Lag (1999:673) om skatt på avfall [1] [2]
 • Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer [1]
 • Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. [1] [2]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3] [4]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]