OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Undantag från skatteplikt

Ett nytt transportmedel ska alltid beskattas i det land där transportmedlet finns när transporten till köparen avslutas. Läs mer om förvärv av nytt transportmedel.

Om ett nytt transportmedel transporteras från Sverige till ett annat EU-land är omsättningen undantagen från skatteplikt i Sverige (3 kap. 30 a § första stycket 3 ML). Utöver kravet på att det ska ha skett en gränsöverskridande transport finns inga ytterligare krav. Omsättningen är undantagen från beskattning i Sverige eftersom förvärvet av det nya transportmedlet ska förvärvsbeskattas i destinationslandet.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 138.2 a i mervärdesskattedirektivet.

Gränsöverskridande transport

Transporten kan göras (3 kap. 30 a § första stycket ML)

  • av säljaren
  • av köparen
  • för någonderas räkning.

Bedömningen av om en transport ska anses avslutad i annat EU-land får avgöras i varje enskilt fall (prop. 2007/08:25 s. 140). Det är säljaren som har bevisbördan för detta. Läs mer om förvärv av nytt transportmedel.

Säljarens status

Även den som tillfälligtvis säljer ett nytt transportmedel som transporteras till ett annat EU-land anses som en beskattningsbar person (4 kap. 2 § ML). Det innebär att säljarens status av beskattningsbar person, privatperson eller någon annan innan försäljningen saknar betydelse.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 9.2 i mervärdesskattedirektivet.

Den som är en beskattningsbar person endast på grund av försäljning av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land har viss återbetalningsrätt. Säljaren är inte skyldig att registrera sig för mervärdesskatt utan ansökan om återbetalningen görs i en särskild mervärdesskattedeklaration (26 kap. 7 § tredje stycket SFL).

Tidsram för transport

EU-domstolen har ansett att bedömningen av om en transaktion ska anses som en unionsintern försäljning eller ett unionsinternt förvärv inte kan bero på om en viss tidsfrist iakttagits inom vilken transporten måste påbörjas eller avslutas. Det måste dock fastställas ett tidsmässigt och materiellt samband mellan leveransen av den aktuella varan och transporten av densamma (C-84/09, X). Läs mer om förvärv av nytt transportmedel.

Undantaget gäller inte begagnade transportmedel

Transportmedel som inte är att anse som nytt omfattas av de regler som gäller för varor i allmänhet.

Det innebär att utländska privatpersoner som förvärvar sådana transportmedel, t.ex. begagnade bilar i Sverige, ska betala svensk mervärdesskatt. På motsvarande sätt betalar en svensk privatperson tysk mervärdesskatt vid förvärv av t.ex. en begagnad personbil i Tyskland.

Försäljning av ett begagnat transportmedel till en köpare som är en beskattningsbar person eller en juridisk person i ett annat EU-land är däremot inte skattepliktigt om förutsättningarna för undantaget i 3 kap. 30 a § första stycket 1 och tredje stycket ML är uppfyllda.

Om transportmedlet anses som begagnat kan under vissa förutsättningar reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML tillämpas.

Uppgift i fakturan

En beskattningsbar person i Sverige som säljer ett nytt transportmedel under sådana förutsättningar att förvärvsbeskattning ska ske i annat EU-land ska i fakturan lämna uppgift om de förhållanden som avgör att varan ska hänföras till nytt transportmedel (11 kap. 8 § 14 ML).

Anmälan till Skatteverket

En svensk säljare som sålt ett nytt transportmedel till en köpare i ett annat EU-land ska anmäla försäljningen till Skatteverket. Försäljningen anmäls genom att en kopia av fakturan sänds in till Skatteverket.

Om köparen åberopar ett VAT-nummer i ett annat EU-land gäller inte denna bestämmelse utan redovisning sker på vanligt sätt i en periodisk sammanställning (14 b § MF).

Ytterligare upplysningar om förfarandet finns i Skatteverkets broschyr ”Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan” (SKV 556).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-84/09, X [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskatteförordning (2023:328) [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor [1]